Teksti suurus:

Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 132

Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded1

Vastu võetud 22.05.2002 nr 37
RTL 2002, 79, 1219
jõustumine 21.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
5.03.2004 RTL 2004, 26, 422 01.04.2004
03.05.2004 RTL 2004, 61, 1026 17.05.2004
14.12.2004 RTL 2004, 157, 2364 26.12.2004
27.05.2005 RTL 2005, 62, 888 12.06.2005
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 6601.07.2014

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse sea või veise sperma (edaspidi  sperma) turustamise eesmärgil kogumiseksja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise (edaspidi seemendusjaam ) ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, kaasa arvatud töötlemise ja väljastamise, ning üksnes veise sügavkülmutatud sperma säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise (edaspidi sperma hoiukeskus ) ja seal veise sperma säilitamise, veterinaarnõuded.

  (2) Sperma hoiukeskusena ei käsitata seemendusega tegeleva isiku tööks vajaliku sperma säilitamiseks kasutatavat loomakasvatushoonet või -rajatist.
[RTL 2004, 157, 2364 - jõust. 26.12.2004]

2. peatükk SEEMENDUSJAAM JA SPERMA HOIUKESKUS 
[RTL 2004, 157, 2364 - jõust. 26.12.2004]

§ 2.   Seemendusjaama veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaam peab olema ehitatud või ümbritsetud piirdega nii, et oleks välistatud seal peetavate sigade või veiste kokkupuutumine väljaspool viibivate loomadega.

  (2) Seemendusjaama territooriumil tuleb täita seemendusjaama teenindava volitatud veterinaararsti juhiseid. Kõrvaliste isikute ja veokite sissepääs seemendusjaama territooriumile ja seal viibimine tuleb eelnevalt kooskõlastada volitatud veterinaararstiga.

  (3) Seemendusjaamas peavad olema:
  1) loomapidamisruumid, sealhulgas eraldi ruum haigete ja haiguskahtlaste sigade või veiste isoleerimiseks;
  2) sperma kogumisruumid, sealhulgas eraldi ruum töövahendite puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks;
  3) sperma töötlemis- ja säilitusruumid, mis ei pea asuma punktis 2 nimetatud ruumidega samas hoones. Töötlemisruumis tegeletakse sperma lahjendamise, pakendamise, külmutamise ja nendega seotud tegevustega.

  (4) Haigete ja haiguskahtlaste sigade või veiste isoleerimisruumil ei tohi olla otseühendust teiste loomapidamisruumidega.

  (5) Loomapidamisruumil ei tohi olla otseühendust sperma säilitus- ja töötlemisruumiga ning sperma töötlemisruum peab olema eraldatud sperma säilitusruumist.

  (6) Lõikes 3 nimetatud ruumid peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.

  (7) Seemendusjaamas, kus kogutakse, töödeldakse või säilitatakse veise spermat, võib kooskõlastatult veterinaarjärelevalve- ametnikuga säilitada sügavkülmutatud veise embrüoid, kui need:
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]
  1) on varutud veterinaarnõuetele vastavatelt veistelt;
  2) on saadud kunstliku seemenduse või in vitro viljastamise teel, kasutades seemendusjaamas kunstliku seemenduse tarbeks kogutud spermat.

  (8) Lõikes 7 kirjeldatud veise embrüoid tuleb hoida seemendusjaamas kogutud sperma hoidmiseks mõeldud ruumides eraldi konteinerites.
[RTL 2004, 157, 2364 - jõust. 26.12.2004]

§ 21.   Sperma hoiukeskuse veterinaarnõuded

  (1) Sperma hoiukeskus peab olema ehitatud või ümbritsetud piirdega nii, et oleks välistatud põllumajandusloomade sisenemine sinna.

  (2) Kõrvalise isiku sissepääs sperma hoiukeskuse territooriumile on lubatud üksnes sperma hoiukeskust teenindava volitatud veterinaararsti loal.

  (3) Sperma hoiukeskus peab olema kergesti puhastatav ja desinfitseeritav.

  (4) Sperma hoiukeskuses võib kooskõlastatult veterinaarjärelevalveametnikuga säilitada sügavkülmutatud veise embrüoid, mis vastavad “Loomatauditõrje seaduse” § 7 lõike 2 2 alusel kehtestatud nõuetele ja mida tuleb säilitada eraldi konteinerites.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

3. peatükk SEEMENDUSJAAMAS SEA VÕI VEISE PIDAMINE, SEALHULGAS SPERMA KOGUMINE JA SÄILITAMINE, KAASA ARVATUD TÖÖTLEMINE JA VÄLJASTAMINE, NING SPERMA HOIUKESKUSES SPERMA SÄILITAMINE 
[RTL 2004, 157, 2364 - jõust. 26.12.2004]

§ 3.   Seemendusjaamas sea või veise pidamise veterinaarnõuded

  (1) Sea või veise tohib seemendusjaama tuua piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti teadmisel ja loal, järgides «Loomatauditõrje seaduse» § 13 lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktide ja § 16 nõudeid.

  (2) Seemendusjaamas võib pidada sperma kogumise eesmärgil üksnes ühte liiki loomi.

  (3) Seemendusjaamas võib vajadusel pidada ka muid koduloomi juhul, kui see on seemendusjaamas tööks vajalik, nad ei ole nakkusohtlikud sperma kogumiseks peetavatele sigadele või veistele ning nende pidamisel järgitakse volitatud veterinaararsti juhiseid.

  (4) Seemendusjaamas tuleb pidada sigade või veiste kohta arvestust kas elektrooniliselt või paberkandjal. Arvestuses tuleb kajastada sea või veise nimi, registreerimise number põllumajandusloomade registris, number tõuraamatus või aretusregistris, tõug, sünnikuupäev ning andmed sea või veise karja toomise ja karjast väljaviimise ning läbitud tervisliku seisundi kontrolli, laboratoorse uuringu ja vaktsineerimise kohta.

§ 4.   Seale või veisele tehtavad laboratoorsed uuringud

  (1) Seemendusjaama kari peab olema läbinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), B lisa II peatükis loetletud uuringud.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Analüüsid lõikes 1 nimetatud loomataudide suhtes tuleb teha Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis või volitatud veterinaarlaboratooriumis, millel on akrediteeritud analüüsimetoodika vastava loomataudi diagnoosimiseks.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui laboratoorse uuringu tulemusena diagnoositakse seal või veisel lõikes 1 nimetatud loomataud, tuleb see siga või veis tervetest loomadest isoleerida ja tema sperma säilitada tervetelt sigadelt või veistelt kogutud spermast eraldi.

§ 5.   Sperma kogumise, töötlemise ja säilitamise veterinaarnõuded

  (1) Spermat võib koguda sealt või veiselt:
  1) kes on sperma kogumise päeval kliiniliselt terve;
  2) keda ei ole kasutatud paaritusel.

  (2) Seemendusjaamas võib töödelda ja säilitada üksnes asjakohases nõuetele vastavas seemendusjaamas kogutud spermat.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Veise sperma puhul võib kooskõlastatult veterinaarjärelevalveametnikuga seemendusjaamas töödelda ja säilitada spermat, mis ei ole kogutud seemendusjaamas, juhul kui sperma on kogutud veiselt, kes asub karjas, millele ei ole kehtestatud loomatauditõrje alaseid kitsendusi, ja kelle tervislik seisund on sama kui seemendusjaamas olevatel veistel.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Lõikes 3 nimetatud spermat tuleb töödelda ja säilitada vastavalt järgmistele nõuetele:
  1) spermat tuleb töödelda lõikes 2 nimetatud sperma töötlemisvahenditest eraldi vahenditega või eri ajal, mil seemendusjaamas kogutud spermat ei käidelda;
  2) töötlemisel ei tohi sperma kokku puutuda lõikes 2 nimetatud spermaga;
  3) sperma märgistus peab erinema lõikes 2 nimetatud sperma märgistusest.

  (5) Spermat võib koguda, töödelda ja säilitada ainult selleks ette nähtud ruumides ning sperma kogumiseks ja töötlemiseks vajalikud töövahendid tuleb desinfitseerida või steriliseerida enne kasutamist.

  (6) Seemendusjaamas sperma töötlemisel kasutatavad loomsed saadused ei tohi olla saastunud ja peavad olema ohutud looma tervisele.

  (7) Sperma säilitamis- ja veokanistrid ning konteinerid tuleb desinfitseerida ja steriliseerida enne pakendatud spermaga täitmist. Kasutatavat krüogeenainet ei tohi eelnevalt kasutada muude loomsete saaduste kui sperma säilitamiseks.
[RTL 2004, 157, 2364 - jõust. 26.12.2004]

§ 51.   Sperma hoiukeskuses sperma säilitamise veterinaarnõuded

  Sperma hoiukeskuses tohib säilitada üksnes selle määruse nõuetele vastavat veise sügavkülmutatud spermat. Sperma hoiukeskusesse toodava ning sealt väljaviidava sperma ja spermadoonoriteks olnud pullide terviseandmete üle tuleb pidada arvestust.
[RTL 2004, 157, 2364 - jõust. 26.12.2004]

§ 6.   Spermale lisatavad antibiootikumid

  (1) Spermale tuleb lisada pärast kogumist antibiootikume kombinatsioonis, mis toimib kampülobakterite, leptospiirade ja mükoplasmade vastu, kusjuures sea sügavkülmutatud spermale lisatakse antibiootikumid enne külmutamist.

  (2) Antibiootikume tuleb lisada vastavalt kasutatavale kombinatsioonile nii, et nende kontsentratsioonid lõplikult lahjendatud sperma 1 milliliitri kohta oleksid järgmised:
  1) gentamütsiin (250µg), tülosiin (50 µg) ja linkomütsiin-pektinomütsiin (150/300µ) või
  2) penitsilliin (500 RÜ), streptomütsiin (500 RÜ) ja linkomütsiin-spektinomütsiin (150/300µg).

  (3) Lisaks lõikes 2 sätestatule võib kasutada ka muid samaväärse toimega antibiootikumide kombinatsioone.

  (4) Vahetult antibiootikumide lisamise järel hoitakse spermat 45 minutit 5 ºC juures.

§ 7.   Sperma märgistamine

  Spermadoos pakendatakse. Spermadoosi pakendile tuleb märkida sperma kogumise kuupäev ja aasta, looma nimi, registreerimise number põllumajandusloomade registris, number tõuraamatus või aretusregistris ja tõug ning sperma kogunud seemendusjaama nimi ja tegevusloa number, millele vajaduse korral eelneb päritoluriigi nimi üldiselt kasutatava lühendina.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.   Sperma väljastamise veterinaarnõuded

  (1) Seemendusjaamast võib väljastada üksnes määruses esitatud veterinaarnõuete kohaselt kogutud, töödeldud ja säilitatud spermat.

  (2) Külmutatud veisespermat tuleb säilitada vastavalt §-s 5 esitatud sperma säilitamise veterinaarnõuetele seemendusjaamas enne väljastamist vähemalt 30 päeva.

  (3) Kui seal või veisel diagnoositakse § 4 lõikes 1 nimetatud loomataud, ei tohi sellelt loomalt pärast viimast loomataudi suhtes negatiivse tulemusega analüüsi kogutud spermat väljastada.

  (4) Pärast § 4 lõikes 1 nimetatud loomataudi diagnoosimist tohib teistelt selle seemendusjaama sigadelt või veistelt kogutud spermat väljastada veterinaarjärelevalveametniku loal alles siis, kui on kindlaks tehtud, et nad on terved.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) «Loomatauditõrje seaduse» § 641  lõike 2 alusel peab selle määruse jõustumise hetkel kasutuses olev seemendusjaam olema tunnustatud hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuariks.

  (2) Seemendusjaam ja sperma hoiukeskus kuuluvad tunnustamisele "Loomatauditõrje seaduse" § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras vastavalt põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 "Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord1  " (RTL 2002, 146, 2134) § 2 lõike 1 punktile 1 üksnes ühte liiki loomade pidamiseks, sealhulgas nende sperma kogumiseks ja säilitamiseks, kaasa arvatud töötlemiseks ja väljastamiseks, ning sperma hoiukeskuses sügavkülmutatud veise sperma säilitamiseks.

  (3) «Veterinaarkorralduse seaduse» § 4 alusel teostab riiklikku järelevalvet selle määruse nõuete täitmise üle seemendusjaamas, sperma hoiukeskuses või § 5 lõikes 3 sätestatud muus loomakasvatushoones või -rajatises või loomade pidamiseks piiritletud alal Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus vähemalt kaks korda aastas.

  (4) Enne määruse jõustumist kogutud, töödeldud ja säilitatud spermat võib väljastada kuni selle lõppemiseni.
[RTL 2005, 62, 888 - jõust. 12.06.2005]


1Nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), muudetud direktiividega 90/120/EMÜ (EÜT L 71, 17.03.1990, lk 37–39), 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/60/EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28–31), 2003/43/EÜ (ELT L 143, 11.06.2003, lk 23–32) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), ning otsustega 2004/101/EÜ (ELT L 30, 04.02.2004, lk 15–21), 2006/16/EÜ (EÜT L 11, 17.01.2006, lk 21–32), 2008/120/EÜ (ELT L 42, 16.02.2008, lk 63–82) ja 2011/629/EL (ELT L 247, 24.09.2011, lk 22–31); nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), muudetud direktiiviga 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EL) nr 176/2012 (ELT L 61, 02.03.2012, lk 1–9) ning otsustega 1999/608/EÜ (EÜT L 242, 14.09.1999, lk 20–27) ja 2000/39/EÜ (EÜT L 13, 19.01.2000, lk 21).
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json