Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 66

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2014 nr 53

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 4. juuni 2004. a määrust nr 105 „Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvist 1 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kogumiskeskuses korraldatakse loomade pidamine nii, et loomad puutuksid kokku üksnes samaväärsetele veterinaarnõuetele vastavate loomadega, ning loomade veol ja pidamisel järgitakse loomakaitsenõudeid.”;

5) paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 5 ning § 4 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

6) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „tunnustusnumber” sõnadega „kohta väljastatud tegevusloa number”;

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT 121, 29.07.1964, lk 1977–2012), muudetud direktiividega 97/12/EÜ (EÜT L 109, 25.04.1997, lk 1–37), 98/46/EÜ (EÜT L 198, 15.07.1998, lk 22–39), 2000/15/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 34–35), 2000/20/EÜ (EÜT L 163, 04.07.2000, lk 35–36), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrustega (EÜ) nr 535/2002 (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 22–28), (EÜ) nr 1226/2002 (ELT L 179, 09.07.2002, lk 13–18), (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17) ja (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44) ning otsustega 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35), 2008/984/EÜ (ELT L 352, 31.12.2008, lk 38–45) ja 2009/976/EÜ (ELT L 336, 18.12.2009, lk 36–41).”.

§ 2. Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määrust nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või- rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Aretusfarmis peetavad linnud peavad pärinema aretusfarmist, mille kohta on väljastatud tegevusluba, või olema sisse veetud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 18 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete kohaselt.”;

3) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Aretusfarmi töö korraldamise eest vastutav isik peab loomataudikahtlusele viitavatest tunnustest kohe teavitama piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti. Loomataudikahtluse korral peab volitatud veterinaararst võtma proovid ning saatma need uuringuteks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse või volitatud laboratooriumisse, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika vastava loomataudi diagnoosimiseks.”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haudemunad peavad pärinema aretusfarmist, mille kohta on väljastatud tegevusluba, või olema sisse veetud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 18 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete kohaselt.”;

5) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Haudejaama töö korraldamise eest vastutav isik peab taudikahtlusele viitavatest tunnustest kohe teavitama piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti. Loomataudikahtluse korral peab volitatud veterinaararst võtma proovid ning saatma need uuringuteks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse või volitatud laboratooriumisse, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika vastava loomataudi diagnoosimiseks.”;

6) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113), muudetud otsustega 2011/214/EL (ELT L 90, 06.04.2011, lk 27–49) ja 2011/879/EL (ELT L 343, 23.12.2011, lk 105–116).”.

§ 3. Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määrust nr 37 „Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 7, § 21 lõikes 4 ja § 8 lõikes 4 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seemendusjaama kari peab olema läbinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), B lisa II peatükis loetletud uuringud.”;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „veterinaarlaboratooriumi tegevusloaga laboratooriumis, kellel on tunnustatud” tekstiosaga „volitatud veterinaarlaboratooriumis, millel on akrediteeritud”;

5) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemendusjaamas võib töödelda ja säilitada üksnes asjakohases nõuetele vastavas seemendusjaamas kogutud spermat.”;

6) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse järelevalveametnikuga” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnikuga”;

7) paragrahvis 7 asendatakse sõnad „tunnustamise number” sõnadega „tegevusloa number”;

8) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), muudetud direktiividega 90/120/EMÜ (EÜT L 71, 17.03.1990, lk 37–39), 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/60/EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28–31), 2003/43/EÜ (ELT L 143, 11.06.2003, lk 23–32) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54),  määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35),  ning otsustega 2004/101/EÜ (ELT L 30, 04.02.2004, lk 15–21), 2006/16/EÜ (EÜT L 11, 17.01.2006, lk 21–32), 2008/120/EÜ (ELT L 42, 16.02.2008, lk 63–82) ja 2011/629/EL (ELT L 247, 24.09.2011, lk 22–31);
nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), muudetud direktiiviga 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EL) nr 176/2012 (ELT L 61, 02.03.2012, lk 1–9) ning otsustega 1999/608/EÜ (EÜT L 242, 14.09.1999, lk 20–27) ja 2000/39/EÜ (EÜT L 13, 19.01.2000, lk 21).”.

§ 4. Põllumajandusministri 27. mai 2005. a määrust nr 57 „Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Tunnustatud asutus, instituut ja keskus,” tekstiosaga „Asutus, instituut ja keskus, mille kohta on väljastatud tegevusluba ning”;

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiividega 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/31/EL (ELT L 178, 28.06.2013, lk 107–108), määrustega (EÜ) nr 1282/2002 (EÜT L 187, 16.07.2002, lk 3–12), (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L 198, 06.08.2003, lk 3–6) ja (EL) nr 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14–27) ning otsustega 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.05.1995, lk 23–29), 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/265/EÜ (ELT L 114, 01.05.2007, lk 17–25), 2010/270/EL (ELT L 118, 12.05.2010, lk 56–62), 2010/684/EL (ELT L 293, 11.11.2010, lk 62–66), 2012/112/EL (ELT L 50, 23.02.2012, lk 51–57) ja 2013/518/EL (ELT L 281, 23.10.2013, lk 14–19).”.

§ 5. Põllumajandusministri 10. septembri 2008. a määrust nr 91 „Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalveametnikul” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnikul”;

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56), muudetud direktiividega 2008/53/EÜ (ELT L 117, 01.05.2008, lk 27–29), 2012/31/EL (ELT L 297, 26.10.2012, lk 26–28) ja 2014/22/EL (ELT L 44, 14.02.2014, lk 45–47).”.

§ 6. Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määrust nr 19 „Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seemendusjaama ja muu ettevõtte kari peab vastama nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (ELT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), D lisa II osa nõuetele.

(2) Analüüsid programmis toodud loomataudide kohta tuleb teha Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis või volitatud laboratooriumis, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika asjakohase loomataudi diagnoosimiseks.”;

3) paragrahvis 7 asendatakse sõna „tunnustamise” sõnaga „tegevusloa”;

4) paragrahvi 8 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „programmis” sõnadega „loomatauditõrje programmis”;

5) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiividega 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/31/EL (ELT L 178, 28.06.2013, lk 107–108), määrustega (EÜ) nr 1282/2002 (EÜT L 187, 16.07.2002, lk 3–12), (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L 198, 06.08.2003, lk 3–6) ja (EL) nr 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14–27) ning otsustega 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.05.1995, lk 23–29), 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/265/EÜ (ELT L 114, 01.05.2007, lk 17–25), 2010/270/EL (ELT L 118, 12.05.2010, lk 56–62), 2010/684/EL (ELT L 293, 11.11.2010, lk 62–66), 2012/112/EL (ELT L 50, 23.02.2012, lk 51–57) ja 2013/518/EL (ELT L 281, 23.10.2013, lk 14–19).”.

§ 7. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json