Teksti suurus:

Embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele, embrüote käitlemisega tegelevale isikule ja embrüokogumisrühmale esitatavad nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele, embrüote käitlemisega tegelevale isikule ja embrüokogumisrühmale esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 77

Embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele, embrüote käitlemisega tegelevale isikule ja embrüokogumisrühmale esitatavad nõuded1

Vastu võetud 25.06.2014 nr 62

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 22 alusel.

§ 1.   Nõuded embrüokogumisrühmale ja embrüote käitlemisega tegelevale isikule

  (1) Embrüokogumisrühm peab vastama nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11) lisa A I peatüki nõuetele.

  (2) Embrüote saamiseks võib embrüokogumisrühm kasutada kunstlikku seemendust või munarakkude in vitro viljastust spermaga, mis on kogutud seemendusjaamas, mille kohta on väljastatud tegevusluba, või mis on nõuetekohaselt sisse veetud.

  (3) Embrüokogumisrühm võib kasutada embrüo-, munasarjade ja muude kudede doonorina looma, kes vastab veise embrüote korral nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ lisa B või muude loomade korral nõukogu direktiivi 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), lisa D IV peatüki nõuetele.

  (4) Embrüokogumisrühm kogub, töötleb, säilitab ja transpordib veise embrüoid nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ lisa A II peatükis või muude loomade embrüoid direktiivi 92/65/EÜ lisa D III peatükis sätestatud nõuete kohaselt.

  (5) Embrüote in vitro tootmisega ja in vitro toodetud embrüote käitlemisega võib tegeleda isik, kes valdab vajalikke bioohutusmeetmeid loomataudide ennetamiseks ja laboratoorseid protseduure, sealhulgas protseduuride läbiviimist steriilsetes tingimustes.

  (6) Embrüote käitlemisega tegelev isik teavitab pädevat asutust igast olulisest muudatusest embrüokogumisrühma koosseisus.

§ 2.   Embrüote käitlemise üle arvestuse pidamise nõuded

  (1) Embrüokogumisrühm peab pidama arvestust oma tegevuse kohta, sealhulgas embrüote laboratooriumisse saabumise ja laboratooriumist väljasaatmise kohta, näidates ära:
  1) embrüodoonori tõu, vanuse ja identifitseerimisnumbri;
  2) spermadoonori tõu ja identifitseerimisnumbri;
  3) embrüote kogumise ja edasise käitlemise koha;
  4) embrüote märgistuse ja sihtkoha;
  5) mikrokäitlemismeetodi.

  (2) Lõikes 1 sätestatud andmeid tuleb säilitada kaks aastat embrüote kogumisest või säilitamisest arvates.

§ 3.   Määruse rakendussätted

  (1) Põllumajandusministri 14. aprilli 2003. a määrus nr 42 „Embrüote käitlemisega tegelevale isikule, embrüokogumisrühmale ja embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele esitatavad nõuded ning embrüokogumisrühma tunnustamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.


1 Nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/52/EMÜ (EÜT L 175, 19.07.1993, lk 21–22) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 1994/113/EMÜ (ELT L 53, 24.02.1994, lk 23–25) ja 2006/60/EÜ (ELT L 31, 03.02.2006, lk 24–26);
nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiividega 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/31/EL (ELT L 178, 28.06.2013, lk 107–108), määrustega (EÜ) nr 1282/2002 (EÜT L 187, 16.07.2002, lk 3–12), (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L¨198, 06.08.2003, lk 3–6) ja (EL) nr 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14–27) ning otsustega 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.05.1995, lk 23–29), 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/265/EÜ (ELT L 114, 01.05.2007, lk 17–25), 2010/270/EL (ELT L 118, 12.05.2010, lk 56–62), 2010/684/EL (ELT L 293, 11.11.2010, lk 62–66), 2012/112/EL (ELT L 50, 23.02.2012, lk 51–57) ja 2013/518/EL (ELT L 281, 23.10.2013, lk 14–19).

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json