Teksti suurus:

Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 82

Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

Vastu võetud 20.06.2011 nr 84
RT I, 27.06.2011, 1
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
18.04.2013RT I, 23.04.2013, 926.04.2013
19.06.2014RT I, 28.06.2014, 5101.07.2014

Määrus kehtestatakse keeleseaduse § 23 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohustusliku eesti keele oskuse tase (edaspidi keeleoskustase) „Keeleseaduse” § 23 lõigetes 1 ja 2 loetletud isikutele, samuti vastavate keelekasutusolukordade iseloomustused.

§ 2.   Keeleoskuse nõue

  (1) Keeleoskuse nõude määramisel lähtutakse töö iseloomust ja töö- või ametikoha keelekasutusolukordadest, sh kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

  (2) Keeleoskuse nõude määramisel võetakse aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemed, mille kirjeldus on esitatud „Keeleseaduse” lisas 1. Keeleoskustasemete kirjeldustes loetletud oskustele ja pädevustele lisandub töö- ja ametialase sõnavara valdamise nõue.

  (3) Tööandja tagab, et töötajad või ametnikud, kellelt ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks vastavalt käesolevale määrusele nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval tasemel.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

  (4) Käesolevas määruses kehtestatakse keeleoskuse nõue miinimumtasemel. Tööandjal on õigus kehtestada töö- või ametikohale käesolevas määruses kehtestatust kõrgem eesti keele oskuse nõue, kuid mitte kõrgem kui C1-tase.
[RT I, 28.06.2014, 51 - jõust. 01.07.2014]

2. peatükk Keelekasutusolukordade iseloomustus 

§ 3.   A-tasemel keelekasutaja keelekasutusolukordade iseloomustus

  Vähemalt A-tasemel keeleoskust nõutakse isikutelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on konkreetset laadi ning täpselt piiritletud, keelekasutusolukorrad on rutiinsed ja kirjalik töö piirdub tüüpdokumentide koostamise või plankide täitmisega.

§ 4.   B-tasemel keelekasutaja keelekasutusolukordade iseloomustus

  Vähemalt B-tasemel keeleoskust nõutakse isikutelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on mitmekesised ning võivad olla seotud asjaajamise, allüksuse juhtimise või koostööga, samuti tööks vajalike (etteantud sisuga) dokumentide koostamisega.

§ 5.   C-tasemel keelekasutaja keelekasutusolukordade iseloomustus

  C-tasemel keeleoskust nõutakse isikutelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on seotud üksuse juhtimise, tegevuse kavandamise ja koordineerimisega, samuti nõustamise, avalike ettekannete, sõnavõttude ja ametlike kirjalike tekstide koostamisega.

3. peatükk Keeleoskusnõuded 

§ 6.   A2-tasemel keeleoskuse nõue

  Vähemalt A2-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
  1) ametiasutuse tehnilist või abistavat laadi tööülesandeid täitvad töötajad, nagu autojuhid, kütjad, paljundajad ja teised sarnased töötajad;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) veduri- ja rongijuhid;
  3) valvetöötajad, piletikontrolörid, riidehoidjad, uksehoidjad, käskjalad.

§ 7.   B1-tasemel keeleoskuse nõue

  Vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
  1) [kehtetu - RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) tegevteenistuses olevad sõdurid ja nooremallohvitserid;
  3) ametiasutuse töötajad, kelle tööülesanded on seotud ametiasutuse asjaajamise korraldamise toetamisega, nagu andmesisestajad, postisekretärid ja teised sarnased töötajad;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  4) päästetöötajad;
  5) õppejõud (v.a eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õppejõud);
  6) teenindus- ja müügitöötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate vahetu ja regulaarne teenindamine, tööalase teabe edastamine või tööohutuse eest vastutamine;
  7) seadusest tuleneva kohustusliku liikmesusega mittetulundusühingute juhatuse liikmed ja töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub mittetulundusühingu liikmetega suhtlemine või teabe edastamine;
  8) toitlustus-, müügi- või majutusteenust osutavate väikeettevõtete juhid, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine;
  9) isikuhooldustöötajad ja sotsiaalhoolekandeasutuse abipersonal;
  10) ühissõidukite juhid (v.a laevade ja õhusõidukite ning veduri- ja rongijuhid);
  11) oskus- ja käsitöölised, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine;
  12) seadmete operaatorid ja mehhanismide juhid, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine.

§ 8.   B2-tasemel keeleoskuse nõue

  Vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
  1) kinnistusameti tehnilised sekretärid, kohtukordnikud, äriregistri tehnilised sekretärid ning ametiasutuse raamatupidajad ja referendid;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) laevaliikluse juhtimise keskuse operaatorid (VTS operaatorid);
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  3) politseiametnikud, kes on vanemspetsialisti või nooremspetsialisti ametikohal piiripunktis, kordonis, piirivalvelaeval, valmidusüksuses või Lennusalgas;
  4) päästeametnikud, kes on rühmapealiku või meeskonnavanema ametikohal;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
  5) valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse ametiasutuste hallatavate asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste osakondade või muude struktuuriüksuste juhid ning nende asetäitjad;
  6) pedagoogid (v.a eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad);
  7) eripedagoogid, kelle teenust tarbivad mitte-eesti emakeelega isikud;
  8) hoolekandetöötajad (nt rehabilitatsiooniteenuse, erihoolekandeteenuse, lapsehoiuteenuse osutajad, asenduskodu kasvatusala töötajad jne), välja arvatud § 7 punktis 9 nimetatud abipersonal;
  9) velskrid, ämmaemandad ja meditsiiniõed;
  10) tervishoiu abispetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub patsientidega suhtlemine ja teabe edastamine;
  11) teenindus- ja müügitöötajad, kes tegelevad seadusega sätestatud kindlustustegevuse või -vahendusega;
  12) teenindus- ja müügitöötajad, kes tegelevad isiku elu ja tervist, ühiskonna turvalisust või keskkonda ohustada võivate kaupade müügi või käitlemisega ja selles valdkonnas tarbijate nõustamisega;
  13) turvatöötajad, kelle tööülesanded on seotud avaliku korra tagamisega või kes seoses tööülesannete täitmisega kannavad relva või kasutavad erivahendeid;
  14) lootsid;
  15) tegevteenistuses olevad vanemallohvitserid;
  151) ametiasutuse töötajad;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  16) muud töötajad, kes töötavad keskeri- või kõrgharidust nõudvatel töökohtadel ja kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine, tööalase teabe edastamine või tööohutuse eest vastutamine;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  17) muud eespool nimetamata valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse ametiasutuste hallatavate asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste keskeri- või kõrgharidust nõudvatel töökohtadel töötavad spetsialistid.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

§ 9.   C1-tasemel keeleoskuse nõue

  C1-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
[RT I, 28.06.2014, 51 - jõust. 01.07.2014]
  1) ametnikud;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) [kehtetu - RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  21) ametiasutuse struktuuriüksuse juhid, nende asetäitjad ja tippspetsialistid;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  3) tegevteenistuses olevad ohvitserid;
  4) juristid-asjaajajad, sekretärid-asjaajajad ja kohtuistungi sekretärid;
  5) valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse ametiasutuste hallatavate asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute asutuste juhid ja nende asetäitjad;
  6) õppeasutuste juhid, nende asetäitjad ja õppejuhid;
  7) eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad või õppejõud;
  8) arstid (sh veterinaararstid), psühholoogid, farmatseudid ja proviisorid;
  9) eripedagoogid (v.a need, kelle teenust tarbivad mitte-eesti emakeelega isikud);
  10) kohtutäiturid;
  11) advokatuuri liikmed (vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid);
  12) notarid;
  13) pankrotihaldurid;
  14) kohtunikud ja kohtunikuabid;
  15) prokurörid;
  16) politseiametnikud, v.a § 8 punktis 3 nimetatud politseiametnikud;
  17) päästeametnikud, v.a § 8 punktis 4 nimetatud päästeametnikud;
  18) vanglaametnikud;
  19) laevade ja õhusõidukite juhid (v.a rahvusvahelises õhuveos osalevate õhusõidukite juhid);
  20) õhu-, mere- või raudteeliiklust korraldavad ja sellekohast teavet edastavad töötajad, välja arvatud lennujuhid, kes osutavad lennuliiklusteenust piirkondlikus lennujuhtimissektoris, mille alumine piir on 19 500 jalga, kus lendude juhtimine toimub ainult inglise keeles.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Üleminekusätted

  (1) Paragrahvi 7 punktis 6 ja § 8 punktis 16 nimetatud isikud, kelle tööülesannete hulka kuulub tööalase teabe edastamine või tööohutuse eest vastutamine, ja § 7 punktis 7 nimetatud isikud, kelle keeleoskus vastab käesoleva määruse jõustumise ajal oma töö- või ametikohal töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemele, viivad oma keeleoskuse käesoleva määrusega vastavusse 1. juuliks 2012. a. Kuni selle tähtpäevani ei ole käesoleva määrusega nõutaval tasemel keeleoskuse puudumine „Töölepingu seaduse” § 88 lõikes 1 nimetatud põhjusel töölepingu ülesütlemise aluseks.

  (2) Vanglaametnikud, kes töötavad käesoleva määruse jõustumise ajal valvuri, vanemvalvuri, saatja või vanemsaatja ametikohtadel ja kelle keeleoskus vastas enne 1. veebruari 2011. a B2-tasemele, viivad oma keeleoskuse käesoleva määrusega vastavusse 1. veebruariks 2013. a. Kuni selle tähtpäevani ei ole käesoleva määrusega nõutaval tasemel keeleoskuse puudumine „Avaliku teenistuse seaduse” § 117 lõike 1 punktis 3 nimetatud põhjusel teenistusest vabastamise aluseks.

  (3) Paragrahvi 8 punkt 3 kehtib kuni 1. septembrini 2015. a.

  (4) Isikud, kelle keeleoskus vastas enne 1. aprilli 2013. a oma töö- või ametikohal töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemele, viivad oma keeleoskuse vastavusse pärast 1. aprilli 2013. a töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemega 1. aprilliks 2016. a.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

§ 11.   Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json