Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt tolliseadusest

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 3

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt tolliseadusest

Vastu võetud 21.06.2017 nr 46

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 29 lõike 1 ning söödaseaduse § 16 lõike 8 ja § 28 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 22. detsembri 2004. a määrust nr 191 „Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „tollikontrollitsoonis” sõnadega „tolli poolt määratud kohas”;

2) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „samas tollikontrollitsoonis” sõnadega „lõike 2 kohases tolli poolt määratud kohas”;

3) paragrahvidest 7 ja 8 jäetakse välja tekstiosa „, vabaladu” vastavas käändes;

4) paragrahvi 8 lõike 8 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) maanteel, raudteel või sadamas asuva piiripunkti kaudu kaubasaadetist toimetades on kaubasaadetis tolli järelevalve all tolliseadustiku kohaselt kuni kaubasaadetise toimetamiseni ühendusevälisesse riiki;”;

5) paragrahvi 8 lõike 8 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) kaubasaadetis veetakse rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva loomse toiduga varustavasse ettevõttesse tolliseadustiku kohaselt ning kaubasaadetisega on kaasas sertifikaat, mille vorm on komisjoni otsuses 2000/571/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid (EÜT L 240, 23.09.2000, lk 14–18), toodud näidise kohane ja mis on loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 46 lõike 1 alusel Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avalikustatud;”;

6) paragrahvi 12 lõigetes 4 ja 5 asendatakse tekstiosa „, vabatsoonis või vabalaos” sõnadega „või vabatsoonis”.

§ 2.  Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määruse nr 70 „Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „üldjuhul tolli poolt aktsepteeritud tolliterminalis, tollilaos, hoiukohas, vabatsoonis või vabalaos” tekstiosaga „tolliseaduses sätestatud nõuete kohases ajutise ladustamise kohas, tollilaos või vabatsoonis”.

§ 3.  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json