Teksti suurus:

Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 5

Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord1
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 08.05.2007 nr 70
RTL 2007, 41, 699
jõustumine 19.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2010RT I 2010, 73, 56115.10.2010
19.06.2014RT I, 28.06.2014, 1701.07.2014
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 301.07.2017

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 16 lõike 8 ja § 28 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 8 lõikes 1 nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi ühenduseväline riik) Eestisse toimetamisest teavitamise kord, teavitamise avalduse sisu- ja vorminõuded, avaldusele lisatavate dokumentide loetelu ning sellise sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.   Ametliku kontrolli teostamise koht
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Mitteloomse sööda Eestis vabasse ringlusse lubamiseks või Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamiseks vajaliku nõusoleku andmiseks tehakse sööda käitlemise kohta kehtestatud nõuete täitmise üle ametlikku kontrolli tolliseaduses sätestatud nõuete kohases ajutise ladustamise kohas, tollilaos või vabatsoonis.
[RT I, 28.06.2017, 3 - jõust. 01.07.2017]

  (2) «Söödaseaduse» § 16 lõikes 5 ja § 16 lõike 6 punktis 2 sätestatud juhtudel teostatakse ametlikku kontrolli piiripunktis.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Piiripunktis võib teostada ametlikku kontrolli alati, kui esineb kahtlus, et ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatav mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.   Erimeetmetest teavitamine

  (1) Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi Amet) edastab Maksu- ja Tolliametile viivitamata teabe sellise mitteloomse sööda kohta, mille nõuetekohasust peab Euroopa Liidu õigusaktist tulenevalt kontrollima piiripunktis.

  (2) Kui Euroopa Liidu õigusaktiga määratakse kindlaks piiripunkt teatud mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamiseks, teavitab Amet sellest viivitamata Maksu- ja Tolliametit.

§ 4.   Ametliku kontrolli dokumentide säilitamine

  Amet säilitab ametliku kontrolli dokumente paberkandjal või elektrooniliselt 18 kuud arvates ametliku kontrolli teostamise päevast.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

2. peatükk EESTISSE TOIMETATUD MITTELOOMSE SÖÖDA VABASSE RINGLUSSE LUBAMINE 

§ 5.   Teavitamine Eestis vabasse ringlusse lubamise korral

  (1) Mitteloomse sööda Eestis vabasse ringlusse lubamiseks vajaliku nõusoleku saamiseks esitab saadetise eest vastutav sööda käitleja vähemalt 24 tundi enne eespool nimetatud tolliprotseduuri rakendamist Ametile lisas 1 toodud vormi kohase avalduse koos järgmiste dokumentidega:
  1) sööda saatedokumendid;
  2) sööda nõuetekohasust tõendav dokument;
  3) Euroopa Liidu tolliterritooriumile sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse väljastatud dokument, mis tõendab mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamist, kui sööt on toimetatud Eestisse ühendusevälisest riigist teise liikmesriigi kaudu.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Ameti nõudmisel esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ühendusevälise riigi pädeva asutuse väljastatud dokument, mis tõendab, et ühendusevälises riigis asuv ettevõte ja sellest Eestisse toimetatav sööt vastavad Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele või nendega samaväärsetele nõuetele.

§ 6.   Vabasse ringlusse lubamise nõusoleku andmiseks tehtavad ametliku kontrolli toimingud
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Enne ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamist kontrollib Amet § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentide alusel sööda nõuetekohasust, arvestades seejuures ametliku kontrolli tulemusi ja söödast tuleneva ohu võimalikkust.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Ühendusevälisest riigist esmakordselt Eestisse toimetatud mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise nõusoleku andmiseks teeb Amet mitteloomse sööda:
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]
  1) identsuskontrolli, mille käigus kontrollib mitteloomse sööda vastavust § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentidele;
  2) füüsilise kontrolli, sealhulgas võtab vajaduse korral mitteloomse sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks proove ja edastab need asjakohaste analüüside tegemiseks laboratooriumisse.

  (3) Kui esineb kahtlus, et mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, teeb Amet alati nii identsus- kui ka füüsilise kontrolli.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

§ 7.   Vabasse ringlusse lubamise nõusoleku andmine või sellest keeldumine

  (1) Mitteloomse sööda kohta, mille nõuetekohasus on ametliku kontrolli käigus kindlaks tehtud, väljastab Amet lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi, millele teeb sööda vabasse ringlusse lubamiseks nõusoleva märke.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui ametliku kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, väljastab Amet lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi, millele teeb märke, et keeldub andmast nõusolekut sööda vabasse ringlusse lubamiseks.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Saadetise koosseisu kuuluva iga söödapartii kohta väljastatakse lisas 3 toodud vormi kohane dokument, mis edastatakse viivitamata saadetise eest vastutavale sööda käitlejale.

  (4) Lõikes 2 sätestatud juhul teeb Amet saadetise eest vastutavale sööda käitlejale ettekirjutuse, milles kohustab mitteloomse sööda suhtes kohaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) määruse nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141) artiklis 19 sätestatud asjakohast meedet.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui Amet keeldub andmast nõusolekut sööda vabasse ringlusse lubamiseks, teavitatakse keeldumisest ning mitteloomse sööda suhtes kohaldamisele kuuluvast meetmest viivitamata Maksu- ja Tolliametit.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

3. peatükk MITTELOOMSE SÖÖDA EESTI KAUDU EUROOPA LIIDU TEISE LIIKMESRIIKI TOIMETAMINE 

§ 8.   Teavitamine Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamise korral

  Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise korral esitab saadetise eest vastutav sööda käitleja Ametile lisas 2 toodud vormi kohase avalduse koos mitteloomse sööda saatedokumentidega vähemalt 24 tundi enne:
  1) saadetise kavandatavat piiripunkti jõudmist, kui mitteloomne sööt toimetatakse Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki ning seda ei ladustata vahepeal Eestis;
  2) saadetise Eestist Euroopa Liidu teise liikmesriiki lähetamist, kui lähetatakse Eestis tollijärelevalve all olevat ja ladustatud mitteloomset sööta.

§ 9.   Teise liikmesriiki toimetamise nõusoleku andmiseks tehtavad ametliku kontrolli toimingud
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise korral kontrollib Amet sööda saatedokumente.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui esineb kahtlus, et ühendusevälisest riigist Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetatav mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, teeb Amet mitteloomse sööda:
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]
  1) identsuskontrolli, mille käigus kontrollib mitteloomse sööda vastavust § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentidele;
  2) füüsilise kontrolli, sealhulgas võtab vajaduse korral mitteloomse sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks proove ja edastab need asjakohaste analüüside tegemiseks laboratooriumisse.

  (3) Amet teeb tehtud ametliku kontrolli toimingute kohta märke lisas 3 toodud vormi kohasele dokumendile.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Kui ühendusevälisest riigist Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetatavast mitteloomsest söödast on võetud proov sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks, edastab Amet proovi laboratoorsete analüüside tulemused pärast nende selgumist viivitamata sööda sihtkohaks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele.

§ 10.   Teise liikmesriiki toimetamise nõusoleku andmine või sellest keeldumine

  (1) Ühendusevälisest riigist Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetatava mitteloomse sööda kohta, mille nõuetekohasus on ametliku kontrolli käigus kindlaks tehtud, väljastab Amet nõuetekohaselt täidetud lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui ametliku kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et mitteloomne sööt ei ole nõuetekohane, väljastab Amet lisas 3 toodud vormi kohase dokumendi, millele teeb märke, et keeldub andmast nõusolekut mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamiseks.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Saadetise koosseisu kuuluva iga söödapartii kohta väljastatakse lisas 3 toodud vormi kohane dokument, mis edastatakse viivitamata saadetise eest vastutavale sööda käitlejale.

  (4) Lõikes 2 sätestatud juhul teeb Amet saadetise eest vastutavale sööda käitlejale ettekirjutuse, milles kohustab mitteloomse sööda suhtes kohaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) määruse nr 882/2004 artiklis 19 sätestatud asjakohast meedet.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui Amet keeldub andmast nõusolekut sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamiseks, teavitatakse keeldumisest ning mitteloomse sööda suhtes kohaldamisele kuuluvast meetmest viivitamata Maksu- ja Tolliametit.
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Mitteloomse sööda üle teostatud ametlikku kontrolli tõendav dokument
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

  Paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud dokumenti on õigus nõuda kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) määruse nr 882/2004 artiklis 48 nimetatud ühenduseväliste riikide nimekirja vastuvõtmiseni, millest on lubatud sööta importida.

§ 12.   Järelevalve ümberkorraldamine

  (1) Kuni 2007. aasta 1. juulini esitatakse mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise avaldus Taimetoodangu Inspektsioonile.

  (2) Kuni 2007. aasta 1. juulini annab mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral selle vabasse ringlusse lubamise või Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamise nõusoleku Taimetoodangu Inspektsiooni.

  (3) Kuni 2007. aasta 1. juulini teostab järelevalvet mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle määruses sätestatud korras Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 13.     [Käesolevast tekstist välja jäetud].
1 komisjoni direktiiv 98/68/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 95/53/EÜ artikli 9 lõikes 1 ettenähtud dokumendivorm ja teatavad söötade kolmandatest riikidest ühendusse toomise kontrolli nõuded (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 32–38).

Lisa 1 Avaldus mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise kohta
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

Lisa 2 Avaldus mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise kohta
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

Lisa 3 Mitteloomse sööda üle tehtud ametlikku kontrolli tõendav dokument
[RT I, 28.06.2014, 17 - jõust. 01.07.2014]

/otsingu_soovitused.json