Teksti suurus:

Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 37

Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded

Vastu võetud 16.05.2008 nr 48
RTL 2008, 42, 584
jõustumine 30.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 6301.07.2014
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 101.04.2018
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 13 lõike 5 alusel.

1. peatükk REGULEERIMISALA 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse nõuded põlumajanduslooma (edaspidi loom) siseriiklikul saatmisel ühest karjast teise ning tapamajja.

2. peatükk ÜLDNÕUDED LOOMA ÜHEST KARJAST TEISE VÕI TAPAMAJJA SAATMISEL 

§ 2.   Looma läbivaatus
[Kehtetu - RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

§ 3.   Päritolukarjast sihtkohakarja või tapamajja saadetavale loomale esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Päritolukarjast sihtkohakarja, sealhulgas seemendusjaama karantiinilauta ja seemendusjaama karja, või tapamajja võib saata looma, kes vastab järgmistele nõuetele:
  1) loom on kliiniliselt terve;
  2) loom on sündinud päritolukarjas või on sinna nõuetekohaselt toodud;
  3) loom on identifitseeritud ning registreeritud «Loomatauditõrje seaduse» § 11 kohaselt;
  4) looma päritolukari on läbinud loomatauditõrje programmis loetletud kohustuslikud uuringud ja menetlused.

  (2) Looma, kes ei vasta lõike 1 punktis 1 nimetatud nõuetele, võib tapamajja saata üksnes veterinaarjärelevalveametniku korraldusel.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (3) Lõikes 1 kohase looma vedu korraldatakse selliselt, et on välistatud veetava looma kokku puutumine loomaga, kes ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele.

§ 4.   Veterinaartõend

  Veterinaartõend väljastatakse «Veterinaarkorralduse seaduse» §-s 21 sätestatud nõuete kohaselt.

3. peatükk LOOMA SEEMENDUSJAAMA SAATMISE KORD 

§ 5.   Veise või sea seemendusjaama karjast teise seemendusjaama karja saatmise nõuded

  Seemendusjaama karjast teise seemendusjaama karja saadetavale veisele ja seale on viimase 12 kuu jooksul tehtud loomatauditõrje programmis loetletud, seemendusjaamades peetavale loomale tehtavad kohustuslikud uuringud, ning nende tulemused on negatiivsed.

§ 6.   Veise päritolukarjast seemendusjaama karja saatmise nõuded

  (1) Päritolukarjast seemendusjaama karja saadetav veis kuulub karja, mis on ametlikult tuberkuloosivaba, ametlikult veiste enzootilise leukoosi vaba ja ametlikult brutselloosivaba.

  (2) Veist peetakse enne päritolukarjast seemendusjaama karja viimist vähemalt 28 päeva eraldatult veistest, keda ei taheta viia seemendusjaama karja. Veist, keda tahetakse viia seemendusjaama karja, peetakse samas ruumis üksnes samaväärse tervisliku seisundiga veistega.

  (3) Veterinaarjärelevalveametnik teeb veisele 28 päeva jooksul enne lõikes 2 nimetatud muudest loomadest eraldamist ja eraldatult pidamise ajal nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23) lisa B peatüki I nõuete kohased uuringud ning nende tulemused on negatiivsed tuberkuloosi, veiste enzootilise leukoosi, veiste brutselloosi, veiste viirusdiarröa, ja kui loomad pärinevad veiste nakkava rinotrahheiidi vabast karjast, ka veiste nakkava rinotrahheiidi suhtes.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

  (4) Kui lõikes 3 nimetatud uuringud tehakse Põllumajandus- ja Toiduameti nõusolekul lõikes 2 nimetatud ajal, siis arvutatakse lõikes 2 nimetatud aega proovide võtmise kuupäevast arvates.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Kui lõikes 3 nimetatud uuringu tulemus on positiivne, viiakse see veis kohe sellest ruumist ära. Positiivse uuringutulemuse andnud veisega samas ruumis olevatel veistel arvutatakse nende suhtes lõikes 1 nimetatud aega positiivse uuringutulemuse andnud veise äraviimise päevast arvates.

§ 7.   Sea päritolukarjast seemendusjaama karja saatmise nõuded

  (1) Päritolukarjast seemendusjaama karja saadetav siga kuulub karja, mis on brutselloosivaba, karjas ei ole viimase 12 kuu jooksul peetud suu- ja sõrataudi vastu vaktsineeritud sigu ja viimase 12 kuu jooksul ei ole ühelgi seal esinenud Aujeszky haiguse kliinilisi tunnuseid.

  (2) Siga peetakse enne päritolukarjast seemendusjaama karja viimist vähemalt 30 päeva eraldatult sigadest, keda ei taheta viia seemendusjaama karja. Seaga, keda tahetakse viia seemendusjaama karja, peetakse samas ruumis üksnes samaväärse tervisliku seisundiga sigu ja teda ei ole peetud madalama kui lõikes 1 kirjeldatud loomatervise alase staatusega karjas.

  (3) Veterinaarjärelevalveametnik teeb seale 30 päeva jooksul enne lõikes 2 nimetatud muudest sigadest eraldamist ja eraldatult pidamise ajal nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT 224, 18.08.1990, lk 62–72) lisa B peatüki I nõuete kohased uuringud ning nende tulemused on negatiivsed brutselloosi, Aujezsky haiguse ja sigade klassikalise katku suhtes.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

§ 8.   Hobuslase päritolukarjast seemendusjaama karja saatmise nõuded

  Päritolukarjast seemendusjaama karja saadetav hobuslane peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hobuslast on peetud karjas, kus hobustel ei ole saatmisele eelneva 30 päeva jooksul diagnoositud hobuste viirusarteriiti ja 60 päeva jooksul märade nakkavat metriiti;
  2) hobuslast ei ole kasutatud paarituseks seemendusjaama karja saatmisele eelneva 30 päeva jooksul;
  3) veterinaarjärelevalveametnik on hobuslasele enne hobuslase päritolukarjast seemendusjaama karja saatmist teinud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT 268, 14.09.1992, lk 54–72) lisa D peatüki II osa A kohased uuringud ja nende tulemused on hobuste nakkava kehvveresuse, hobuste viirusarteriidi ja hobuste nakkava metriidi suhtes negatiivsed.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

§ 9.   Lamba või kitse päritolukarjast seemendusjaama karja saatmise nõuded

  Lambale või kitsele, keda tahetakse viia päritolukarjast seemendusjaama karja on veterinaarjärelevalveametnik enne lamba või kitse päritolukarjast seemendusjaama karja saatmist teinud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (EÜT 268, 14.09.1992, lk 54–72) lisa D peatüki II osa B nõuete kohased uuringud ja nende tulemused on lammaste ja kitsede brutselloosi, nakkusliku epididümiidi ja lammaste Borderi haiguse suhtes negatiivsed.
[RT I, 29.03.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

4. peatükk LOOMA TAPAMAJJA SAATMISE KORD 

§ 10.   Toiduohutuse alane teatis ja looma pass

  (1) Tapamajja saadetava looma kohta edastab loomapidaja tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavale veterinaarjärelevalveametnikule Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 853/2004/EÜ, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), nõuete kohase toiduohutuse alase teatise.
[RT I, 28.06.2014, 63 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Loomade tapamajja saatmisel on veisega kaasas veisepass ja hobusega kaasas hobusepass.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.   Määruse rakendamine

  Paragrahv 10 lõiget 1 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2010. a, välja arvatud sigade ja lindude suhtes, kelle kohta rakendatakse § 10 lõiget 1 alates määruse jõustumisest, ning hobuste ja veiste suhtes, kelle kohta rakendatakse § 10 lõiget 1 alates 1. jaanuarist 2009. a.

/otsingu_soovitused.json