Teksti suurus:

Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 107

Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded

Vastu võetud 23.07.2004 nr 125
RTL 2004, 103, 1683
jõustumine 06.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2014RT I, 28.06.2014, 7101.07.2014

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 22 lõike 1 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 71 - jõust. 01.07.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded.

§ 2.   Kasutatud terminid

  Määruses kasutatakse termineid alljärgnevas tähenduses:
  1) väljaveokoht – Euroopa Liidu välispiiril või selle vahetus läheduses asuv riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt;
[RT I, 28.06.2014, 71 - jõust. 01.07.2014]
  2) sihtkoha liikmesriik – liikmesriik, kelle territooriumil väljaveokoht asub.

§ 3.   Nõuded ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste veo kohta

  (1) Ekspordiks ettenähtud loomade liikmesriikidevahelisel veol tagab lähtekoha liikmesriik, et iga loomadest koosneva kaubasaadetisega on kaasas EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ siseturu lõpuleviimiseks vajaliku veterinaar- ja zootehnilise kontrolli kohta ühendusesisesel kauplemisel teatud loomade ja loomsete saadustega (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41) artikli 3 punkti 1 alapunktis d nimetatud sertifikaat, millel vajaduse korral esitatakse tapaloomade puhul Euroopa Liidu õigusaktidega ettenähtud lisagarantiisid. Kui lähtekoha liikmesriik on Eesti, siis väljastab nõuetekohase sertifikaadi Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi Amet).

  (2) Kui Eesti on saanud õiguse nõuda lisagarantiisid loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 12 punkti 4 kohaselt, on Ametil ekspordiks ettenähtud loomade liikmesriikidevahelisel veol läbi Eesti või kui loomade väljaveokoht asub Eestis, õigus Eestis toimuva õnnetusjuhtumi korral või juhul, kui sihtkohaks olev ühenduseväline riik keeldub loomadest koosnevat kaubasaadetist vastu võtmast, rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141) kohaseid meetmeid või nõuda, et loomad saadetaks tapmiseks lähimasse tapamajja.
[RT I, 28.06.2014, 71 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Lähtekoha liikmesriik tagab, et ekspordiks ettenähtud loomadest või loomsetest saadustest koosneva kaubasaadetisega on kaasas sihtkoha ühendusevälise riigi veterinaarnõuete kohasust tõendav veterinaarsertifikaat või mõni muu veterinaarnõuete kohasust tõendav dokument. Kui lähtekoha liikmesriik on Eesti, siis väljastab nõuetekohase dokumendi Amet.

  (4) Kui Ametil puudub veterinaarnõuete kohasuse tõendamise kohta vajalik teave ning juhul, kui Eesti ning ühendusevälise riigi vahel ei ole sõlmitud veterinaarnõuete kohasuse tõendamiseks kokkulepet, väljastab Amet kaubasaadetise kohta lõikes 1 nimetatud sertifikaadi, lisades sellele märke «(ühendusevälise riigi nimi) eksporditud loomad või loomsed saadused».

§ 4.   Nõuded ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saadustega liikmesriikidevahelisel veol kaasasoleva sertifikaadi kohta

  Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saadustega liikmesriikidevahelisel veol kaasasolev sertifikaat:
  1) on koostatud vähemalt ühes lähtekoha liikmesriigi ametlikus keeles ja vähemalt ühes sihtkoha liikmesriigi ametlikus keeles;
  2) sisaldab andmeid sihtkoha vastuvõtja kohta, kes teostab vajalikud toimingud väljaveokohas;
  3) sisaldab andmeid sihtkoha liikmesriigi väljaveokoha kohta.

§ 5.   Nõuded liikmesriigi pädevale asutusele edastatava teabe kohta

  (1) Amet edastab ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta teise liikmesriigi pädevale asutusele teabe «Loomade ja loomsete saadustega kaupemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 2 lõikes 6 nimetatud arvutisüsteemi kaudu.
[RT I, 28.06.2014, 71 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Teabes kajastatakse muu hulgas sihtkoha ühendusevälise riigi nimi. Teave adresseeritakse sihtkoha liikmesriigi pädevale asutusele.

  (3) Lõikes 2 nimetatud sihtkoha liikmesriigi pädeva asutusena, kellele teave edastatakse, käsitatakse:
  1) sihtkoha liikmesriigi piiripunkti, mille kaudu kaubasaadetis ühendusevälisesse riiki toimetatakse, või sihtkoha liikmesriigi pädeva asutuse kohalikku asutust, kelle järelevalvealasse jääb väljaveokoht, ja
  2) sihtkoha liikmesriigi ning transiitliikmesriigi pädevat asutust, kes vahetult korraldab riigis veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli tegemist.


1Kehtetu
[RT I, 28.06.2014, 71 - jõust. 01.07.2014]

/otsingu_soovitused.json