Teksti suurus:

Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi asutamine ja selle põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 151

Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi asutamine ja selle põhimäärus

Vastu võetud 25.06.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 145 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja nimetus

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimetusega „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem” (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on tagada aktsiisi maksmise järelevalve aktsiisikauba liikumise jälgimise kaudu reaalajas.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmete kaitse 

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis koosneb elektroonilistest andmetest.

§ 5.   Andmekogusse kantud andmete turvalisus

  (1) Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete terviklikkuse ja käideldavuse, samuti andmekogu pidamise ning andmekogusse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega.

  (2) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K2T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk Andmeandja ja andmekogu andmed 

§ 6.   Andmeandja

  Andmeandjad on ettevõtja ja maksuhaldur.

§ 7.   Andmekogus tehtavad toimingud

  (1) Ettevõtja teeb andmekogus järgmisi toiminguid:
  1) saatelehe esitamine;
  2) saatelehe tühistamine;
  3) saatelehe andmete muutmine;
  4) aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamine;
  5) aktsiisikauba erinevuste põhjendamine;
  6) aktsiisikauba sihtkoha muutmisest teavituse esitamata jätmise põhjendamine;
  7) aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamata jätmise põhjendamine;
  8) teise liikmesriiki lähetatava aktsiisikauba saatelehe esitamine;
  9) teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnituse esitamine;
  10) teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise taotluse esitamine;
  11) teisest liikmesriigist lähetatava aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest teate esitamine;
  12) teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnituse esitamine.

  (2) Maksuhaldur teeb andmekogus järgmisi toiminguid:
  1) saatelehele numbri andmine;
  2) saatelehe menetluse katkestamine;
  3) saatelehe tühistamine ettevõtja selgituste alusel;
  4) saatelehe ja saadetise erinevustele selgituse küsimine;
  5) sihtkoha muutmisest teavituse esitamata jätmise korral põhjenduse küsimine;
  6) aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamata jätmise korral põhjenduse küsimine;
  7) teavituste esitamisaja pikendamine;
  8) aktsiisikauba eksportimise teatise koostamine;
  9) aktsiisi tagastamise taotluse aktsepteerimine või tagasilükkamine.

§ 8.   Aktsiisikauba lähetaja, vastuvõtja, eksportija, vedaja ja maksuhalduri andmed

  (1) Aktsiisikauba lähetaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) aktsiisikauba lähetajat esindava isiku nimi ja isikukood ning esindatava ettevõtte ärinimi ja äriregistri kood;
  2) aktsiisilaopidajana registreerimise number ja aadress;
  3) selle aktsiisilao tegevuskoha number ja asukoha aadress, kust aktsiisikaup lähetatakse;
  4) aktsiisikauba importimise koha aadress, kui aktsiisikaup lähetatakse importimise kohast;
  5) majandustegevuse registreerimise number, tegevusloa number majandustegevuse registris ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

  (2) Aktsiisikauba vastuvõtja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) aktsiisikauba vastuvõtjat esindava isiku nimi ja isikukood ning esindatava ettevõtte ärinimi ja äriregistri kood;
  2) aktsiisilaopidajana registreerimise number ja aadress;
  3) selle aktsiisilao tegevuskoha number ja asukoha aadress, kuhu kaup lähetatakse;
  4) käibemaksukohustuslase registreerimise number;
  5) aktsiisikauba vastuvõtja, kes ei ole aktsiisilaopidaja, tegevuskoha aadress ja tegevuskoha registreerimise number;
  6) aktsiisikauba üleandmiskoha aadress.

  (3) Kui aktsiisikauba eksportija on aktsiisikauba lähetajast erinev isik, kantakse andmekogusse aktsiisikauba eksportija ärinimi ja äriregistri kood.

  (4) Aktsiisikauba vedaja kohta kantakse andmekogusse aktsiisikauba vedu teostava ettevõtja ärinimi, äriregistri kood ja juriidiline aadress.

  (5) Maksuhalduri kohta kantakse andmekogusse saatelehega toiminguid tegeva ametniku nimi, isikukood, toimingu sooritamise aeg ja aktsiisikauba lähetamise koha aktsiisikeskuse nimi.

§ 9.   Aktsiisikauba dokumentide andmed

  (1) Aktsiisikauba dokumentide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) saatelehe liik ja profiil;
  2) saatelehe number ja olek;
  3) märge asendustoimingu kohta, kui dokument koostatakse tagantjärele andmekogu töö taastumisel;
  4) märge saatelehe esitamise kohta infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu;
  5) saatelehe esitamise, muutmise, vastuvõtmise ja muu toimingu tegemise aeg;
  6) saatelehe tühistamise teatise, veo katkestamise teatise, aktsiisikauba vastuvõtmise teatise, erinevuste selgitamise teatise ja toimingu hilinemise selgituse esitamise või muu toimingu tegemise aeg;
  7) saatelehele eelneva ja järgneva dokumendi liik, selle number ja koostamise kuupäev;
  8) saatelehega seotud saatelehtede numbrid;
  9) lisadokumendi liik, number, koostamise kuupäev ja lisadokumendi väljaandja;
  10) aktsiisikauba arve number ja arve koostamise kuupäev;
  11) aktsiisivabastuse loa number;
  12) käibemaksust ja aktsiisist vabastamise tõendi number.

  (2) Aktsiisikauba lisadokumendi kohta kantakse andmekogusse:
  1) lisadokumendi liik, milleks on analüüsiakt, vastavussertifikaat või aktsiisikaubaga seotud muu dokument;
  2) lisadokumendile andmekogu lisadokumentide mooduli LIDO antud number;
  3) aktsiisikauba liik, mille kohta dokument esitatakse;
  4) isiku, kellele lisadokument on väljastatud, ärinimi, äriregistri kood ja aadress, ettevõtjat esindava isiku nimi ja isikukood;
  5) lisadokumendi koostaja nimi, isikukood, esindatava ettevõtte ärinimi, äriregistri kood ja aadress;
  6) lisadokumendi sisestaja nimi ja isikukood, esindatava ettevõtte ärinimi, äriregistri kood ja aadress.

  (3) Andmekogusse laetakse üles:
  1) teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisiga maksustatud kauba saateleht;
  2) teise liikmesriiki lähetatud aktsiisiga maksustatud kauba vastuvõtmise kinnitus;
  3) käibemaksust ja aktsiisist vabastamise tõend;
  4) kütuse vastavussertifikaat;
  5) denatureeritud alkoholi nõuetele vastavuse analüüsiakt;
  6) esteraldehüüdfraktsiooni nõuetele vastavuse analüüsiakt;
  7) muu dokument, mis on nõutav seaduse alusel.

  (4) Saatelehe olekuks märgitakse:
  1) „esitatud”, kui saateleht on esitatud maksuhaldurile läbivaatamiseks;
  2) „lisadokumendi ootel”, kui nõutud lisadokument on saatelehele lisamata;
  3) „läbivaatusele suunatud”, kui saatelehele on märgitud kaubasaajaks isik, kellel ei ole õigust A-saatelehe alusel kaupa vastu võtta või kui aktsiisikauba lähetajaks on märgitud isik, kellel ei ole õigust vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele (edaspidi aktsiisiseadus) lähetada aktsiisikaupa;
  4) „lähetamine keelatud”, kui aktsiisikauba lähetamine ei ole aktsiisiseaduse alusel lubatud;
  5) „vabastatud lähetamiseks”, kui saatelehele on antud number;
  6) „tühistatud”, kui saateleht on tühistatud;
  7) „kaubast keeldutud”, kui kaubasaaja on aktsiisikaubast keeldunud osaliselt või täielikult;
  8) „vedu katkestatud”, kui vedu on katkestatud;
  9) „automaatselt lõpetatud”, kui aktsiisikauba vastuvõtmise kohta ei ole viieteistkümne päeva jooksul aktsiisikauba lähetamise ajast arvates vastuvõtuteadet esitatud;
  10) „vastu võetud”, kui andmekogus on aktsiisikauba vastuvõtmise teatis saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtmise kohta;
  11) „ümbersuunatud”, kui pärast aktsiisikauba vastuvõtmisest osaliselt või täielikult keeldumist märgitakse saatelehele kaubasaaja uus aadress.

§ 10.   Aktsiisikauba andmed

  (1) Aktsiisikauba kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) märge aktsiisiga maksustatud kauba kohta, kui aktsiisikaup on maksustatud aktsiisiga enne lähetamist;
  2) aktsiisikauba lähetamise kuupäev ja kellaaeg;
  3) aktsiisikauba liik sõltuvalt sellest, kas lähetatakse alkoholi, tubakatooteid või kütust;
  4) alkoholi, tubakatoote või kütuse liik, toote nimetus, kogus, bruto- ja netomass, tootjapoolne partii tähistus ja kombineeritud nomenklatuuri kaubakood;
  5) alkoholi etanoolisisaldus, alkoholi denatureerimise viis;
  6) diislikütuse liik;
  7) bensiini oktaaniarv;
  8) kütuse erimärgistamise tunnus;
  9) kütusesarnase toote kasutamise otstarve;
  10) biokütuse andmed, milleks on komponendi nimetus, kogus ja kombineeritud nomenklatuuri kaubakood;
  11) aktsiisikauba müügipakendi liik ja arv;
  12) tubakatoodete puhul tubakatoodete kogus müügipakendis;
  13) toodetele kinnitatud maksumärkide arv;
  14) sigarettidest erinevate tubakatoodete maksumärkide liigi tähis;
  15) sigarettide maksimaalne jaehind;
  16) alkoholi maksumärkide vahemiku alguse ja lõpu number;
  17) alkoholi puhul kange alkoholi maksumärkide süsteemi antud maksumärkide lähetamise toimingu number;
  18) viitenumber, mille abil on võimalik aktsiisikaupa raamatupidamises või laoarvestuses eristada;
  19) aktsiisikauba number, mille omistab kaubale ettevõtja vastavalt vajadusele;
  20) aktsiisikauba järjekorra number saatelehele eelneval ja järgneval dokumendil;
  21) aktsiisikauba veovahendi liik ja riiklik kuuluvus ning veovahendi registreerimise number;
  22) aktsiisikauba tõkendite tunnus;
  23) aktsiisikauba veo kestuse aeg;
  24) aktsiisikauba saabumise aeg sihtkohta;
  25) aktsiisikauba vastuvõtmise otsus;
  26) aktsiisikauba vastuvõetud kogus ning lähetatud ja vastuvõetud koguste erinevus;
  27) märge aktsiisikauba vastuvõtmisest osaliselt või täielikult keeldumise kohta;
  28) aktsiisikauba mõõtmisel mõõteprotokolli number, mõõtemääramatus, mõõtmise kuupäev ja mõõdetud kogus;
  29) ekspordi tollideklaratsiooni number ning ekspordi tollideklaratsiooni tagasilükkamise põhjus ja kuupäev;
  30) sihtkohta jõudnud aktsiisikauba ja selle saatelehe erinevused, erinevuste tuvastamise kuupäev ja erinevuste põhjus.

  (2) Teise liikmesriiki lähetatava aktsiisiga maksustatud kauba puhul kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lähetamise põhjendus;
  2) kaubaarvele märgitud hind või kaubanduslik väärtus ja valuuta tähis;
  3) õlle algvirdetihedus Plato kraadides;
  4) märge saatelehe kolmanda eksemplari tagastamise soovi kohta;
  5) aktsiisikauba lähetaja telefoninumber;
  6) saatelehe allkirjastaja nimi;
  7) aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigi pädeva ametiasutuse nimi ja kood ning nimetatud asutuse kinnituse andmise kuupäev aktsiisimaksmise tagatise esitamise kohta ja viitenumber kinnitust andvale dokumendile.

§ 11.   Aktsiisikaubaga või aktsiisikauba dokumentidega seotud selgitused ja märkused

  (1) Andmekogusse kantakse põhjendus järgmiste asjaolude kohta:
  1) aktsiisikauba saatelehe tühistamine;
  2) vastuvõetava aktsiisikaubaga rahulolematus;
  3) vastuvõtmisest keeldumine;
  4) ekspordi tollideklaratsiooni tagasilükkamine;
  5) saatelehe ja saadetise erinevus;
  6) saatelehe muutmisest teavitamata jätmine;
  7) aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamata jätmine;
  8) veovahendi muutmine;
  9) veo katkestamine.

  (2) Maksuhaldur ja ettevõtja kannavad andmekogusse vastavalt vajadusele märkusi saatelehega seotud toimingute kohta.

§ 12.   Aktsiisi tagastamise taotluse andmed

  (1) Aktsiisi tagastamise taotluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja ärinimi, äriregistrikood, asu- ja tegevuskoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) aktsiisikauba vastuvõtja ärinimi, asu- ja tegevuskoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  3) aktsiisikauba lähetamise põhjendus ja lähetamise kuupäev;
  4) Eestis aktsiisimaksmist tõendava dokumendi number ja kuupäev;
  5) aktsiisi tagastamise viis ja taotleja pangakonto number aktsiisi tagastamiseks;
  6) taotluse esitaja nimi, ametinimi, isikukood ja taotluse esitamise kuupäev;
  7) aktsiisikauba nimetus, kombineeritud nomenklatuuri kaubakood, aktsiisimäär vastavalt aktsiisimäära ühikule, aktsiisikauba kogus, aktsiisikauba kogus müügipakendis, sigarettide puhul jaehind, maksumärkide andmed, alkoholi puhul etanoolisisaldus ja aktsiisisumma, mida tagasi taotletakse.

  (2) Aktsiisi tagastamise taotluse olekuks märgitakse:
  1) „esitatud”, kui taotlus on esitatud;
  2) „tagasi lükatud”, kui maksuhaldur on taotluse tagasi lükanud;
  3) „aktsepteeritud”, kui maksuhaldur on taotluse rahuldanud;
  4) „osaliselt aktsepteeritud”, kui maksuhaldur on taotluse osaliselt rahuldanud;
  5) „suletud”, kui taotlust ei ole võimalik enam taasavada.

§ 13.   Andmekogusse kantud andmete väljastamine

  Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse maksukorralduse seaduse §-de 29 ja 30 alusel.

§ 14.   Andmekogu andmete säilitamine

  Andmekogu andmed arhiveeritakse kolme aasta möödumisel nende esitamisest. Arhiveeritud andmeid säilitatakse seitse aastat andmete esitamise aastast arvates.

4. peatükk Andmekogu rahastamine ja pidamise lõpetamine 

§ 15.   Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest andmekogu vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 16.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  Andmekogu pidamine lõpetatakse andmekogu pidamise kohustuse lõppemisel kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json