Teksti suurus:

Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 80

Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele1

Vastu võetud 16.05.2007 nr 76
RTL 2007, 44, 747
jõustumine 01.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 6501.07.2014

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 21 lõike 6 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 65 - jõust. 01.07.2014]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse veterinaarnõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamise ja karantiinikeskuse kohta, kus peetakse imporditavaid, samaväärse loomatervishoiu alase staatusega loomi eraldatult nende tervisliku seisundi väljaselgitamiseks ja vajaduse korral veterinaarprofülaktiliste menetluste tegemiseks.

  (2) Karantiinikeskuse veterinaarnõudeid kohaldatakse nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), lisas A nimetatud direktiividega hõlmatud loomade profülaktilise karantiini rakendamiseks kasutatava karantiinikeskuse suhtes.

§ 2.   Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamise kohta

  Profülaktilist karantiini rakendatakse sõltuvalt võimalikust ohust:
  1) muu loomataudi kui suu- ja sõrataud, marutaud ja Newcastle’i haiguse korral päritoluriigi territooriumil asuvas karantiinikeskuses;
  2) määrusega esitatavate nõuete kohases karantiinikeskuses;
  3) sihtkohaettevõttes.

§ 3.   Karantiinikeskuse veterinaarnõuded

  (1) Karantiinikeskuses on:
  1) kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad, seal peetavate loomade arvu silmas pidades piisava suurusega, hästi valgustatud ja ventileeritavad ruumid ja rajatised loomade tervisekontrolli tegemiseks, söötmiseks, jootmiseks ja raviks ning loomade laadimiseks, arvestades erinevaid veovahendeid;
  2) karantiinikeskuse töötajatele piisavalt suured olme- ja bürooruumid, sealhulgas riietus-, duši- ja tualettruumid;
  3) asjakohased ruumid proovide võtmiseks ja proovide edasiseks käitlemiseks.

  (2) Karantiinikeskuses on sidevahendid andmevahetuseks Veterinaar- ja Toiduametiga, sealhulgas selle struktuuriüksustega, ning karantiinikeskuse puhastamiseks ja desinfitseerimiseks vajalikud töövahendid ja rajatised.

  (3) Karantiinikeskus on veterinaarjärelevalve ametniku vahetu järelevalve all, asub eemal muust loomakasvatushoonest, -rajatisest ja loomade pidamiseks piiritletud alast või muust kohast, kus peetakse loomi, kes on vastuvõtlikud samadele loomataudidele kui karantiinikeskuses asuvad loomad, ja seal rakendatakse tõhusat kontrollisüsteemi loomade tervise kaitseks.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.


1Nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), muudetud direktiividega 96/43/EÜ (EÜT L 162, 01.07.1996, lk 1–13), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2009/156/EÜ (ELT L 192, 23.07.2010, lk 1–24) ning otsusega 92/438/EMÜ (EÜT L 243, 25.08.1992, lk 27–31).
[RT I, 28.06.2014, 65 - jõust. 01.07.2014]

/otsingu_soovitused.json