Teksti suurus:

Metsateatisel esitatavate andmete loetelu, metsateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 169

Metsateatisel esitatavate andmete loetelu, metsateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad

Vastu võetud 26.06.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 41 lõike 6 alusel.

§ 1.   Metsateatisega esitatavad andmed

  (1) Metsateatisel esitatakse järgmised andmed:
  1) metsaomaniku ja tema esindaja või kasutusvalduse korral kasutusvaldaja või tema esindaja nimi, isiku- või registrikood, posti ja e-posti aadress ning telefoninumber;
  2) maaüksuse asukoha andmed: maakond, vald/linn, kinnistu number ja nimetus; riigimetsas metskonna nimi;
  3) kavandatud raie või avastatud olulise metsakahjustuse asukoha andmed: katastriüksuse tunnus ning eraldise number, riigimetsas ka kvartali number;
  4) kavandatav raieliik;
  5) hinnanguline raiemaht;
  6) avastatud olulise metsakahjustuse põhjus ja kahjustatud puuliik;
  7) kavandatud raie või avastatud olulise metsakahjustuse pindala.

  (2) Raiet kavandades või olulise metsakahjustuse avastamise korral maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal märgitakse metsateatises katastriüksuse tunnuseks „00000:000:0000“. Metsateatisele lisatakse kohaliku omavalitsuse täitevorgani tõend maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotluse puudumise kohta.

§ 2.   Metsateatise vorm

  Paberil ja digitaalselt allkirjastatuna esitatava metsateatise vorm on määruse lisas.

§ 3.   Metsateatise esitamine ja menetlemine

  (1) Metsateatis esitatakse Keskkonnaametile ühel metsaseaduse § 41 lõikes 4 nimetatud viisidest.

  (2) Keskkonnaamet kontrollib esitatud metsateatise vastavust määrusega kehtestatud nõuetele kolme tööpäeva jooksul selle saamisest arvates. Kui metsateatis ei vasta nõuetele, tagastatakse see esitajale sama tähtaja jooksul, märkides ära teatise puudused ja nende kõrvaldamise võimalused.

  (3) Keskkonnaamet kannab metsateatisega esitatud andmed metsaressursi arvestuse riiklikku registrisse (edaspidi metsaregister) kohe pärast esitatud metsateatise nõuetekohaseks tunnistamist.

  (4) Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (5) Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsaseaduse § 29 lõike 12 kohast metsakaitseekspertiisi, on Keskkonnaametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva.

  (6) Kui raie on kavandatud alal, kus asub kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt looduskaitseseaduse tähenduses, saadab Keskkonnaamet metsateatise kooskõlastamiseks loodusobjekti kaitse alla võtnud kohalikule omavalitsusele. Kooskõlastamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 4.   Metsateatise menetluse peatamine

  (1) Kui metsateatisega kavandatud raie hõlmab ala, mille kohta on looduskaitseseaduse kohaselt esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek või algatatud kaitse alla võtmise menetlus, on Keskkonnaametil õigus peatada metsateatise menetlus vastavalt looduskaitseseaduse § 8 lõikele 6.

  (2) Kui loodusobjekti kaitse alla võtmise või sellest keeldumise otsus on vastu võetud, teavitab Keskkonnaamet metsateatise esitajat ning jätkab menetlust, kui metsateatise esitaja ei ole soovinud menetluse lõpetamist või ei soovi esitada uut metsateatist.

§ 5.   Metsateatise tagastamine

  (1) Keskkonnaamet tagastab raiet lubava või keelava märkega metsateatise esitajale kas allkirja vastu, posti teel metsateatises märgitud aadressil, isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu või e-posti teel digitaalallkirjaga kinnitatult.

  (2) Keskkonnaamet võib põhjendatud juhtudel seada õigusaktidest lähtuvalt täiendavaid tingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

  (3) Kui metsateatisega kavandatud raie ei ole lubatud, põhjendatakse seda kirjalikult, andes ühtlasi soovitusi tegevuse viimiseks vastavusse õigusaktidega.

  (4) Kui metsateatisega on kavandatud rohkem kui üks töö, võib Keskkonnaamet väljastada metsateatise esitajale metsaregistri väljavõtte metsateatises kavandatud raiete kohta, mille asjus otsus on tehtud. Väljavõtte kinnitab metsateatist kontrollinud Keskkonnaameti ametnik allkirjaga.

§ 6.   Metsateatise registreerimine otse metsaregistris

  (1) Metsaomanik võib registreerida metsteatise kavandatavate uuendus- ja harvendusraiete kohta metsaregistri infosüsteemis seda Keskkonnaametile esitamata, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ala metsa inventeerimisandmed on eelnevalt avalikustatud vähemalt 30 päeva kestel;
  2) ala ei asu kaitstaval loodusobjektil;
  3) ala kohta ei ole looduskaitseseaduse § 8 alusel esitatud ettepanekut loodusobjekti kaitse alla võtmise kohta.

  (2) Iga kavandatud raie kohta tuleb registreerida eraldi metsateatis.

  (3) Metsateatis registreeritakse metsaregistri infosüsteemis isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

  (4) Metsateatise registreerimisel hindab kavandatud raie vastavust õigusaktide nõuetele metsaregistri infosüsteemi automaatkontroll.

  (5) Kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele, kuvatakse metsaregistri infosüsteemis raie registreerimata jätmise põhjuste kirjeldus koos soovitustega edasiseks tegevuseks.

  (6) Kui kavandatud raie vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele, registreeritakse metsateatis metsaregistris ning sellekohane teave kuvatakse metsaregistri infosüsteemis.

  (7) Selle paragrahvi alusel registreeritud metsateatisega kavandatud raie õiguspärasuse eest vastutab metsateatise registreerija.

§ 7.   Metsateatise säilitamine

  (1) Paberil ja digitaalselt allkirjastatud e-posti teel esitatud metsateatist koos lisadega ja metsateatise kohta tehtud otsusega säilitatakse Keskkonnaametis kümme aastat metsateatise esitamisest.

  (2) Isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu esitatud metsateatist koos metsateatise kohta tehtud otsusega säilitatakse metsaregistris kümme aastat metsateatise esitamisest.

  (3) Metsaregistris metsaomaniku enda registreeritud metsateatist säilitatakse metsaregistris kümme aastat registreerimisest arvates.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määrus nr 83 „Metsateatise vorm ja esitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Metsateatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json