Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 72

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Vastu võetud 25.06.2014 nr 57

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 19 lõike 3 ja § 513 lõike 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2000. a määrusega nr 17 „Volituste andmine „Toiduseadusest” tulenevate proovide võtmise ja analüüsimise meetodite kehtestamiseks saasteainete uurimiseks loomses toidus”.

§ 1. Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määrust nr 1 „Loomses toidus saasteainete järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 19 lõike 3 ja § 513 lõike 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2000. a määrusega nr 17 „Volituste andmine „Toiduseadusest” tulenevate proovide võtmise ja analüüsimise meetodite kehtestamiseks saasteainete uurimiseks loomses toidus.”;

2) määruse pealkirjas, § 1 lõikes 2, § 2 pealkirjas ja lõigetes 1, 2 ja 6, § 3 pealkirjas ja lõike 2 punktis 4, § 7 pealkirjas ning määruse lisade 1–3 pealdistes asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „riiklik järelevalve” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ravimiseaduse § 15 lõike 6 alusel kehtestatud biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekirjas nimetatud aineid (edaspidi keelatud ained);”;

4) paragrahvi 1 lõikes 4, § 3 lõigetes 1–3, § 4 lõigetes 2 ja 5, § 5 lõigetes 1 ja 2 ning § 7 lõigetes 3–5 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „ametnik”;

5) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „ametliku kontrolli”;

6) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Veterinaar- ja Toiduamet selgitab enne riikliku järelevalve teostamist välja loomset toitu käitleva ettevõtte töögraafiku ning koostab käitlemisettevõtte kohta kontrollproovide võtmise kava.”;

7) paragrahvi 3 lõike 2 punktides 5 ja 6 ning lõike 3 punktides 3 ja 4 asendatakse sõnad „järelevalve all” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all”;

8) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui lõike 2 punkti 6 ja lõike 3 punkti 4 kohaselt lubatakse enne analüüsitulemuste selgumist Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all olevaid selgelt identifitseeritavaid loomi või loomset toitu saata tapamajja või teise loomapidamisettevõttesse või üle anda mis tahes teisele isikule, peab Veterinaar- ja Toiduamet kuni analüüsitulemuste selgumiseni vältima sellise loomse toidu käitlemise lubamist toiduna kasutamiseks.”;

9) paragrahvi 4 lõike 6 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

„Ametnik vormistab kontrollproovi võtmise kohas kontrollproovide võtmise protokolli. Kontrollproovide võtmise protokoll peab lisaks Vabariigi Valitsuse 2. novembri 1999. a määruses nr 330 „Ametliku kontrolli käigus kontrollproovide võtmise ja analüüsimise korra kinnitamine” sätestatud andmetele sisaldama ka järgmisi andmeid:”;

10) paragrahvi 5 lõike 6 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kontrollproovid saadab ametnik laboratooriumisse koos vormikohase kaaskirjaga. Kaaskiri peab lisaks Vabariigi Valitsuse 2. novembri 1999. a määruses nr 330 „Ametliku kontrolli käigus kontrollproovide võtmise ja analüüsimise korra kinnitamine” sätestatud andmetele sisaldama ka järgmisi andmeid:”;

11) määruse lisa 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

1. Grupp A – anaboolset toimet omavad põllumajandusministri 12. jaanuari 2009. a määruses nr 5 „Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud” nimetatud ained:

1) A. 1 – stilbeenid, stilbeeni derivaadid, nende soolad ja estrid;

2) A. 2 – türeostaatikumid;

3) A. 3 – steroidid;

4) A. 4 – resortsüülhappe laktoonid, sealhulgas zeranool;

5) A. 5 – β-agonistid;

6) A. 6 – muud põllumajandusministri 12. jaanuari 2009. a määruses nr 5 „Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud” nimetatud ained.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json