Teksti suurus:

Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2015, 2

Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele1

Vastu võetud 25.06.2015 nr 71

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 102 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Tee ohutuse kontrollimine (edaspidi kontrollimine) on korrapärane tee selliste omaduste ja puuduste kindlakstegemine, mis nõuavad ohutuse tagamiseks korrashoiutööde tegemist.

 (2) Kontrollimine on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvatel teedel.

 (3) Kontrollimise eesmärk on välja selgitada tee ohtlikkus ja võimalused parandusmeetmete rakendamiseks, et nende täitmisega ennetada liiklusõnnetusi. Kontrollimisel määratakse kindlaks liiklusohutust mõjutavad tee parameetrid.

§ 2.  Kontrollimise korraldaja

 (1) Kontrollimist korraldab Maanteeamet riigiteedel ja valla- või linnavalitsused kohalikel teedel (edaspidi pädev asutus).

 (2) Pädev asutus peab korraldama korrapäraseid kontrollimisi.

§ 3.  Nõuded kontrollimisele

 (1) Kontrollimine koosneb:
 1) tee perioodilisest ülevaatusest;
 2) tee ehitustööde korral tööde võimalike mõjude hindamisest liiklusvoo ohutusele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud perioodiline ülevaatus viiakse läbi vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud tee ehitustööde mõjude hindamine viiakse läbi vähemalt üks kord enne liikluskorralduse projekti heakskiitmist ja igal olulisel liikluskorralduse muutmisel.

 (4) Kontrollimisel täidetakse määruse lisas toodud kontroll-leht.

 (5) Kontrollimisel hinnatakse ehitusseadustiku § 97 lõike 2 alusel kehtestatud tee seisundinõuete ning liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud liikluskorralduse nõuete täitmist ja tee ohutust vähemalt järgmiste asjaolude ja rajatiste osas:
 1) rakendatud kiirusrežiim;
 2) tee ja liiklussõlmede ristlõiked, nagu sõidutee laius, pöörderajad, jalg- ja jalgrattateed, kõnniteed, ohutussaared ja muud sellised;
 3) nähtavustingimused;
 4) ristmike lahendus;
 5) ühissõidukite peatused;
 6) raudteeülesõidukoht;
 7) jalakäijate ja jalgratturite ohutus;
 8) tee valgustus;
 9) liikluskorraldusvahendid.

 (6) Kontrollimise läbiviimiseks kasutatavad lähtematerjalid on järgmised:
 1) liikluskorralduse projekt või selle olemasolul liiklusskeem;
 2) liiklussageduse andmed;
 3) liiklusõnnetuste andmed;
 4) varem teostatud kontrollimise või liiklusohutuse auditeerimise materjalid, sealhulgas pädeva asutuse märkused või eriarvamus auditile;
 5) muud antud objekti kohta käivate uuringute materjalid;
 6) muud materjalid, mis võivad olla olulised kontrollimiseks.

 (7) Kontrollimisel hinnatakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud asjaolusid ohtlikuks, kui:
 1) olemasolev liiklusskeem võib põhjustada liiklejates käitumist, mille tulemusena võib aset leida liiklusõnnetus;
 2) olemasolev liiklusskeem võib põhjustada liiklusõnnetuse toimumisel täiendavat ohtu, mis suurendab liiklusõnnetuse raskusastet;
 3) olemasoleva liikluskorralduslahenduse muutmine võimaldab kõrvaldada või vähendada liiklusõnnetuse toimumise tõenäosust või vähendada selle raskusastet.

 (8) Kontrollimisel peab eelnevalt tutvuma kontrollimiseks vajalike lähtematerjalidega ja asjakohasel juhul:
 1) fikseerima liiklusohtlike kohtade asukohad ja võimalusel jäädvustama need fotodel, mõõdistustega või muul viisil;
 2) kirjeldama liiklusohtlikke kohti;
 3) tegema ohtude kõrvaldamise ettepanekuid.

 (9) Tee ehitustööde mõjude hindamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatule kirjeldama ümbersõiduteede seisundit ja ümbersõiduteede liikluskorraldust.

§ 4.  Tee ohutuse tagamise meetmete rakendamine

 (1) Pädev asutus tagab kontrollimise tulemusel parandusmeetmete rakendamise ja nende rakendamise kontrolli.

 (2) Pädev asutus kavandab ning rakendab asjakohase kontrollimisprogrammi, millega tagatakse käesoleva määruse § 3 lõikes 7 sätestatud ohtlike asjaolude kõrvaldamine, samuti § 3 lõike 8 punktis 3 sätestatud ohtude kõrvaldamise ettepanekute läbitöötamine.

§ 5.  Kontrollimise akt

 (1) Kontrollimise tulemused vormistatakse aktina.

 (2) Kontrollimise akt peab sisaldama:
 1) kontrollitava liiklusskeemi lühikest kirjeldust;
 2) kontrollimise kuupäevasid;
 3) kontrollijate nimesid, pädevust ja ülesannete jaotust;
 4) kontrollimisel avastatud probleemide loetelu;
 5) kontrollimise käigus avastatud liiklusohtlike kohtade kirjeldust;
 6) ettepanekuid avastatud liiklusohtlikes kohtades ohtlike mõjude viivituseta kõrvaldamiseks või ohtude leevendamiseks;
 7) tee ehitustööde mõjude hindamise puhul ettepanekuid liikluskorralduse projekti muutmiseks selliste ettepanekute olemasolul;
 8) kõikide kasutatud lähtematerjalide loetelu, näidates ära materjalide autorid, allikad ja nende koostamise kuupäevad;
 9) kontrollijate allkirju;
 10) määruse lisa kohaseid kontroll-lehtesid.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Kontroll-leht