Teksti suurus:

Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord

Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 4

Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord1
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

Vastu võetud 22.12.2004 nr 191
RTL 2005, 2, 3
jõustumine 07.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2014RT I, 30.06.2014, 103.07.2014
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 301.07.2017

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 29 lõike 1 alusel.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

2. peatükk IMPORTIMISEL TEHTAVA VETERINAARKONTROLLI KORD 

§ 2.   Veterinaarkontrolli kord

  (1) Sõltumata looma või loomse saaduse impordi eesmärgist, teeb piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik piiripunktis veterinaarkontrolli käigus kaubasaadetise dokumentide, identsuse ja füüsilise kontrolli.

  (2) «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 30 lõike 2 kohaselt kontrollitakse dokumentide kontrolli käigus kaubasaadetise impordist teavitamise käigus esitatud teabe vastavust kaubasaadetisega kaasasolevatel dokumentidel esitatud teabele, kaubasaadetise päritolu, kaubasaadetise sihtkoha kohta esitatud teavet, vabasse ringlusse lubamise korral kaubasaadetisega kaasasoleval sertifikaadil esitatud lisagarantiide vastavust loomsete saaduste suhtes kehtestatud impordinõuetele ning seda, kas kaubasaadetis ei ole mõnest teisest Euroopa Liidu välispiiril asuvast piiripunktist tagasi saadetud.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

  (3) «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 30 lõike 3 kohaselt kontrollitakse identsuse kontrolli käigus kaubasaadetise vastavust kaubasaadetisega kaasasolevatel dokumentidel esitatud teabele, sh templite, tervisemärkide ja muu märgistuse, millega määratletakse kaubasaadetise päritoluriik ja päritoluettevõtte asukoht, olemasolu ja vastavust kehtestatud nõuetele ning nende vastavust sertifikaatidel või muudel dokumentidel esitatud teabele.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

  (4) «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 30 lõike 4 kohaselt kontrollitakse füüsilise kontrolli käigus kaubasaadetise vastavust Euroopa Liidu õigusaktides kehtestatud nõuetele ning seda, kas kaubasaadetise seisund vastab kaubasaadetisega kaasasoleval sertifikaadil esitatud garantiidele, hõlmates vajaduse korral proovide võtmist. Looma puhul hõlmab füüsiline kontroll lisaks looma tervisliku seisundi uurimist ning looma veo veterinaar- ja loomakaitsenõuetele vastavuse hindamist.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

  (5) Kui kaubasaadetise edasise kasutamise eesmärki pärast importimisel veterinaarkontrolli tegemist muudetakse, tehakse enne kaubasaadetise edasise käitlemise lubamist selle identsuse ja füüsiline kontroll, et kontrollida kaubasaadetise vastavust imporditavate loomade ja loomsete saaduste suhtes esitatud veterinaarnõuetele. Kaubasaadetise identsuse ja füüsilist kontrolli ei pea tegema, kui kaubasaadetise edasise kasutamise eesmärk on kaubasaadetis hävitada või päritoluriiki tagasi saata, või kui kaubasaadetis oli algselt imporditud vabasse ringlusse lubamise eesmärgil või kui kaubasaadetis tunnistati importimisel tehtud veterinaarkontrolli tulemusena vabasse ringlusse lubamiseks esitatud nõuete kohaseks.

  (6) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor võib kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega lubada teha piiripunktis loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle vähendatud sagedusega füüsilist kontrolli.

§ 3.   Sertifikaat

  (1) Looma ja loomse saaduse nõuetekohasuse tõendamiseks esitab kaubasaadetise eest vastutav isik pädeva asutuse väljastatud sertifikaadi piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule.

  (2) Vabasse ringlusse lubamise korral jääb lõikes 1 nimetatud sertifikaadi originaal piiripunkti. Piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik väljastab kaubasaadetise eest vastutavale isikule tema nõudmisel sertifikaadi piiripunktis ametlikult kinnitatud koopia.

  (3) Looma puhul väljastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik kaubasaadetise eest vastutavale isikule alati sertifikaadi piiripunktis ametlikult kinnitatud koopia, mis kehtib kümme päeva piiripunktis veterinaarkontrolli tegemise päevast arvates.

§ 4.   Veterinaarkontroll loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle, mis võetakse järelevalve alla piiripunktist sihtkohta veo ajaks

  Piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik teavitab loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud juhul kaubasaadetise sihtkohas veterinaarjärelevalve teostamise eest vastutavat veterinaarjärelevalve ametnikku kaubasaadetise päritolust ja sihtkohast liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

§ 5.   Kavandatud sihtkoha lennujaama või sadama piiripunktist erinevasse piiripunkti saabunud kaubasaadetise veterinaarkontroll

  (1) Lennujaama või sadama piiripunkti saabunud loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle, mille sihtkoha piiripunktiks oli piiripunktis veterinaarkontrolli tegemist tõendaval dokumendil näidatud mõni teine Euroopa Liidu välispiiril asuv lennujaama või sadama piiripunkt, võib tingimusel, et kaubasaadetis veetakse piiripunktist edasi kavandatud sihtkoha piiripunkti laeva või lennukiga, teha kaubasaadetise dokumentide kontrolli selles piiripunktis, kuhu kaubasaadetis saabus, ning identsuse ja füüsilise kontrolli sihtkoha piiripunktis.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud kavandamata sihtkoha lennujaama või sadama piiripunkti saabunud kaubasaadetis laaditakse lennukilt või laevalt ümber teisele sama lennujaama või sadama tolli poolt määratud kohas asuvale lennukile või laevale või kui kaubasaadetis ladustatakse lennujaamas vähemaks kui 12 tunniks või sadamas vähemaks kui seitsmeks päevaks, teavitab kaubasaadetise eest vastutav isik piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikku kaubasaadetise saabumise ajast, eeldatavast kauba maha- või ümberlaadimise ajast, sihtkoha piiripunkti asukohast ja kaubasaadetise täpsest asukohast lennujaama või sadama territooriumil. Veterinaarjärelevalve ametnik võib vajaduse korral teha kaubasaadetise dokumentide kontrolli.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (3) Kui kaubasaadetis ladustatakse lennujaamas 12–48 tundi või sadamas 7–20 päeva, teavitab kaubasaadetise eest vastutav isik piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikku kaubasaadetise saabumise ajast, eeldatavast kauba mahalaadimise ajast, sihtkoha piiripunkti asukohast ja kaubasaadetise täpsest asukohast lennujaama või sadama territooriumil. Kaubasaadetis peab kauba ladustamise ajal olema Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ning ladustatud veterinaarjärelevalve ametniku näidatud tingimustel lõike 2 kohases tolli poolt määratud kohas kuni kaubasaadetise edasitoimetamiseni kas lennuki või laevaga. Veterinaarjärelevalve ametnik teeb kaubasaadetise dokumentide kontrolli ning vajaduse korral identsuse ja füüsilise kontrolli.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Kui kaubasaadetis ladustatakse lennujaamas kauemaks kui 48 tunniks või sadamas kauemaks kui 20 päevaks, tehakse kaubasaadetise üle §-s 2 nimetatud kontroll selles piiripunktis, kuhu kaubasaadetis saabus.

  (5) Piiripunkti saabunud looma suhtes, kelle sihtkoha piiripunktiks oli näidatud mõni teine Euroopa Liidu välispiiril asuv piiripunkt, võib tingimusel, et kaubasaadetis veetakse piiripunktist edasi kavandatud sihtkoha piiripunkti sama laeva või lennukiga, teha kaubasaadetise dokumentide kontrolli selles piiripunktis, kuhu kaubasaadetis saabus, ning identsuse ja füüsilise kontrolli sihtkoha piiripunktis.

§ 6.   Veterinaarkontroll transiidi korral

  (1) Looma ja loomse saaduse nõuetekohasuse tõendamiseks esitab kaubasaadetise transiidi eest vastutav isik piiripunkti veterinaarjärelevalve ametniku nõudmisel lisaks kaubasaadetise päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud sertifikaadile ka selle tõlke eesti keelde.

  (2) Piiripunktis tehakse kaubasaadetise dokumentide kontroll ja identsuse kontroll ning vajaduse korral ka füüsiline kontroll. Looma puhul tehakse alati füüsiline kontroll.

  (3) Loom paigutatakse vajaduse korral profülaktilisse karantiini tema tervisliku seisundi kindlakstegemiseks.

  (4) Mere- ja õhuveo korral, kui kaubasaadetis ei ole maha või ümber laaditud, võib dokumentide kontroll hõlmata ainult lastimanifesti kontrolli. Kui kaubasaadetis transiidi korral laaditakse ümber või ladustatakse § 5 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaselt, võib teha üksnes kaubasaadetise dokumentide kontrolli.

  (5) Kuni kaubasaadetise toimetamiseni Euroopa Liidu territooriumilt ühendusevälisesse riiki peab kaubasaadetisega olema kaasas sertifikaat ning piiril veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument, kus on ära näidatud piiripunkt, mille kaudu kaubasaadetis ühendusevälisesse riiki toimetatakse. Looma puhul peab kogu veo kestel järgima veterinaar- ja loomakaitsenõudeid.

  (6) Lõikes 5 nimetatud juhul toimetatakse kaubasaadetis piiril veterinaarkontrolli tegemist tõendavas dokumendis ära näidatud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametniku plommitud konteineris või muus veovahendis. Kaubasaadetist ei tohi veo kestel veovahendist või konteinerist maha või ümber laadida ega osadeks jaotada.

  (7) Selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu kaubasaadetis transiidi korral Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetatakse, teeb kaubasaadetise dokumentide ja identsuse kontrolli, teeb piiril veterinaarkontrolli tegemist tõendavale dokumendile asjakohase märke kaubasaadetise Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetamise kohta ning saadab eelnimetatud dokumendi koopia faksi või muu sidevahendiga selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule, mille kaudu kaubasaadetis imporditi. Kui piiripunktis veterinaarkontrolli tegemisest alates 30 päeva jooksul ei ole kaubasaadetise Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetamiseks näidatud piiripunktist kaubasaadetise importimiseks kasutatud piiripunkti kaubasaadetise Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetamist kinnitavat teavet saabunud, korraldab selle kaubasaadetise importimisel veterinaarkontrolli teinud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik koostöös tolliga uurimise kaubasaadetise asukoha kindlakstegemiseks.

§ 7.   Piiripunktis vabatsooni või tollilattu toimetamiseks mõeldud loomse saaduse veterinaarkontroll
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (1) Vabatsooni või tollilattu toimetamiseks mõeldud loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle tehakse piiripunktis dokumentide, identsuse ning füüsiline kontroll. Füüsilist kontrolli ei tehta, kui kaubasaadetisega kaasasolevatest dokumentidest selgub, et kaubasaadetis ei ole Euroopa Liidu õigusaktides kehtestatud nõuete kohane. Looma või inimese tervisele kaasneva ohu kahtluse korral tehakse alati ka kaubasaadetise füüsiline kontroll.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Loomse saaduse nõuetekohasuse tõendamiseks esitab kaubasaadetise eest vastutav isik piiripunkti veterinaarjärelevalve ametniku nõudmisel lisaks loomse saaduse päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud sertifikaadile ka selle tõlke eesti keelde. Koopia sertifikaadist või muust dokumendist jääb sellesse piiripunkti, mille kaudu kaubasaadetis imporditi.

  (3) Kui lõikes 1 nimetatud veterinaarkontrolli tulemusena tunnistatakse loomne saadus nõuetekohaseks, teeb piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik sellekohase märke veterinaarkontrolli tegemist tõendavale dokumendile ning annab loa toimetada kaubasaadetis edasi vabatsooni või tollilattu.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

§ 8.   Piiripunktis vabatsooni või tollilattu toimetamiseks mõeldud mittenõuetekohase loomse saaduse veterinaarkontroll
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (1) Vabatsooni või tollilattu toimetamiseks mõeldud mittenõuetekohase loomse saaduse puhul teeb piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik sellekohase märke veterinaarkontrolli tegemist tõendavale dokumendile ning annab loa vedada sellist loomset saadust sisaldav kaubasaadetis vabatsooni või tollilattu üksnes juhul, kui on täidetud «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 38 lõikes 1 sätestatud tingimused.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetisel peab olema identifitseerimisnumber, mis peab ühtima piiril veterinaarkontrolli tegemist tõendaval dokumendil esitatud kaubasaadetise identifitseerimisnumbriga.

  (3) Kui lõikes 1 nimetatud kaubasaadetis jaotatakse vabatsoonis või tollilaos osadeks, väljastatakse veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument iga kaubasaadetise osa kohta. Väljastatud dokumendil peab olema ka viide kaubasaadetise kohta selle importimisel väljastatud originaaldokumendile. Dokumendi originaal jääb kaubasaadetise üle järelevalvet teostavale veterinaarjärelevalve ametnikule.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise veol vabatsooni või tollilattu veendub selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu kaubasaadetis imporditakse, et sihtkohaks oleva vabatsooni või tollilao kohta, milles kaubasaadetist ladustatakse, on väljastatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 40 lõikes 1 või 2 nimetatud tegevusluba, ning teavitab saabuvast kaubasaadetisest vabatsooni või tollilao üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalve ametnikku liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise veol vabatsooni või tollilattu maanteeveovahendis tuleb veovahend viivitamata pärast veo lõppemist puhastada ja vajaduse korral ka desinfitseerida.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Vabatsoonis või tollilaos veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalve ametnik kontrollib, et:
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  1) mittenõuetekohane loomne saadus on ladustatud eraldi nõuetekohasest loomsest saadusest;
  2) vabatsooni või tollilao sisse- ja väljapääsud on vastutava isiku alalise kontrolli all;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  3) mittenõuetekohast loomset saadust ei toimetata vabatsoonist või tollilaost välja ilma veterinaarjärelevalve ametniku nõusolekuta;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  4) ladustatud mittenõuetekohast loomset saadust ei vahetata teise loomse saaduse vastu, ei pakendata ega töödelda.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

  (7) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise üle tehakse vabatsoonis või tollilaos järgmised kontrollid:
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  1) dokumentide ja identsuse kontroll kaubasaadetise saabudes vabatsooni või tollilattu;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  2) dokumentide ja identsuse kontroll kaubasaadetise ladustamise ajal ja enne selle vabatsoonist või tollilaost välja toimetamist;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  3) kontroll selle üle, kas ladustatud kaubasaadetise kohta on olemas sellekohane märge veterinaarkontrolli tegemist tõendaval dokumendil;
  4) kontroll selle üle, kas kaubasaadetise osadeks jaotamise korral jääb kaubasaadetise iga osa moodustava loomse saaduse pakend muutumatuks;
  5) vajaduse korral füüsiline kontroll, kui sellise loomse saaduse käitlemisega võib kaasneda risk inimese või looma tervisele;
  6) kontroll selle üle, et ei ole teostatud lõike 6 punktis 5 loetletud tegevusi.

  (8) Mittenõuetekohast loomset saadust sisaldavat kaubasaadetist vabatsoonist või tollilaost välja toimetada on lubatud üksnes ühendusevälisesse riiki, hävitamisele või rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva loomse toiduga varustava ettevõtte lattu juhul, kui:
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  1) kaubasaadetise toimetamisel ühendusevälisesse riiki teavitab veterinaarjärelevalve ametnik sellest kaubasaadetise väljatoimetamiseks ettenähtud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikku liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu;
  2) kaubasaadetise eest vastutav isik on võtnud endale kohustuse, et kaubasaadetise ühendusevälisesse riiki importimise keelamise korral käideldakse kaupa üksnes «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» §-s 44 sätestatud nõuete kohaselt;
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]
  3) loomse saaduse nõuetekohasuse tõendamiseks esitab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve ametnikule kaubasaadetise päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud sertifikaadi ning veterinaarjärelevalve ametniku nõudmisel ka sertifikaadi tõlke eesti keelde;
  4) maanteel, raudteel või sadamas asuva piiripunkti kaudu kaubasaadetist toimetades on kaubasaadetis tolli järelevalve all tolliseadustiku kohaselt kuni kaubasaadetise toimetamiseni ühendusevälisesse riiki;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  5) kaubasaadetis toimetatakse Euroopa Liidu territooriumilt ühendusevälisesse riiki selleks ettenähtud piiripunkti kaudu vabatsoonist või tollilaost välja toimetamisest alates 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui geograafilistest iseärasustest tingituna on Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud teisiti;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  6) selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu kaubasaadetis ühendusevälisesse riiki toimetatakse, teeb kaubasaadetise dokumentide ja identsuse kontrolli, teeb veterinaarkontrolli tegemist tõendavale dokumendile asjakohase märke kaubasaadetise Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetamise kohta ning saadab eelnimetatud dokumendi koopia faksi või muu sidevahendiga veterinaarjärelevalve ametnikule, kes vabatsoonis või tollilaos kontrollis kaubasaadetist enne selle väljatoimetamist. Kui kaubasaadetise vabatsoonist või tollilaost välja toimetamisest alates 30 päeva jooksul ei ole eelnimetatud teavet saabunud, korraldab selles vabatsoonis või tollilaos veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalve ametnik koostöös tolliga uurimise kaubasaadetise asukoha kindlakstegemiseks;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  7) kaubasaadetis veetakse rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva loomse toiduga varustavasse ettevõttesse tolliseadustiku kohaselt ning kaubasaadetisega on kaasas sertifikaat, mille vorm on komisjoni otsuses 2000/571/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid (EÜT L 240, 23.09.2000, lk 14–18), toodud näidise kohane ja mis on loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 46 lõike 1 alusel Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avalikustatud;
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]
  8) hävitamisele saadetud loomne saadus veetakse üksnes pärast loomse saaduse denatureerimist;
  9) kaubasaadetis veetakse vabatsoonist või tollilaost välja üksnes Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all lekkekindlas veovahendis või veterinaarjärelevalve ametniku plommitud konteineris. Kaubasaadetist veo ajal maha või ümber laadida ei ole lubatud.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (9) Mittenõuetekohast loomset saadust sisaldavat kaubasaadetist vabatsoonist või tollilaost teise vabatsooni või tollilattu vedada on keelatud.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

§ 9.   Mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte veterinaarkontroll

  (1) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks mõeldud mittenõuetekohast loomset toitu sisaldava kaubasaadetise üle tehakse piiripunktis dokumentide, identsuse ning füüsiline kontroll. Füüsilist kontrolli ei pea tegema, kui kaubasaadetisega kaasasolevatest dokumentidest selgub, et kaubasaadetis ei ole Euroopa Liidu õigusaktides kehtestatud nõuete kohane. Looma või inimese tervisele kaasneva ohu kahtluse korral tehakse alati ka kaubasaadetise füüsiline kontroll.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise eest vastutav isik esitab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule loomse toidu päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud sertifikaadi ning vajaduse korral ka selle tõlke eesti keelde. Sertifikaat tagastatakse kaubasaadetise eest vastutavale isikule pärast kontrolli tegemist. Sertifikaadi koopia jääb sellesse piiripunkti, mille kaudu kaubasaadetis imporditi.

  (3) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise veol rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustavasse ettevõttesse veendub selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu kaubasaadetis imporditi, et sihtkohaettevõtte kohta on väljastatud tegevusluba väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamiseks, ning teavitab saabuvast kaubasaadetisest selle ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalve ametnikku liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu hiljemalt kaubasaadetise üle piiripunktis veterinaarkontrolli tegemise päeval.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

  (4) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetis peab kuni rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustavasse ettevõttesse saabumiseni olema tolliametniku plommitud konteineris.

  (5) Lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise veol rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustavasse ettevõttesse maanteeveovahendis tuleb veovahend viivitamata pärast lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise ladustamist puhastada ja vajaduse korral ka desinfitseerida.

§ 10.   Ühendusevälisest riigist Euroopa Liitu tagasi saadetud Euroopa Liidu päritolu loomset saadust sisaldava kaubasaadetise veterinaarkontroll

  (1) Ühendusevälisest riigist Euroopa Liitu tagasi saadetud Euroopa Liidu päritolu loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle tehakse piiripunktis dokumentide, identsuse ning füüsiline kontroll.

  (2) Piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik teavitab lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu liikmesriiki tagasisaatmise korral sellest kaubasaadetise sihtkoha veterinaarjärelevalve ametnikku liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.

§ 11.   Mittenõuetekohane kaubasaadetis

  (1) Mittenõuetekohast kaubasaadetist hoitakse Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all kuni selle edasise käitlemise kohta otsuse tegemiseni ning selle täitmiseni.
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

  (2) Kaubasaadetise mittenõuetekohaseks tunnistamise kohta tehtud otsusest teavitab veterinaarjärelevalve ametnik kaubasaadetise eest vastutavat isikut kirjalikult.

  (3) Mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetise ühendusevälisesse riiki tagasisaatmise korral sisestab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik järelevalvetoimingutega seotud andmed liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavasse arvutisüsteemi ning tunnistab kehtetuks tagasi saadetava kaubasaadetisega kaasasoleva sertifikaadi.

§ 12.   Järelkontroll

  (1) Piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli tulemusena mittenõuetekohaseks tunnistatud loomse saaduse puhul teeb Veterinaar- ja Toiduamet edaspidi rangema veterinaarkontrolli kümne edaspidi imporditava sama liiki, laadi ja päritolu loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle.

  (2) Lõikes 1 nimetatud rangema veterinaarkontrolli käigustehakse samas nimetatud kaubasaadetise üle dokumentide, identsuse ja füüsiline kontroll.

  (3) Lõikes 2 nimetatud veterinaarkontrolli tulemuste kohta esitab Veterinaar- ja Toiduamet andmed Euroopa Komisjonile.

  (4) Kui piiripunktis või kauba sihtkohas tehtud veterinaarkontrolli tulemusena otsustab veterinaarjärelevalve ametnik, et teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvas piiripunktis, tollilaos või vabatsoonis tehtud veterinaarkontrolli käigus ei ole järgitud Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid, teavitab Veterinaar- ja Toiduamet sellest selle Euroopa Liidu liikmesriigi pädevat asutust. Nõuete korduva järgimata jätmise korral teavitatakse sellest ka Euroopa Komisjoni.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Kui teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus esitab Veterinaar- ja Toiduametile teabe selle kohta, et Eesti territooriumil asuvas piiripunktis, tollilaos või vabatsoonis tehtud veterinaarkontroll ei vasta Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, selgitab Veterinaar- ja Toiduamet välja teabes esitatud asjaolud, teeb kindlaks võimaliku nõuete järgimata jätmise põhjuse, rakendab vajaduse korral meetmeid nõuetekohase veterinaarkontrolli tegemiseks ning teavitab sellest teate saatnud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevat asutust.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

3. peatükk NÕUDED VABATSOONILE, VABALAOLE VÕI TOLLILAOLE, KUS ON LUBATUD KÄIDELDA MITTENÕUETEKOHASEKS TUNNISTATUD KAUBASAADETISI, NING NÕUDED MITTENÕUETEKOHASE LOOMSE TOIDUGA VÄLJASPOOL EUROOPA LIIDU TERRITORIAALVETT RAHVUSVAHELISI VEDUSID TEOSTAVAT LAEVA VARUSTAVALE ETTEVÕTTELE JA SELLISE LOOMSE TOIDU KÄITLEMISELE 
[Kehtetu - RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

§ 13.   Nõuded mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsoonile, vabalaole või tollilaole
[Kehtetu - RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

§ 14.   Nõuded mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavale ettevõttele
[Kehtetu - RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]


1Nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), muudetud direktiividega 96/43/EÜ (EÜT L 162, 01.07.1996, lk 1–13), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ning otsusega 92/438/EMÜ (EÜT L 243, 25.08.1992, lk 27–31); nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239) ning määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).
[RT I, 30.06.2014, 1 - jõust. 03.07.2014]

/otsingu_soovitused.json