Teksti suurus:

Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 145

Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus

Vastu võetud 26.06.2014 nr 100

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Riigi toidu ja sööda käitlejate register”.

  (2) „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri” (edaspidi register) pidamise eesmärk on järgmiste isikute ja nende tegevuse kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada nende tegevuse üle arvestuse pidamist ja ametliku kontrolli teostamist:
  1) toiduseaduse alusel tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud toidu käitlejad ja toiduseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud ettevõtjad;
  2) söödaseaduse alusel tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud sööda käitlejad.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades toiduseaduses ja söödaseaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja on andmete töötlemisel kohustatud täitma vastutava töötleja juhiseid ja tagama andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse isiku tegevusega seotud järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7, § 19 lõike 2 punktis 5 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) andmed toidu käitleja tegevusala ning käitlemisvaldkonna ja toidugrupi kohta;
  3) toiduseaduse § 9 lõikes 2 nimetatud andmed;
  4) andmed toiduseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud ettevõtja tegevusala kohta ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete rühma kohta;
  5) andmed sööda käitleja tegevusala ja sööda käitlemisel kasutatava aine kohta;
  6) söödaseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud andmed;
  7) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registrisse kantakse isiku ettevõtte või selle osa (edaspidi koos ettevõte) kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud andmed;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), kohane ettevõtte tunnusnumber.

  (3) Iga isiku ja tema tegevuse kohta kantakse registrisse üksnes need andmed, mida ta on kohustatud esitama toiduseaduse või söödaseaduse alusel.

§ 7.  Andmed tegevusloa kohta ja loakohustusest vabastamise kohta

  (1) Registrisse kantakse tegevusloa kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Registrisse kantakse loakohustusest vabastamise kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 8.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Registrisse kantakse ettekirjutuse kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta

  Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 11.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

§ 12.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja lõikes 3, § 19 lõike 2 punktis 5 ning § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) andmed toidu käitleja tegevusala ning käitlemisvaldkonna ja toidugrupi kohta;
  3) toiduseaduse § 9 lõikes 2 nimetatud andmed;
  4) andmed toiduseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud ettevõtja tegevusala kohta ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete rühma kohta;
  5) andmed sööda käitleja tegevusala ja sööda käitlemisel kasutatava aine kohta;
  6) söödaseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud andmed;
  7) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registri volitatud töötlejalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 53–55 nimetatud andmed;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 kohane ettevõtte tunnusnumber.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 13.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 14.  Andmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

§ 15.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ning avalikustatakse ka registri volitatud töötleja veebilehel.

  (3) Registriandmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 16.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Riigi söödaregister ja selle andmed

  (1) Riigi söödaregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 5. novembri 1998. a määrusega nr 248 „„Riigi söödaregistri” asutamine”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2007. a määruses nr 65 „Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas. Riigi söödaregistri andmed, mille töötlemist käesolev määrus ette ei näe, kustutatakse.

§ 18.  Andmed teavitatud ja tunnustatud ettevõtete kohta

  (1) Enne 1. juulit 2014. a toiduseaduse § 7 alusel teavitatud või § 8 alusel tunnustatud toidukäitlemisettevõtete andmed kantakse registrisse.

  (2) Andmed enne 1. juulit 2014. a majandustegevuse registris registreeritud isiku kohta, kes tegeleb toidu jae- või hulgikaubanduse või toitlustamisega, kantakse registrisse.

  (3) Andmed enne 1. juulit 2014. a majandustegevuse registris registreeritud isiku kohta, kes tegeleb toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete valmistamise, töötlemise ning turustamisega, kantakse registrisse.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2007. a määrus nr 65 „Riigi söödaregistri pidamise põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Ivari Padar
Põllumajandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json