Teksti suurus:

Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine

Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 81

Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2010 nr 62
RT I, 21.12.2010, 25
jõustumine 24.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
24.09.2013RT I, 28.09.2013, 101.10.2013
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 3501.07.2014

Määrus kehtestatakse „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 71 lõike 4, § 73 lõike 4, § 10 lõike 32, § 11 lõike 8, § 15 lõike 6 ning § 19 lõigete 3 ja 4 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 35 - jõust. 01.07.2014]

§ 1.   Lahkumisettekirjutuse vormistamine

  (1) Haldusorgan vormistab seadusliku aluseta riigis viibivale välismaalasele lahkumisettekirjutuse (lisa 1; lisa 2).

  (2) Lahkumisettekirjutusesse kantakse järgmised andmed:
  1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
  2) ettekirjutuse koostanud haldusorgani nimetus;
  3) ettekirjutuse teinud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
  4) välismaalase ees- ja perekonnanimi;
  5) välismaalase sünniaeg ja -koht;
  6) välismaalase kodakondsus;
  7) välismaalase reisidokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja koht, väljaandja nimetus;
  8) välismaalase elukoht;
  9) ettekirjutusega välismaalasele pandud kohustus;
  10) ettekirjutuse tegemise õiguslik alus;
  11) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad faktilised asjaolud;
  12) hoiatus ettekirjutuse täitmata jätmise tagajärgede kohta;
  13) kohaldatavad järelevalvemeetmed;
  14) viide ettekirjutuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta;
  15) sissesõidukeelu kohaldamine ning kohaldamise aluseks olev asjaolu.

  (3) „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 71 lõikes 2 sätestatud juhul ei kanta lahkumisettekirjutusse käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 11 sätestatut.

§ 2.   Sundtäitmise toimingu protokolli vormistamine

  (1) Välismaalase väljasaatmisel koostab väljasaatmist korraldav haldusorgan sundtäitmise toimingu protokolli (lisa 3).
[RT I, 28.06.2014, 35 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Sundtäitmise toimingu protokolli kantakse järgmised andmed:
  1) protokolli koostanud haldusorgani nimetus;
  2) protokolli koostanud ametniku eesnimi ja perekonnanimi, ametinimetus;
  3) väljasaadetava ees- ja perekonnanimi;
  4) väljasaadetava sünniaeg või isikukood;
  5) väljasaadetava sünnikoht;
  6) väljasaadetava kodakondsus;
  7) väljasaadetava reisidokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja koht, väljaandja nimetus;
  8) väljasaadetava elukoht välisriigis;
  9) väljasaadetava viibimiskoht Eestis;
  10) väljasaatmise õiguslik alus ja põhjendus;
  11) protokolli koostamise aeg ja koht;
  12) protokolli koostanud ametniku allkiri.

§ 3.   Märke tegemine reisidokumenti

  (1) Lahkumisettekirjutuse tegemisel teeb Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti ametnik välismaalase reisidokumenti või muusse riigipiiri ületamist lubavasse dokumenti (edaspidi reisidokument) lisa 5 kohase märke.

  (2) Kui välismaalane saadetakse Eestist välja ilma lahkumisettekirjutust tegemata, teeb Politsei- ja Piirivalveameti ametnik välismaalase reisidokumenti lisa 6 kohase märke.

  (3) Vajadusel tehakse käesoleva määruse lõigetes 1 ja 2 sätestatud märge piiril.

  (4) Märke puudumine reisidokumendis ei ole takistuseks välismaalase väljasaatmisele.
[RT I, 28.06.2014, 35 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Kaitsepolitseiameti teavitamiskohustus

  (1) Kaitsepolitseiamet teavitab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit lahkumisettekirjutuse tegemisest ning väljasaatmise peatamise või kohaldamata jätmise tinginud asjaoludest.

  (2) Kaitsepolitseiamet edastab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametile lahkumisettekirjutuse ja sundtäitmise toimingu protokolli andmed.

  (3) Lisaks käesoleva määruse § 1 lõikes 2 sätestatud andmetele edastab Kaitsepolitseiamet Politsei- ja Piirivalveametile võimalusel järgmised andmed:
  1) foto või näokujutis;
  2) sõrmejäljed;
  3) isikut tõendava dokumendi koopia.
[RT I, 28.06.2014, 35 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Väljasaatmise korraldamine

  (1) Kinnipidamiskeskuses viibiva või viibinud välismaalase väljasaatmise korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Kui kohus on lisakaristusena mõistnud välismaalasele Eestist väljasaatmise, korraldab selle täitmise Politsei- ja Piirivalveamet

  (3) Väljasaatmist korraldav haldusorgan kooskõlastab väljasaadetava üleandmise vastuvõtva riigi pädeva asutusega.

  (4) Väljasaadetava piiriületuse ning vajadusel tema üleandmise vastuvõtva riigi pädevale asutusele korraldab Politsei- ja Piirivalveamet

  (5) Kui välismaalase väljasaatmist korraldab Kaitsepolitseiamet, siis toimetab Kaitsepolitseiamet väljasaadetava määratud tähtajaks piiripunkti.

  (6) Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud pidama arvestust ebaseaduslikult Eestis viibinud välismaalaste lahkumise üle.
[RT I, 28.06.2014, 35 - jõust. 01.07.2014]

§ 6.   Lahkumiskohustuse täitmisest teavitamine
[Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 35 - jõust. 01.07.2014]

§ 7.   Dokumendi hoiule võtmine

  (1) Välismaalase dokumendi hoiule võtmisel väljastab haldusorgan välismaalasele vastavasisulise tõendi (lisa 4).

  (2) Välismaalasele väljastatavale tõendile kantakse järgmised andmed:
  1) tõendi väljastamise aeg ja koht,
  2) dokumendi hoiule võtnud haldusorgani nimetus;
  3) dokumendi hoiule võtnud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
  4) dokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja koht, väljaandja nimetus;
  5) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  6) dokumendi kasutaja sünniaeg;
  7) dokumendi kasutaja kontaktandmed;
  8) dokumendi hoiule võtmise õiguslik alus;
  9) viide dokumendi hoiule võtmise vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta;
  10) dokumendi hoiule võtnud ametniku allkiri.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 24. detsembril 2010. aastal.

Lisa 1 Ettekirjutus Eestist lahkumiseks

Lisa 2 Ettekirjutus Eestist lahkumiseks (koheselt sundtäidetav)

Lisa 3 Lahkumiskohustuse sundtäitmise protokoll

Lisa 4 Isikut tõendava dokumendi ja/või reisidokumendi hoiulevõtmise tõend
[RT I, 28.06.2014, 35 - jõust. 01.07.2014]

Lisa 5 Märge ettekirjutuse tegemisel

Lisa 6 Märge väljasaatmisel

/otsingu_soovitused.json