Teksti suurus:

Tubakaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2016, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.06.2016 otsus nr 796

Tubakaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.06.2016

§ 1.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev seadus sätestab tubakatootele ja selle pakendile ning tubakatootega seonduvale tootele kohaldatavad nõuded, tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote käitlemisele esitatavad erinõuded, spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu ning keelud ja piirangud tubakatoote tarbimisele, samuti järelevalve seaduse täitmise üle ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Käesoleva seaduse esmane eesmärk on tagada inimese tervise kaitse.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesolevas seaduses elektroonilisele sigaretile ja selle täitepakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata nendele toodetele, mille suhtes kohaldatakse ravimiseaduses sätestatud loakohustust või meditsiiniseadme seaduses sätestatud nõudeid.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Uudne tubakatoode on tubakatoode, mis ei ole sigaret, isekeeratav suitsetamistubakas, piibutubakas, vesipiibutubakas, sigar, sigarillo, närimistubakas, nuusktubakas ega suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas ning mis on viidud turule pärast 2014. aasta 19. maid.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tubakatoote või tubakatootega seonduva toote käitlemine on:
1) tubakatoote või sellega seonduva toote valmistamine, töötlemine või pakendamine (edaspidi tubakatoote või tubakatootega seonduva toote tootmine);
2) tubakatootega või sellega seonduva tootega kauplemine;
3) tubakatoote või sellega seonduva toote hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.”;

5) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tubakatootega või tubakatootega seonduva tootega kauplemine on:
1) tubakatoote või sellega seonduva toote müügiks pakkumine ja müük hulgikaubanduse korras (edaspidi tubakatoote või tubakatootega seonduva toote hulgimüük);
2) tubakatoote või sellega seonduva toote müügiks pakkumine ja müük jaekaubanduse korras (edaspidi tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaemüük);
3) tubakatoote või sellega seonduva toote kaugmüük tarbijatele, mille puhul on tarbija toote jaemüüjalt tellimise ajal Eestis ning jaemüüja asukoht on teises liikmesriigis või kolmandas riigis (edaspidi piiriülene kaugmüük).”;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud jaemüüja asukoht on liikmesriigis, kui ta on füüsiline isik ja tema tegevuskoht asub selles liikmesriigis või muudel juhtudel, kui jaemüüja põhikirjajärgne asukoht, juhatuse asukoht või tegevuskoht, sealhulgas filiaali, esinduse või mõne muu asutuse asukoht, on selles liikmesriigis.”;

7) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Suitsetamine käesoleva seaduse tähenduses on sigareti, sigari, sigarillo, suitsetamistubaka või taimse suitsetatava toote eesmärgipärane tarvitamine sõltumata asjaolust, kas ja millist vahendit selleks kasutatakse.”;

8) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Pädev riigiasutus

Käesolevas seaduses sätestatud toimingud teeb ja haldusaktid annab Terviseamet, kui ei ole sätestatud teisiti.”;

9) seaduse 2. peatüki pealkirja, 3. peatüki pealkirja, § 22 pealkirja, § 22 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa, § 22 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa, § 39 pealkirja ja § 41 pealkirja täiendatakse pärast sõna „tubakatoote” sõnadega „ja tubakatootega seonduva toote”;

10) seaduse 2. peatüki 1. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „tubakatootele” sõnadega „ja tubakatootega seonduvale tootele”;

11) seadust täiendatakse §-dega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

§ 81. Nõuded elektroonilise sigareti koostisele

(1) Nikotiini sisaldav vedelik ei tohi sisaldada nikotiini rohkem kui 20 mg/ml.

(2) Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav vedelik ei tohi sisaldada järgmisi aineid:
1) vitamiinid või muud lisaaineid, mis loovad mulje, et toode on tervisele kasulik või et selle kasutamine kujutab endast tervisele väiksemat riski kui muud tooted;
2) kofeiin, tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, mida seostatakse energiat ja jõudu andva mõjuga;
3) lisaained, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse;
4) ained, mis on inimese tervisele ohtlikud kuumutamata või kuumutatud kujul, välja arvatud nikotiin.

(3) Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldava vedeliku tootmiseks kasutatakse ainult kõrge puhtusega koostisosi. Muud kui pakendil loetletud koostisosad esinevad vedelikus ainult mikrokogustena, kui nende vältimine tootmise ajal ei ole tehniliselt võimalik.

§ 82. Nõuded elektroonilisele sigaretile

(1) Elektroonilised sigaretid eraldavad tootja poolt ettenähtud tingimustel kasutamisel nikotiiniannuseid ühtlaselt.

(2) Elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid peavad olema lapsekindlad ja võltsimiskindlad, kaitstud purunemise ja lekkimise eest ning varustatud mehhanismiga, mis hoiab ära täitmise ajal lekkimise.

(3) Elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid peavad vastama Euroopa Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/586, mis käsitleb elektrooniliste sigarettide täitemehhanismide tehnilisi standardeid (ELT L 101, 14.04.2016, lk 15–16), sätestatud nõuetele.”;

12) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile enne uue või muudetud tubakatoote turuleviimist tootemarkide ja -liikide kaupa elektroonilises vormis aruande. Aruanne esitatakse vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/2186, millega kehtestatakse tubakatooteid käsitleva teabe esitamise ja kättesaadavaks tegemise vorm (ELT L 312, 27.11.2015, lk 5–18), sätestatud vormile, mis sisaldab:
1) tubakatoote tootmisel kasutatud koostisosade ja nende koguste loetelu iga tubakatootes sisalduva koostisosa massi põhjal kahanevas järjekorras koos asjaomase koostisosa kasutamise põhjendusega ning teavet koostisosa registreerimise kohta vastavalt REACH-määrusele ja koostisosa klassifikatsiooni vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);
2) tõrva, nikotiini ja vingugaasi eraldumise koguseid;
3) kättesaadavat teavet muude eralduvate ainete ja nende koguste ning määramiseks kasutatud mõõtmismeetodite kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb lisada tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toovale või Eestis tubakatooteid tootvale ettevõtjale kättesaadavad andmed tubakatoodetes kasutatavate koostisainete toksilisuse kohta nende ainete põletatud või põletamata kujul, viidates eelkõige nende tervisemõjule ning võttes arvesse nende sõltuvust tekitavat toimet ja toksilisust. Terviseamet võib nõuda nimetatud ettevõtjalt asjakohaste uuringute tegemist.

(3) Sigarettide ja suitsetamistubaka puhul esitab tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud teabele tehnilise dokumendi, milles esitatakse kasutatud lisaainete üldine kirjeldus ja nende omadused.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatud andmed avaldatakse Terviseameti veebilehel. Andmeid avaldades, välja arvatud tubakatoodete tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlevate andmete puhul, arvestatakse tubakatoote koostisega seotud ärisaladuse kaitse vajadust.

(5) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis käsitlevad turu-uuringuid ja uuringuid eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja praeguste suitsetajate eelistuste kohta seoses koostisosade ja eralduvate ainetega, samuti kokkuvõtted turu-uuringutest, mida ta korraldab uute toodete turule toomisel.

(6) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile müügikogused tootemarkide ja -liikide kaupa.

(7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb mõnede sigarettides ja suitsetamistubakas sisalduvate lisaainete kohta teha täiendavad uuringud, milles iga lisaaine puhul uuritakse, kas see:
1) mõjutab toote toksilisust või sõltuvust tekitavat toimet ja kas see suurendab märkimisväärselt või mõõdetavalt toote toksilisust või sõltuvust tekitavat toimet;
2) põhjustab eristuvat maitset või lõhna;
3) hõlbustab sissehingamist või nikotiini omastamist;
4) põhjustab kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste omadustega ainete teket, kui suured on nende ainete kogused ja kas see suurendab märkimisväärselt või mõõdetavalt toote kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivtoksilisi omadusi.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud uuringutes võetakse arvesse uuritavate toodete kavandatavat kasutusviisi ja eelkõige asjaomase lisaaine põlemisprotsessis tekkivate ainete eraldumist. Uuringutes selgitatakse välja lisaainete ja muude tootes sisalduvate koostisosade koosmõju. Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toovad ja Eestis tubakatooteid tootvad ettevõtjad, kes kasutavad sama lisaainet võrreldava koostisega toodetes, võivad teha ühise uuringu.

(9) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toovad ja Eestis tubakatooteid tootvad ettevõtjad koostavad aruande, mis sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud uuringute tulemusi koos kokkuvõtte ja põhjaliku ülevaatega seda lisaainet käsitlevast kättesaadavast teaduskirjandusest ja siseteabega selle lisaaine mõju kohta, ning esitavad selle Euroopa Komisjonile ja Terviseametile hiljemalt 18 kuud pärast lisaaine kandmist Euroopa Komisjoni koostatud erinimekirja. Terviseamet võib nõuda lisaks esitatud aruandele lisaaine kohta täiendavat teavet.

(10) Terviseamet võib nõuda, et sõltumatu teadusasutus annaks käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud aruandele eksperdihinnangu, eelkõige selle põhjalikkuse, metoodika ja järelduste kohta.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud uuringute tegemisest on vabastatud ettevõtjad, kes on määratletud Euroopa Komisjoni soovituses 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), kui teine tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja valmistab ette aruande selle lisaaine kohta.”;

13) seaduse 2. peatüki 1. jagu täiendatakse §-dega 101–103 järgmises sõnastuses:

§ 101. Uudsest tubakatootest teatamine

(1) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab kuus kuud enne uudse tubakatoote kavandatavat turuleviimist Terviseametile elektroonilises vormis teate, mis sisaldab järgmist teavet:
1) uudse tubakatoote üksikasjalik kirjeldus ja kasutusjuhend ning käesoleva seaduse §-s 10 nõutud teave koostisosade ja eralduvate ainete kohta;
2) kättesaadavad teaduslikud uuringud uudse tubakatoote mürgisuse, sõltuvust tekitava toime ja atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse koostisosi ja eralduvaid aineid;
3) kättesaadavad uuringud, nende kokkuvõtted ja turu-uuringud eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja praeguste suitsetajate tarbimiseelistuste kohta;
4) muu kättesaadav ja asjakohane teave, sealhulgas riski- ja kasulikkuse analüüs, eeldatav mõju tubakatoodete tarbimise alustamisele ja tarbimisest loobumisele ning prognoosid tarbijate hoiakute kohta.

(2) Terviseamet võib nõuda uudset tubakatoodet võõrandamiseks Eestisse toovalt või Eestis seda toodet tootvalt ettevõtjalt lisauuringute tegemist või lisateabe esitamist.

(3) Terviseamet teeb kogu uudse tubakatoote kohta esitatud info kättesaadavaks Euroopa Komisjonile.

(4) Kõik turuleviidavad uudsed tubakatooted peavad vastama käesoleva seadusega tubakatoodetele kehtestatud nõuetele.

§ 102. Elektrooniliste sigarettide ja täitepakendite koostisest teatamine

(1) Elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja esitab kuus kuud enne toote kavandatavat turuleviimist või iga olulise muudatuse puhul Terviseametile elektroonilises vormis aruande. Aruanne esitatakse vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/2183, millega seatakse sisse e-sigarettidest ja täitekapslitest teatamise ühtne vorm (ELT L 309, 26.11.2015, lk 15–27), sätestatud vormile, mis sõltuvalt sellest, kas tegemist on elektroonilise sigareti või täitepakendiga, sisaldab järgmist teavet:
1) tootja, Euroopa Liidus vastutava juriidilise või füüsilise isiku ja vajaduse korral Euroopa Liitu importija nimi ja kontaktandmed;
2) tootemarkide ja -liikide kaupa loetelu kõikidest tootes sisalduvatest koostisainetest ning toote kasutamisel eralduvatest ainetest ja nende kogustest;
3) toksikoloogilised andmed toote koostisosade ja neist eralduvate ainete, muu hulgas kuumutamisel eralduvate ainete kohta, eelkõige nende tervisemõju sissehingamisel ning sõltuvust tekitav toime;
4) teave nikotiini annustamise ja omastamise kohta, kui toodet tarbitakse tootja ettenähtud tingimustel;
5) toote koostisosade kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral elektroonilise sigareti või täitepakendi avamise ja täitemehhanismi kirjeldus;
6) tootmisprotsessi, sealhulgas seeriatootmise kirjeldus ja deklaratsioon, et tootmisprotsess tagab toote vastavuse käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele;
7) deklaratsioon, et neid tooteid võõrandamiseks Eestisse toov ja Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja kannavad täit vastutust toote kvaliteedi ja ohutuse eest, kui seda kasutatakse tootja ettenähtud tingimustel.

(2) Elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja on kohustatud esitama Terviseametile igal aastal järgmised andmed:
1) toodete müügimahud tootemarkide ja -liikide kaupa;
2) teave eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte, mittesuitsetajate ja tavakasutajate toote-eelistuste kohta;
3) kõnealuste toodete müügiviisid;
4) kokkuvõte mis tahes turu-uuringu kohta eespool nimetatud küsimustes ning selle tõlge inglise keelde.

(3) Elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja on kohustatud looma ja säilitama süsteemi teabe kogumiseks nende toodete kõikvõimalike kahjulike mõjude kohta inimese tervisele.

(4) Kui elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja leiab või tal on põhjust uskuda, et tema valduses olevad elektroonilised sigaretid või täitepakendid või mõlemad, mis on juba turule viidud või on mõeldud turuleviimiseks, ei ole ohutud või kvaliteetsed või ei ole muul viisil käesoleva seadusega kooskõlas, peab asjaomane ettevõtja viivitamata võtma kasutusele vajalikud parandusmeetmed asjaomase toote käesoleva seadusega vastavusse viimiseks, vajaduse korral selle turult kõrvaldama või tagasi võtma. Sellisel juhul on ettevõtjal kohustus viivitamata teavitada turujärelevalveasutusi teistes liikmesriikides, kus asjaomane toode on kättesaadavaks tehtud või kus see plaanitakse kättesaadavaks teha, andes üksikasjalikku teavet eelkõige inimeste tervise ja ohutusega seotud riskide ning mis tahes kasutusele võetud parandusmeetme ja selle tulemuste kohta.

(5) Terviseamet võib nõuda ettevõtjalt lisateabe esitamist, näiteks ohutuse ja kvaliteediga seonduvate aspektide ning elektrooniliste sigarettide või nende täitepakendite või mõlemate mis tahes kahjuliku mõju kohta.

(6) Kui Terviseamet on kindel või tal on põhjendatult alust arvata, et konkreetne elektrooniline sigaret või selle täitepakend või mõlemad või elektrooniliste sigarettide või täitepakendi tüüp või mõlemad võivad kujutada tõsist ohtu inimese tervisele, võib ta võtta asjakohaseid ajutisi meetmeid, teavitades sellest viivitamata Euroopa Komisjoni ning teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. Euroopa Komisjon määrab pärast teavituse saamist, kas asjaomane ajutine meede on põhjendatud, ning teavitab seejärel Terviseametit, et see saaks vajaduse korral tagada asjakohaste järelmeetmete võtmise.

§ 103. Taimse suitsetatava toote koostisest teatamine

(1) Taimseid suitsetatavaid tooteid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja esitab enne toote turuleviimist Terviseametile elektroonilises vormis teate tootemarkide ja -liikide kaupa toote valmistamisel kasutatud koostisosade ja nende koguste kohta.

(2) Toote koostise muutmisel esitatakse Terviseametile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave enne toote turuleviimist.”;

14) seadust täiendatakse §-ga 162 järgmises sõnastuses:

§ 162. Elektroonilise sigareti märgistamine

(1) Eeltäidetud elektrooniline sigaret ja selle täitepakend peavad vastama käesoleva seaduse § 11 lõigetes 1 ja 2, välja arvatud lõike 2 punktid 2 ja 4, sätestatud tingimustele ning igale müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile kantakse järgmine teave:
1) tootes sisalduvate koostisosade loetelu masside kahanevas järjekorras;
2) märge toote nikotiinisisalduse ja ühes doosis eralduva nikotiinikoguse kohta;
3) partii number;
4) soovitus hoida toode lastele kättesaamatus kohas.

(2) Nikotiini sisaldava eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi iga müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale kantakse järgmine terviseohu hoiatus: „See toode sisaldab nikotiini, mis on kergesti sõltuvust tekitav aine.”.

(3) Nikotiini sisaldava eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi peale kantav terviseohu hoiatus peab katma vähemalt 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast ja vastama käesoleva seaduse § 16 lõikes 11 sätestatud nõuetele.

(4) Eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi müügipakendile lisatakse infoleht, millel on esitatud järgmine teave:
1) toote kasutamist ja hoiustamist käsitlev teave, sealhulgas viide selle kohta, et toodet ei soovitata mittesuitsetajatele;
2) teave vastunäidustuste kohta;
3) hoiatused konkreetsetele riskirühmadele;
4) teave võimaliku negatiivse mõju kohta;
5) teave sõltuvust tekitava toime ja toksilisuse kohta;
6) neid tooteid võõrandamiseks Eestisse toova või Eestis tubakatooteid tootva ettevõtja kontaktandmed.”;

15) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) piiriülesel kaugmüügil.”;

16) paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad:
1) Maksu- ja Tolliamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja nende käitlemise korra ning nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
2) Tarbijakaitseamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja nende käitlemise korra, nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete ning suitsetamiskoha piiramise nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses kehtestatud ülesannetele, samuti spondeerimispiirangu ja müügiedenduse keelu järgimise üle;
3) valla- ja linnavalitsused – tubakatoodete ja tubakatootega seonduva toote jaemüügiga seotud nõuete ning nende toodete tarbimise keeldude ja piirangute, välja arvatud suitsetamisruumile kehtestatud nõuded, täitmise üle oma haldusterritooriumil;
4) Terviseamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote koostisest teavitamise, teatavatest erinimekirja kantud lisaainetest teavitamise ja uudsest tubakatootest teavitamise kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ning suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
5) Tehnilise Järelevalve Amet – elektroonilise sigareti seadmele kehtestatud nõuete täitmise üle;
6) politseiametnik – alaealisele kohaldatava tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote tarbimise keelu ja piirangute järgimise üle.”;

17) paragrahvi 32 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Terviseamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote koostisest teavitamise, teatavatest erinimekirja kantud lisaainetest teavitamise ja uudsest tubakatootest teavitamise kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ning suitsetamisruumile kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;”;

18) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatootega või tubakatootega seonduva tootega või keelatud tubakatootega või sellega seonduva tootega kauplemise või selle hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

19) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seadusega tubakatoote või tubakatootega seonduva toote käitlemise kohta kehtestatud erinõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

20) paragrahvi 53 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

„(7) Enne 2016. aasta 20. maid turuleviidud tubakatoodete või elektrooniliste sigarettide ja nende täitepakendite või elektrooniliste sigarettide või nende täitepakendite koostise kohta esitatakse Terviseametile käesoleva seaduse §-s 10 nõutud teave 2016. aasta 20. novembriks.

(8) Enne 2016. aasta 20. novembrit turuleviidud elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid, mis ei vasta käesoleva seaduse nõuetele, võib müüa kuni 2017. aasta 20. maini.

(9) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile teabe müügikoguste kohta tootemarkide ja -liikide kaupa alates 2015. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 17 jõustub 2017. aasta 1. juunil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json