Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 142

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 97

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 19 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruses nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 19 lõike 6 alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piiripunktis peab olema hoone või rajatis veterinaarkontrolli ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomatervishoiu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 14 kohase kontrolli (edaspidi koos kontroll) tegemiseks.”;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 ja § 7 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „järelevalvetoimingute” sõnaga „kontrollitoimingute”;

4) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui seda tingib piiripunkti geograafiline asend või territooriumi suurus või kui seda on vaja kontrolli paremaks tegemiseks, võib piiripunktis olla ka eraldi asuv kontrollikeskus, mis kannab piiripunktiga sama nime ja kus on võimalik teha kontrolli kas kogu või teatud laadi loomse saaduse või looma üle, mida on lubatud selle piiripunkti kaudu vedada.”;

5) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui piiripunktis ei ole võimalik teha kõiki vajalikke laboratoorseid analüüse, peab seal olema võimalus kasutada kontrolli käigus võetud proovide analüüsimise teenust.”;

6) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Laoruum peab võimaldama säilitada sellist loomset toitu ja muud loomset saadust, mille import on peatatud, kas toatemperatuuril, jahutatult või külmutatult kuni nendest võetud kontrollproovi laboratoorse või muu analüüsi tulemuse selgumiseni.”;

7) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Piiripunktis teeb vajalikke kontrollitoiminguid seal asuva Veterinaar- ja Toiduameti vastava struktuuriüksuse veterinaarjärelevalve ametnik, kes peab arvestust tehtud kontrollitoimingute üle ning uuendab asjakohaseid andmeid andmebaasis.”;

8) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 5–7 sõnastatakse järgmiselt:

„5) pidevalt täiendatav ajakohane loetelu vabatsoonidest, vabaladudest ja tolliladudest, kus ladustatakse mittenõuetekohaseid loomseid saadusi, ning ettevõtetest, kus tegeletakse rahvusvahelisi vedusid teostavate laevade mittenõuetekohase loomse toiduga varustamisega;
6) pidevalt täiendatav ajakohane loetelu ettevõtetest, kus võetakse vastu otse töötlemisettevõttesse suunatud kaubasaadetisi, mida piiripunktis ei avata;
7) veterinaarkontrolli alla kuuluvate loomade ja loomsete saaduste ajakohane loetelu ja asjakohaste kontrollitoimingute tegemist reguleerivate õigusaktide koopiad, sealhulgas ajakohane loetelu piiripunktidest, mille kaudu võib veterinaarkontrolli alla kuuluvaid loomi ja loomseid saadusi importida.”;

9) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „veterinaar- ja toidujärelevalve teostamiseks” sõnadega „kontrolli tegemiseks”;

10) paragrahvi 8 pealkirjas, § 10 lõikes 2 ja § 13 lõikes 1 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „riiklik järelevalve” vastavas käändes;

11) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piiripunkti Euroopa Komisjoni kehtestatud loetellu kandmise taotlemiseks peab piiripunkt vastama selle määrusega kehtestatud nõuetele ja veterinaarjärelevalve ametnikul peab seal olema võimalik teha nõuetekohast kontrolli piiripunktis veterinaarkontrolli alla kuuluva loomse saaduse või looma üle.”;

12) paragrahvi 10 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „veterinaar- ja toidujärelevalve” sõnaga „veterinaarkontrolli”;

13) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) andmed plaanitult või tegelikult piiripunkti läbiva, kolmandast riigist saabuva, veterinaarkontrolli alla kuuluva looma või loomse saaduse liigi ja laadi, koguse, kaubasaadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste või muude kontrolli tegemist mõjutavate omaduste kohta;”;

14) paragrahvi 12 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „veterinaar- ja toidujärelevalvet teostada” sõnadega „kontrolli teha”;

15) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), muudetud direktiividega 96/43/EÜ (EÜT L 162, 01.07.1996, lk 1–13), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ning otsusega 92/438/EMÜ (EÜT L 243, 25.08.1992, lk 27–31);
nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239) ning määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Ivari Padar
Põllumajandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json