Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 154

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord

Vastu võetud 15.03.2010 nr 17
RTL 2010, 13, 251
jõustumine 01.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2014RT I, 28.06.2014, 15001.07.2014

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõike 15 alusel.

§ 1.   Tarbimisse lubatud aktsiisikauba saatelehe esitamine
[Kehtetu RT I, 28.06.2014, 150 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.   Saatelehe täitmine

  (1) Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta (EÜT L 369, 18.12.1992, lk 17–24) kehtestatud lihtsustatud saatelehe (edaspidi saateleht) tunnistab maksuhaldur kehtivaks sellele numbri andmisega siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide elektroonilises süsteemis (edaspidi SADHES). Saatelehe number väljastatakse, kui saatelehe täitmisel ei ole tehtud vigu.

  (2) Aktsiisikauba veol kaasas oleva saatelehe väljatrükil peab olema selgelt eristatavalt märgitud maksuhalduri antud saatelehe number. Asendustoiminguna koostatud saatelehele annab numbri aktsiisikauba lähetaja sarnaselt asendustoiminguna koostatava A- või T-saatelehe nummerdamise korrale.

  (3) Saatelehe lahtrisse 8 ja samasisulistesse täiendavatesse lahtritesse märgitakse:
  1) aktsiisikauba liik vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele, nagu vein, õlu, muu alkohol, sigaretid, bensiin vms;
  2) toote nimetus;
  3) müügipakendi liik ja pakendite arv;
  4) alkoholi puhul etanoolisisaldus;
  5) denatureeritud alkoholi puhul seda denatureerivate ainete nimetus ja kogus absoluutalkoholi hektoliitri kohta;
  6) alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul;
  7) tubakatoodete puhul maksumärgi liik ja kood ning tubakatoodete kogus müügipakendis;
  8) sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind maksumärgil;
  9) kerge kütteõli ja diislikütuse puhul selle erimärgistatus;
  10) diislikütuse puhul, kas see on talvine või suvine;
  11) bensiini puhul selle oktaaniarv uurimismeetodil RON;
  12) biokütusega kütusesegu puhul segus sisalduva biokütuse nimetus, kombineeritud nomenklatuuri vähemalt kaheksakohaline kaubakood ja sellele vastav kauba kirjeldus ning biokütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C;
  13) veo kestuse aeg saadetise sihtkohta jõudmiseks;
  14) aktsiisikauba lähetamise aeg.
[RT I, 28.06.2014, 150 - jõust. 01.07.2014]

§ 21.   Saatelehe täitmine ja liikumine Eestist lähtuva kaugmüügi korral

  (1) Eestist lähtuva kaugmüügi korral peab koostama eraldi saatelehe SADHESis iga aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigi, selle pädeva ametiasutuse, veovahendi, maksuesindaja ja sihtkoha liikmesriigile aktsiisi maksva kaugmüüja kohta. Sihtkoha liikmesriigi pädevaks ametiasutuseks märgitakse asutus, kellele on saadetisest eelnevalt teatatud.

  (2) Lahtrisse „kaubasaaja” märgitakse aktsiisimaksja andmed aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigis. Kui aktsiisi maksab maksuesindaja või kaugmüüja, esitatakse aktsiisikauba saaja andmed lisadokumentide lahtris. Kui aktsiisi maksab vahetult aktsiisikauba saaja, märgitakse „kaubasaaja” lahtrisse aktsiisikauba saaja andmed. Kui on mitu aktsiisikauba saajat ühe saatelehe alusel, esitatakse ühe aktsiisikauba saaja andmed „kaubasaaja” lahtris ja ülejäänud saajate andmed esitatakse lisadokumentide lahtris.

  (3) Aktsiisikauba saaja kohta märgitakse saaja nimi ja isikukood, kui tema poolt vastu võetud aktsiisikaubalt maksab aktsiisi maksuesindaja või kaugmüüja. Kui aktsiisi maksab vahetult aktsiisikauba saaja, märgitakse aktsiisikauba saaja kohta lisaks nimele ja isikukoodile ka elukoha aadress.

  (4) Aktsiisikauba kohta märgitakse lisaks saatelehel nõutavale § 2 lõikes 3 nimetatud andmed. Aktsiisikauba andmed esitatakse aktsiisikauba saajate lõikes.

  (5) Aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava lahtri pabersaatelehel täidab maksuesindaja, sihtkoha liikmesriigile aktsiisi maksev kaugmüüja või aktsiisikauba vedaja. Maksuesindaja või kaugmüüja kinnitavad aktsiisikauba vastuvõtmist saaja poolt juhul, kui nad maksvad aktsiisi aktsiisikaubalt. Vedaja kinnitab aktsiisikauba vastuvõtmist saaja poolt juhul, kui aktsiisikaubalt maksab aktsiisi vahetult aktsiisikauba saaja.

  (6) Kaugmüüja esitab maksuhaldurile SADHES kaudu aktsiisikauba saatelehe, millel on kinnitus aktsiisikauba vastuvõtmise kohta.
[RT I, 28.06.2014, 150 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

/otsingu_soovitused.json