Teksti suurus:

Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 133

Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks

Vastu võetud 27.05.2005 nr 57
RTL 2005, 62, 888
jõustumine 12.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 6601.07.2014

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse ärilisel või mitteärilisel eesmärgil üht või mitut liiki loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas loomade aretuseks selliste uuringute tarvis (edaspidi asutus, instituut ja keskus).

  (2) Määrust kohaldatakse sellise asutuse, instituudi ja keskuse suhtes, kus peetakse loomi EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), artikli 2 lõike 1 punktis b toodud tähenduses.

§ 2.   Asutuse, instituudi ja keskuse veterinaarnõuded

  (1) Asutus, instituut ja keskus peab olema vaba EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas A loetletud loomataudidest ning juhul, kui Eestis rakendatakse asjakohast loomatauditõrje programmi, ka määruse lisas loomaliikide kaupa nimetatud loomataudidest.

  (2) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse ahve (simiae ja prosimiae), peab vastama EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele.

  (3) Asutus, instituut ja keskus, mille kohta on väljastatud tegevusluba ning kus peetakse muid loomi kui lõikes 1 nimetatud ahve, peab vastama EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele.
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse ahve (simiae ja prosimiae), peab olema tunnustatud hiljemalt 2005. aasta 1. septembriks.

  (2) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse ahve (simiae ja prosimiae), kuulub tunnustamisele, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse selle asutuse, instituudi ja keskuse vastavust selles määruses ja EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras vastavalt põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» (RTL 2002, 146, 2134; 2004, 26, 422; 61, 1025) § 2 lõike 1 punktile 5.

  (3) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse muid loomi kui lõikes 2 nimetatud ahve, kuulub tunnustamisele, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse selle asutuse, instituudi ja keskuse vastavust selles määruses ja EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras vastavalt põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» § 2 lõikele 2.

§ 4.   Määruste muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].


1Nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiividega 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/31/EL (ELT L 178, 28.06.2013, lk 107–108), määrustega (EÜ) nr 1282/2002 (EÜT L 187, 16.07.2002, lk 3–12), (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L 198, 06.08.2003, lk 3–6) ja (EL) nr 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14–27) ning otsustega 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.05.1995, lk 23–29), 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/265/EÜ (ELT L 114, 01.05.2007, lk 17–25), 2010/270/EL (ELT L 118, 12.05.2010, lk 56–62), 2010/684/EL (ELT L 293, 11.11.2010, lk 62–66), 2012/112/EL (ELT L 50, 23.02.2012, lk 51–57) ja 2013/518/EL (ELT L 281, 23.10.2013, lk 14–19).
[RT I, 28.06.2014, 66 - jõust. 01.07.2014]

Lisa Loomataudid, millest peab asutus, instituut või keskus olema vaba juhul, kui Eestis rakendatakse asjakohast loomatauditõrje programmi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json