Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruse nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõudedˮ muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 74

Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruse nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõudedˮ muutmine

Vastu võetud 25.06.2014 nr 59

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse § 18 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määrust nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõudedˮ muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 18 lõike 3 alusel.ˮ;

2) paragrahvis 2 asendatakse lauseosa „tunnustatud asutus, instituut või keskus” lauseosaga „loomatauditõrje seaduse § 191 lõikes 4 või § 196 lõike 1 punktis 9 nimetatud ettevõte”;

3) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rohkem kui viit koera, kassi ja valgetuhkrut võib importida Euroopa Liidu määruse (EL) nr 576/2013, lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 178, 28.06.2013, lk 1-26), ja komisjoni rakendusotsuse 2013/519/EL, millega kehtestatakse nende territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kust on lubatud importida koeri, kasse, ja valgetuhkruid, ning veterinaarsertifikaadi näidis sellise impordi jaoks ( ELT L 281, 23.10.2013, lk 20-26), kohaselt.ˮ;

4) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse lauseosa „2011/874/EL artiklis 3ˮ lauseosaga „2013/519/EL artiklis 1ˮ;

5) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse lauseosa „2011/874/EL I lisasˮ lauseosaga „2013/519/EL lisa osas 1ˮ;

6) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse lauseosa „2011/874/EL II lisasˮ lauseosaga „2013/519/EL lisa osas 1ˮ.

7) paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse lauseosa „2004/639/EÜ, millega sätestatakse koduveiste sperma imporditingimused (ELT L 292, 15.9.2004, lk 21–30),ˮ lauseosaga „2011/630/EÜ,koduveiste sperma impordi kohta liitu (ELT L 247, 24.9.2011, lk 32–46),ˮ;

9) paragrahvi 7 lõikest 1, § 8 lõikest 1, § 9 lõikest 1 ja § 10 lõikest 1 jäetakse välja sõna „tunnustatudˮ;

10) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse lauseosa „2004/639/EÜˮ lauseosaga „2011/630/EÜˮ;

11) paragrahvi 12 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Imporditavate lihatoodete, magude, põite, loomasoolte, hakkliha ja lihavalmististe veterinaarnõudedˮ;

12) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Imporditava hakklihaga on kaasas komisjoni otsuse 2004/212/EÜ, ühenduse tervishoiunõuete kohta loomade ja värske liha, sealhulgas hakkliha, importimisel kolmandatest riikidest, millega muudetakse otsuseid 79/542/EMÜ, 2000/572/EÜ ja 2000/585/EÜ (ELT L 73, 11.03.2004, lk 11 – 95), B lisa II lisas toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.ˮ;

13) määruse § 231 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kuni 29. aprillini 2015. a võib § 5 lõikes 1 nimetatud juhul olla loomadega kaasas § 5 lõikes 3 nimetatud dokumendi asemel komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide ja territooriumite loetelu, millest on lubatud koerte, kasside ja valgetuhkrute import ning rohkem kui viie koera, kassi ja valgetuhkru mittekaubanduslik liikumine Euroopa Liitu, ning näidissertifikaadid kõnealuste loomade impordiks ja mittekaubanduslikuks liikumiseks Euroopa Liitu (ELT L 343, 23.12.2011, lk 65–76), I lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat, mis on väljastatud enne 28. detsembrit 2014. a.

(4) Kuni 29. aprillini 2015. a võib juhul, kui loomi imporditakse loomatauditõrje seaduse § 191 lõikes 4 või § 196 lõike 1 punktis 9 nimetatud ettevõttesse, olla loomadega kaasas 2013/519/EL lisa osas 1 toodud näidise kohase loomatervisesertifikaadi asemel komisjoni otsuse 2005/64/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ tunnustatud asutustele, instituutidele ja keskustele ettenähtud kasside, koerte ja valgetuhkrute importimise tingimuste suhtes (ELT L 27, 29.1.2005, lk 48–51), lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat, mis on väljastatud enne 28. detsembrit 2014. a.ˮ;

14) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ,millega sätestatakse koduveiste sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10), muudetud direktiividega 90/120/EMÜ (EÜT L 71, 17.03.1990 lk 37), 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29), 93/60/EMÜ (EÜT L 186, 28.7.1993, lk 28), Nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003 (EÜT L 122, 16.05.2003, lk 1),direktiiviga 2003/43/EÜ (EÜT L 143, 11.6.2003, lk 23),komisjoni otsustega 2004/101/EÜ (EÜT L 30, 04.02.2004, lk 15), 2006/16/EÜ (EÜT L 11, 17.01.2006, lk 21) ja 2008/120/EÜ (EÜT L 42, 16.02.2008, lk 63), direktiiviga 2008/73/EÜ (EÜT L 219, 14.08.2008, lk 40) ja rakendusotsusega 2011/629/EL (ELT L 247, 24.9.2011, lk 22);
nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/52/EMÜ (EÜT L 175, 19.07.1993, lk 21–22) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 03.02.2006, lk 24–26);
nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), muudetud otsustega 1999/608/EÜ (EÜT L 242, 14.09.1999, lk 20–27) ja 2000/39/EÜ (EÜT L 013, 19.01.2000, lk 21–21), määrusega (EÜ) 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40 – 54) ja rakendusmäärusega (EL) nr 176/2012 (ELT L 061, 02.03.2012, lk 1 – 9);
nõukogu direktiiv 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54-72), muudetud otsustega 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.5.1995, lk 23-29) ja 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.4.2001, lk 63-68) määrustega (EÜ) 1282/2002/EÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 3-12), 1802/2002/EÜ (ELT L 274, 11.10.2002, lk 274), 998/2003/EÜ (ELT L 146, 13.6.2003, lk 1-9) ja 1398/2003/EÜ (ELT L 198, 6.8.2003, lk 3-6), direktiiviga 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 320-359), otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17), direktiiviga 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.8.2008, lk 40-54), määrusega (EL) 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14-27), rakendusotsustega 2012/112/EL (ELT L 50, 23/02/2012, lk 51-57 ) ja 2013/518/EL (ELT L 281, 23/10/2013, lk 14-19), direktiiviga 2013/31/EL (ELT L 178, 28/06/2013) ja määrusega (EL) 576/2013/EÜ (ELT L 178, 28.6.2013 lk 1-26);
nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid (EÜT L 62, 15.3.1993, lk.49), muudetud direktiividega 96/90/EÜ (EÜT L 13, 16.01.1997, lk 24–24), 97/79/EÜ (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 31–32), 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15), 2004/41/EÜ (EÜT L 157, 30.04.2004, lk 33–44) ja määrusega (EÜ) nr 445/2004 (ELT L 72, 11.03.2004, lk 60–61);
nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.01.2003, lk 11–20), muudetud direktiiviga 2013/20/EL (ELT L 158, 10.6.2013, lk 234) ja rakendusotsusega 2013/417/EL (ELT L 206, 02.08 2013, lk 13);
nõukogu direktiiv 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (L192, 23.07.2010, lk 1–24); 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), muudetud direktiiviga 2013/20/EL (ELT L 158, 10.6.2013, lk 234);
nõukogu direktiiv 2004/68/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu eeskirjad teatavate elusate kabiloomade impordile ühendusse ja transiidile ühenduse kaudu, muudetakse direktiive 90/426/EMÜ ja 92/65/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 72/462/EMÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 321–360)ˮ.

§ 2. Määruse jõustumine

1) Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

2) Määruse § 1 punktid 3–7 ja punkt 13 jõustuvad 29. detsembril 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json