Teksti suurus:

Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 160

Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 11.05.2004 nr 186
RT I 2004, 42, 292
jõustumine 15.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.01.2008RT I 2008, 2, 1319.01.2008
17.12.2009RT I 2009, 63, 41901.01.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
26.06.2014RT I, 28.06.2014, 14101.07.2014

Määrus kehtestatakse «Veterinaarkorralduse seaduse» § 357 lõike 6 ja 359 lõike 4 ning «Toiduseaduse» § 494 lõike 6 ja § 495 lõike 6 alusel.
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord.
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik

  (1) Järelevalvetasu maksmiseks on kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik), kelle suhtes on Veterinaar- ja Toiduameti ametnik, sealhulgas veterinaarjärelevalveametnik (edaspidi ametnik), teinud toidujärelevalve toimingu või veterinaarjärelevalve toimingu (edaspidi koos järelevalvetoiming).
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu maksmise korral solidaarselt.
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Järelevalvetasu maksmine

  (1) Järelevalvetasu makstakse eurodes.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Ametnik teeb otsuse eelmise kalendrikuu jooksul tehtud järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise kohta iga kalendrikuu 5. kuupäevaks.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Järelevalvetasu sissenõudmisel veterinaarkorralduse seaduses sätestatud ja selle alusel kehtestatud määrades arvestab ametnik olenevalt tehtud veterinaarjärelevalve toimingust loomade liiki ja arvu, loomade kaalu, loomsete saaduste kogust, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 3 lõikes 7 sätestatud tähenduses kaubasaadetiste arvu või konkreetsetel üksikjuhtudel käitlemisettevõttes või selle osas teostatud veterinaarjärelevalve toimingute arvu.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (4) «Veterinaarkorralduse seaduse» § 353 lõike 5 punktides 1–3 ja «Toiduseaduse» §-s 491 loetletud järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise korral arvestatakse toimingut teinud ametnike arvu ning toimingu tegemiseks kulunud aega.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakiri väljastatakse kohustatud isikule allkirja vastu või posti teel 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (6) Kohustatud isik kannab järelevalvetasu 10 kalendripäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakirja saamise päevast arvates üle otsuses näidatud Rahandusministeeriumi pangakontole, kasutades otsuses märgitud Veterinaar- ja Toiduameti viitenumbrit.
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Järelevalvetasu maksmine loomade ja loomsete saaduste ning toidu importimise korral
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Loomade ja loomsete saaduste ning «Veterinaarkorralduse seaduse» §-s 351 nimetamata toidu importimise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 2 lõike 15 tähenduses maksab kohustatud isik kaubasaadetise üle tehtud järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu ametniku esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses toodud summas enne tollikäitlusviisi määramist.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Ametnik teeb lõikes 1 nimetatud juhul otsuse järelevalvetasu sissenõudmise kohta ja väljastab selle ärakirja kohustatud isikule viivitamata pärast järelevalvetoimingute tegemist.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui kohustatud isik on «Veterinaarkorralduse seaduse» § 357 lõike 5 või «Toiduseaduse» § 494 lõike 5 alusel vabastatud järelevalvetasu maksmisest enne tollikäitlusviisi määramist, toimub järelevalvetasu maksmine §-s 3 sätestatu kohaselt.
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.  Järelevalvetasu sissenõudmise otsus

  Järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmiseks väljastab ametnik kohustatud isikule ärakirja otsusest, milles peavad olema märgitud:
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]
  1) otsuse tegemise koht ja aeg;
  2) ametniku nimi ja ametinimetus;
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]
  3) kohustatud isiku nimi ning elu- või asukoht ja aadress;
  4) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest järelevalvetasu nõutakse;
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]
  5) makstav järelevalvetasu summa;
  6) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimetus, konto number, viitenumber).

§ 6.  Järelevalvetasu sularahas vastuvõtmine

  (1) Järelevalvetasu sularahas vastuvõtmine toimub «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud korras.

  (2) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor määrab kindlaks isikud, kellel on õigus järelevalvetasu sularahas vastu võtta.

  (3) Kuni 10 euro suuruse järelevalvetasu võtavad lõikes 2 nimetatud isikud kohustatud isiku soovil vastu sularahas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Sularahas järelevalvetasu vastuvõtja täidab kohustatud isiku juuresolekul järelevalvetasu vastuvõtmise kviitungi, mis väljastatakse kohustatud isikule. Järelevalvetasu vastuvõtmine ilma kviitungit väljastamata on keelatud.

  (5) Kviitung peab lisaks järelevalveasutuse nimele sisaldama kõiki rekvisiite, mis on nimetatud «Raamatupidamise seaduse» § 7 lõikes 1.

§ 7.  Järelevalvetasu maksmise kontrollimine

  (1) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib järelevalvetasu laekumist elektroonilisel teel.

  (2) Kui järelevalvetasu laekumist ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kontrollida elektroonilisel teel, kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet kohustatud isiku esitatud järelevalvetasu maksmist tõendaval dokumendil olevate andmete õigsust.
[RT I, 28.06.2014, 141 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord
[RT I 2008, 2, 13 - jõust. 19.01.2008]

  Järelevalvetasu maksnud isikul on kahe aasta jooksul alates järelevalvetasu tasumise päevast õigus esitada Veterinaar- ja Toiduametile kirjalik taotlus enammakstud järelevalvetasu tagastamiseks, esitades ka järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.

§ 9.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotlus
[RT I 2008, 2, 13 - jõust. 19.01.2008]

  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotluses märgitakse:
[RT I 2008, 2, 13 - jõust. 19.01.2008]
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) panga nimi ja järelevalvetasu maksja kontonumber, millelt makse sooritati, juhul kui järelevalvetasu ei makstud sularahas;
  3) makse sooritamise kuupäev;
  4) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
  5) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest makstud järelevalvetasu tagastamist soovitakse, ning järelevalvetasu summa, selle tagastamise alus ja selgitus tagastamise vajaduse kohta;
[RT I 2009, 63, 419 - jõust. 01.01.2010]
  6) järelevalvetasu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood).

§ 10.  Taotluse kontrollimine

  (1) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning teeb 10 tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates otsuse enammakstud järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise kohta.

  (11) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust suuremas summas.

  (2) Enammakstud järelevalvetasu ei tagastata, kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud, või kui isikul puudub tagasimakse saamise õigus.

  (3) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise või tagastamisest keeldumise otsuse ärakiri väljastatakse kohustatud isikule allkirja vastu või posti teel 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Isikule tagastatakse tema esitatud järelevalvetasu maksmist tõendav dokument.
[RT I 2008, 2, 13 - jõust. 19.01.2008]

§ 11.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamine
[RT I 2008, 2, 13 - jõust. 19.01.2008]

  Tagastatav järelevalvetasu kantakse taotluses märgitud pangakontole 10 kalendripäeva jooksul enammakstud järelevalvetasu tagastamise otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I 2008, 2, 13 - jõust. 19.01.2008]

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json