Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 70

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2014 nr 54

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrust nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 5–9 järgmises sõnastuses:

„(5)Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi töötleja) koos selles määruses nimetatud taotlustega ka loomapidaja nimi, kontaktandmed ning isiku- või registrikood.

(6) Põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja annab põllumajandusloomaga seostatavad tapmise andmed registrile seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma tapmise päevast arvates.

(7) Põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja tagastab veise identifitseerimise dokumendi (edaspidi veisepass) ja hobuslase identifitseerimise dokumendi (edaspidi hobuslase pass) dokumendi väljastajale seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma tapmise päevast arvates.

(8) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja annab registrile andmed ettevõttesse vastu võetud põllumajanduslooma kohta seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma ettevõttesse vastuvõtmise päevast arvates. Selleks esitab ettevõtja töötlejale põllumajandusloomaga kaasasoleva veterinaartõendi koopia.

(9) Andmete esitamiseks vajalikud taotluste vormid teeb töötleja kättesaadavaks oma veebilehel.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 3, §-s 5, § 7 lõigetes 3 ja 8 ning § 12 lõike 3 punktis 2 asendatakse läbivalt sõna „ehitis” sõnaga „tegevuskoht” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Märgistamiseks vajalikud identifitseerimisvahendid ja aplikaatortangid väljastab Jõudluskontrolli Keskus tasu eest. Identifitseerimisvahend väljastatakse loomapidajale üksnes tema karja looma märgistamiseks. Märgistamiseks kasutataval identifitseerimisvahendil on põllumajanduslooma kordumatu ja eluaegne põllumajandusloomade registris registreerimise number (edaspidi identifitseerimisnumber).”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kõrvamärgid kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega looma kummassegi kõrva.”;

5) paragrahvi 4 lõigetes 3 ja 4, § 6 lõikes 2, § 9 lõikes 2 ning § 10 lõikes 3 asendatakse sõna „registrinumber” sõnaga „identifitseerimisnumber” vastavas käändes;

6) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veise, lamba ja kitse märgistamise korral esitab loomapidaja töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse seitsme päeva jooksul looma märgistamisest arvates.

(2) Veise andmete registrisse kandmise korral saadab töötleja loomapidajale lisas esitatud vormi kohase veisepassi taotlusel esitatud aadressil posti teel lihtkirjaga.”;

7) paragrahvi 7 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Veise, lamba ja kitse registrisse kantud andmete muutumise ning sea ühest karjast teise liikumise korral esitab loomapidaja töötlejale taotluseseitsme päeva jooksul andmete muutumisest ja liikumise toimumisest arvates.”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Veise hukkumise, kadumise, hädatapmise, omatarbeks kohapeal lihaks tapmise, kohapeal kontrolltapmise, kohapeal loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise või ekspordi korral kannab loomapidaja asjakohased andmed veisepassi ja tagastab selle töötlejale seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates.”;

9) paragrahvi 7 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hobuslase identifitseerib ja hobuslase passi väljastab põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel hobuslaste tõuraamatu pidamiseks tegevusloa saanud ettevõtja (edaspidi aretusühing) komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008 kohaselt.”;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Aretusühing registreerib oma andmekogus vähemalt komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008 artikli 21 lõikes 1 nimetatud hobuslase andmed ja annab need registrile üle 20 päeva jooksul hobuslase andmete registreerimisest või registrisse kantavate andmete muutumise päevast arvates.”;

12) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu liikmesriigist veise, lamba, kitse ja sea Eestisse toimetamise korral esitab loomapidaja töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse seitsme päeva jooksul looma Eestisse toimetamise päevast arvates.”;

13) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Veise, lamba, kitse ja sea, kes ei pärine Euroopa Liidu liikmesriigist ja on läbinud profülaktilise karantiini, märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul importimise päevast arvates ning esitab töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse, kuhu on märgitud ka looma eelmine identifitseerimisnumber, seitsme päeva jooksul looma märgistamisest ja liikumise toimumisest arvates.”;

14) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) registrisse kantud põllumajandusloomade arv ja nende identifitseerimisnumbrid ning selle tegevuskoha registreerimise number, kus loomad asuvad.”;

16) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „sünniaeg,” tekstiosaga „UELN-kood ja transpondri number,”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json