Teksti suurus:

Põllumajandusloomade register

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 148

Põllumajandusloomade register1

Vastu võetud 26.06.2014 nr 103

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Põllumajandusloomade register”.

  (2) „Põllumajandusloomade registri” (edaspidi register) eesmärk on järgmiste isikute ja nende tegevuse kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada nende tegevuse üle arvestuse pidamist ja riikliku järelevalve teostamist:
  1) loomatauditõrje seaduse alusel tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud ettevõtjad ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isik;
  2) loomakaitseseaduse alusel katseloomadega varustamiseks, nende kasvatamiseks või kasutamiseks tegevusloa saanud ettevõtja;
  3) põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tegevusloa saanud ettevõtja;
  4) toiduseaduse alusel põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades loomatauditõrje seaduses, loomakaitseseaduses ja põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud erisusi.

  (4) Loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku ja tema tegevuse andmete töötlemisele registris kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ettevõtja andmete töötlemise kohta sätestatut.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja vastutab registri haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

  (2) Registri volitatud töötleja majutab registrit, korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ning töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja on andmete töötlemisel kohustatud täitma vastutava töötleja juhiseid ja tagama andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja, kes täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas kontrollib registri pidamise seaduslikkust, ja kellel on juurdepääsuõigus kõigile registri andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Administraatoril on juurdepääsuõigus kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

  (4) Registri volitatud töötleja annab Veterinaar- ja Toiduameti ametnikule ning volitatud veterinaararstile juurdepääsuõiguse nende tööülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

  (5) Registri volitatud töötleja annab aretusühingule ning jõudluskontrolli läbiviijale juurdepääsuõiguse aretusprogrammi täitmiseks ja jõudluskontrolli teostamiseks vajalikele andmetele.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku tegevusega seotud järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7, § 19 lõike 2 punktis 5 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) loomatauditõrje seaduse §-s 191 ja § 196 lõikes 1, sealhulgas loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 14 lõikes 1, loomakaitseseaduse § 39 lõikes 1 ning põllumajandusloomade aretuse seaduse §-s 8 nimetatud tegevusala;
  3) loomatauditõrje seaduse §-s 192 ja § 196 lõikes 2, loomakaitseseaduse § 40 lõikes 2 ning põllumajandusloomade aretuse seaduse §-s 9 nimetatud andmed ja dokumendid;
  4) munakanade pidamise ettevõtte maksimumvõimsus ja tootmisviisi kood;
  5) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 2 sätestatud andmed järgmiste isikute kohta:
  1) loomakaitseseaduse § 421 lõikes 1 nimetatud asjakohase ettevalmistusega isik, kes vastutab katseloomade heaolu ja hooldamise eest;
  2) loomakaitseseaduse § 421 lõikes 2 nimetatud veterinaararst või asjakohase kvalifikatsiooniga isik.

  (3) Registrisse kantakse ettevõtja ettevõtte või selle osa (edaspidi koos ettevõte) ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku tegevuskoha kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud andmed;
  2) geograafilise asukoha koordinaadid ja ortofoto;
  3) registris registreerimise number (edaspidi registrinumber).

  (4) Lõike 3 punktis 3 nimetatud registrinumber koosneb Eesti ISO-koodi tähisest „EE” ja kuni 12 numbrist. Munakanade pidamise ettevõtte puhul koosneb registrinumber tootmisviisi märkivast numbriosast ning Eesti ISO-koodi tähisest „EE” ja kuni 12 numbrist.

  (5) Ettevõtja ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku ning nende tegevuse kohta kantakse registrisse üksnes need andmed, mida nad on kohustatud esitama loomatauditõrje seaduse, loomakaitseseaduse või põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel.

§ 7.  Andmed põllumajandusloomade kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku põllumajandusloomade kohta järgmised andmed ettevõtte või tegevuskoha kaupa:
  1) lammaste ja kitsede arv, sealhulgas eraldi utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv;
  2) sigade arv, sealhulgas eraldi põrsaste, võõrdepõrsaste, nuumsigade, nooremiste, emiste ja kultide arv;
  3) mesilasperede arv;
  4) karja terviseandmed Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud juhul.

  (2) Registrisse kantakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud liiki, välja arvatud hobuslane, kuuluva põllumajanduslooma kohta järgmised andmed:
  1) põllumajanduslooma liik, sünnikuupäev, sugu ja tõug või karva värvus;
  2) veise, lamba ja kitse identifitseerimisnumber ning ema identifitseerimisnumber;
  3) sea identifitseerimisnumber, kui seda kasutatakse;
  4) selle ettevõtte või tegevuskoha registrinumber, kus põllumajandusloom sündis;
  5) selle ettevõtte või tegevuskoha registrinumber, kus põllumajandusloom asub;
  6) põllumajanduslooma karjast väljaviimise, karja saabumise, kadumise või hukkumise kuupäev;
  7) põllumajanduslooma esmakordse poegimise kuupäev, kui järglast ei ole võimalik märgistada;
  8) põllumajanduslooma ühendusevälisest riigist impordi puhul põllumajanduslooma päritoluriik;
  9) põllumajanduslooma tapmise kuupäev ja eesmärk;
  10) põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks väljastatud tegevusloa number ja tapmist korraldava isiku nimi;
  11) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõttesse hukkunud põllumajanduslooma saabumise kuupäev, kaasasoleva veterinaartõendi number ja veterinaartõendi väljastaja ees- ja perekonnanimi.

  (3) Registrisse kantakse hobuslase kohta lõike 2 punktides 9–11 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega seoses (ELT L 149, 07.06.2008, lk 3–32), artiklis 21 nimetatud andmed.

  (4) Registrisse kantakse veisepassi, selle duplikaadi ja lisalehe kohta järgmised andmed:
  1) väljastamise kuupäev ja number;
  2) pärast veise kadumist, hukkumist, tapmist või eksporti ühendusevälisesse riiki volitatud töötlejale veisepassi esitamise kuupäev, esitaja andmed ja ekspordi sihtriik.

  (5) Lõikes 2 nimetatud põllumajanduslooma andmed on registris seotud teda pidava loomapidaja andmetega.

§ 8.  Andmed tegevusloa ja loakohustusest vabastamise kohta

  (1) Registrisse kantakse tegevusloa kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Registrisse kantakse loakohustusest vabastamise kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Registrisse kantakse ettekirjutuse kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 11.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta

  (1) Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

  (2) Loomapidamise õiguse äravõtmise kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 12.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

§ 13.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isikult saadakse § 6 lõigetes 1 ja 2, lõike 3 punktis 1 ning § 7 lõikes 1, lõike 2 punktides 1–9 ja lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed.

  (2) Põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtjalt saadakse § 7 lõike 2 punktides 9 ja 10 ning lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed.

  (3) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtjalt saadakse § 7 lõike 2 punktis 11 nimetatud andmed.

  (4) Aretusühingult, kus tegeletakse hobuslaste identifitseerimisega, saadakse § 7 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (5) Veterinaar- ja Toiduametilt saadakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 53–55 nimetatud andmed.

  (6) Registri volitatud töötlejalt saadakse § 6 lõike 3 punktides 2 ja 3 ning § 7 lõike 4 punktis 1 nimetatud andmed.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 14.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 15.  Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantakse andmed järgmiste dokumentide alusel:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 58 nimetatud dokumendid;
  2) loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud andmeid sisaldav teade;
  3) loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud dokumendid põllumajandusloomade kohta.

§ 16.  Andmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

§ 17.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ning avalikustatakse ka registri volitatud töötleja ning Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

§ 18.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määrusega nr 184 „Põllumajandusloomade registri asutamine”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määrus nr 184 „Põllumajandusloomade registri asutamine” tunnistatakse käesoleva määruse jõustumisel kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.


1 Komisjoni direktiiv 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.01.2002, lk 44–46), muudetud direktiiviga 2006/83/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 97–98).

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Ivari Padar
Põllumajandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json