Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 22. mai 2015. a määruse nr 49 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 1

Majandus- ja taristuministri 22. mai 2015. a määruse nr 49 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” muutmine

Vastu võetud 20.06.2017 nr 33

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 191 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 22. mai 2015. a määruses nr 49 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ülevaatuse salvestusseade on pilti ning sõiduki ülevaatusega seonduvaid asjaolusid töötlevate ja salvestavate seadmete kogum, mis võimaldab ülevaatuspunktis toimuvat tegevust reaalajas jälgida ja salvestada ning võib omada sõiduki registreerimismärgi tuvastamise võimekust.”;

2) paragrahvi 2 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Salvestise töötleja on liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühing (edaspidi äriühing) ja Maanteeameti peadirektori määratud isik.”;

4) paragrahvi 2 lõikest 9 jäetakse välja tekstiosa „liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud”;

5) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) äriühingul ülevaatuspunktis teostatud sõiduki ülevaatuse osas;”;

7) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ülevaatuse salvestisele juurdepääsuks peab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud isik esitama kirjaliku taotluse äriühingule ja punktis 6 nimetatud isik peab esitama kirjaliku taotluse Maanteeametile.”;

9) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 6 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ülevaatuspunkti salvestusseadmed peavad olema paigaldatud nii, et salvestistelt on jälgitavad ülevaatusruumis sõidukiga tehtavad tegevused selliselt, et sõiduk on nähtav eest, tagant ja külgedelt ning tuvastatav on sõiduki registreerimismärk.”;

13) paragrahvi 6 lõike 5 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 6 lõike 6 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 6 lõiked 7–9 tunnistatakse kehtetuks.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json