Teksti suurus:

Põllumajandusministri 22. aprilli 2004.a määruse nr 53 „Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 64

Põllumajandusministri 22. aprilli 2004.a määruse nr 53 „Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele” muutmine

Vastu võetud 20.06.2014 nr 51

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 22. aprilli 2004. a määrust nr 53 „Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 15 lõike 2 alusel.”;
2) paragrahvi 1 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „olema järelevalveametniku järelevalve all ja”;
4) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;
5) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
1 Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT 121, 29.07.1964, lk 1977–2012), muudetud direktiividega 97/12/EÜ (EÜT L 109, 25.04.1997, lk 1–37), 98/46/EÜ (EÜT L 198, 15.07.1998, lk 22–39), 2000/15/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 34–35), 2000/20/EÜ (EÜT L 163, 04.07.2000, lk 35–36), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrustega (EÜ) nr 535/2002 (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 22–28), (EÜ) nr 1226/2002 (ELT L 179, 09.07.2002, lk 13–18), (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17) ja (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44) ning otsustega 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35), 2008/984/EÜ (ELT L 352, 31.12.2008, lk 38–45) ja 2009/976/EÜ (ELT L 336, 18.12.2009, lk 36–41);
nõukogu direktiiv 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses (EÜT L 046, 19.02.1991, lk 19–36), muudetud direktiividega 2001/10/EÜ (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 41), 2003/50/EÜ (ELT L 169, 08.07.2003, lk 51–66), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 2004/554/EÜ (ELT L 248, 22.07.2004, lk 1–11), 2005/932/EÜ (ELT L 340, 23.12.2005, lk 68–69), 2013/445/EL (ELT L 233, 31.08.2013, lk 48–60) ja 2013/784/EL (ELT L 346, 20.12.2013, lk 75–88).”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json