Teksti suurus:

Piiripunkti ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Piiripunkti ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 108

Piiripunkti ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 21.12.2009 nr 129
RTL 2009, 98, 1458
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2014RT I, 28.06.2014, 7301.07.2014

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 42 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 8 lõikes 1 nimetamata toidu (edaspidi toit) importimiseks ettenähtud piiripunkti (edaspidi piiripunkt) ja selle toidu üle ametliku kontrolli teostmise koha (edaspidi ametliku kontrolli teostamise koht) piiripunktide ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise kohtade lotellu (edaspidi loetelu) kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord.
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.   Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotluse sisu nõuded
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha kandmiseks loetellu esitab piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise kohta valdav isik Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi Amet) kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Ameti veebilehel.
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise kohta valdava isiku nimi, registri- või isikukood, elu- või asukoha aadress ning sidevahendite numbrid;
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]
  2) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha aadress;
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]
  3) andmed imporditava toidu laadi, koguse, kaubasaadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste või muude omaduste kohta;
  4) andmed proovivõtuvahendite kohta;
  5) andmed laoruumide mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta;
  6) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta;
  7) piiripunkti tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ning sidevahendite numbrid.

§ 3.   Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotlusele lisatavate dokumentide loetelu
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]

  Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha asendiplaan;
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]
  2) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha hoonete ja rajatiste plaanid koos seadmete ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]
  3) toidu laadimise ja ladustamise või liikumise skeem;
  4) kontrolli- ja laoruumides kasutatud viimistlusmaterjalide andmed;
  5) muud dokumendid asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis piiripunktile või ametliku kontrolli teostamise kohale esitatud nõuete täitmise kohta.
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotluse menetlemise kord

  (1) Piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise või loetellu kandmisest keeldumise otsuse teeb Amet 30 tööpäeva jooksul piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotluse saamisest arvates.

  (2) Piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise või loetellu kandmisest keeldumise otsuse ärakiri antakse piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise kohta valdavale isikule üle allkirja vastu või saadetakse posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
[RT I, 28.06.2014, 73 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json