Teksti suurus:

Hädaolukorra lahendamise plaani nõuded ja koostamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 7

Hädaolukorra lahendamise plaani nõuded ja koostamise kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 30

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 15 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse hädaolukorra lahendamise plaani (edaspidi plaan) nõuded ja koostamise, sealhulgas uuendamise kord.

§ 2.   Plaani koostamine

  (1) Plaani koostamist juhib hädaolukorra seaduse § 15 lõike 3 alusel määratud asutus, elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus või hädaolukorra seaduse § 37 lõikes 5 nimetatud asutus (edaspidi üheskoos juhtiv asutus).

  (2) Juhtiv asutus kaasab plaani koostamisse nii hädaolukorra lahendamisel osalevad asutused ja hädaolukorra lahendamisel osalevad juriidilised isikud (edaspidi isik) kui ka need asutused ja isikud, kellel on plaani koostamiseks vajalik teave.

  (3) Plaan kooskõlastatakse asjassepuutuva ministeeriumi ja Siseministeeriumiga. Hädaolukorra seaduse § 36 lõikes 4 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab plaani Päästeametiga.

  (4) Plaani allkirjastavad hädaolukorra lahendamisel osalevad asutused ja isikud.

  (5) Plaan koostatakse käesoleva määruse lisas toodud ülesehituse järgi.

§ 3.   Üldosa

  Üldosa peab sisaldama järgmist:
  1) hädaolukorra kirjeldus, sealhulgas kokkuvõte hädaolukorra võimalikust mõjust;
  2) hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja isikute loetelu ning nende ülesanded;
  3) plaani rakendamise tingimused, sealhulgas, millise soovitud tulemuse korral lõpetatakse plaani kasutamine;
  4) plaanis kasutatavad terminid ja lühendid.

§ 4.   Hädaolukorra lahendamise osa

  (1) Hädaolukorra lahendamise osa peab sisaldama järgmist:
  1) hädaolukorra juhi määramine ja hädaolukorra juhi ülesanded;
  2) hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur ja lahendamise korraldus;
  3) teabevahetuse korraldus asutuste ja isikute vahel;
  4) avalikkuse teavitamise korraldus;
  5) vajaduse korral asutuste ja isikute koostöö korraldus uurimistoimingute tegemisel;
  6) elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra korral teave elutähtsa teenuse tagamise korralduse kohta;
  7) hädaolukorra lahendamise kulude üle arvestuse pidamine ja kulude hüvitamise korraldus;
  8) vajaduse korral eriolukorra kehtestamisega kaasnevate tegevuste loetelu;
  9) vajaduse korral muud tegevused, lähtudes juhtiva asutuse vajadustest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 1 peab sisaldama järgmist:
  1) teave hädaolukorra juhi määramise korra kohta või hädaolukorra juhi nimi;
  2) ülesannete loetelu nende täitmise tähtsuse järjekorras;
  3) tegevuste kirjeldus hädaolukorra juhile pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 2 peab sisaldama järgmist:
  1) hädaolukorra lahendamise eesmärgid;
  2) strateegilised valikud juhtimisotsuste tegemiseks ja eesmärkide saavutamiseks;
  3) teave rakendatava staabi või staapide kohta ning staapide paljususe korral nendevaheline alluvus ja ülesannete jaotus;
  4) staabi asukoht, kogunemisaeg ja kontaktandmed;
  5) staabi juhi ja staabigruppide ülesannete loetelu ning nende täitmise tegevuste kirjeldus;
  6) staabigruppide koosseis koos kaasatavate asutuste ja isikutega;
  7) hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside loetelu ja nende kasutusele võtmise tingimused;
  8) vajaduse korral varude rakendamise ja rahvusvahelise abi kaasamise korraldus;
  9) kirjeldus, kuidas lõpetatakse hädaolukorra lahendamine;
  10) vajaduse korral viited hädaolukorra lahendamist toetavatele dokumentidele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 3 peab sisaldama järgmist:
  1) teavitamise korraldus sellisest ohukahtlusest või sündmusest, mis võib areneda hädaolukorraks;
  2) teabevahetuse korraldus asutuste ja isikute vahel staabi kokkukutsumiseks ning asutuste ja isikute kontaktpunktide andmed;
  3) kaasatavate ja hädaolukorrast mõjutatud asutuste ja isikute ning valdkondliku ministeeriumi teavitamise korraldus, sealhulgas info edastamise sagedus ja viis;
  4) vajaduse korral Välisministeeriumi, välisriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide või saatkondade teavitamise korraldus.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 4 peab sisaldama järgmist:
  1) teavitamise eesmärgid;
  2) teave sihtrühmade kohta;
  3) sõnumid ja käitumisjuhised;
  4) teavituskanalite loetelu, sealhulgas vajaduse korral kriisiinfotelefoni avamise korraldus;
  5) meediateeninduse korraldus, sealhulgas vajaduse korral rahvusvahelist meediateeninduse korraldus.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 5 peab sisaldama järgmist:
  1) teave uurimise eest vastutava asutuse ja tema vastutusala kohta;
  2) koostöö ja teabevahetuse korraldus hädaolukorra juhiga.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 6 peab sisaldama järgmist:
  1) teave, kas ja kuidas tagatakse elutähtsa teenuse kättesaadavus, kuni on taastatud teenuse tavapärane osutamine;
  2) teave teenuse taastamise või piiramise prioriteetidest.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 8 peab sisaldama järgmist:
  1) teave eriolukorra rakendamise vajaduse ja rakendatavate meetmete kohta;
  2) juhtiva asutuse tegevuste kirjeldus eriolukorra väljakuulutamiseks;
  3) kirjeldus, milline on eriolukorra tingimustes hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur;
  4) eriolukorra meetmete rakendamise korraldus.

§ 5.   Plaani uuendamine

  (1) Juhtiv asutus hindab koos hädaolukorra lahendamisse kaasatud asutuste ja isikutega plaani toimimist ja ajakohasust vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ning pärast iga hädaolukorra lahendamist kuue kuu jooksul. Hindamistulemustest tuleb teavitada Siseministeeriumi või, kui plaani koostaja on hädaolukorra seaduse § 36 lõikes 4 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksus, siis Päästeametit.

  (2) Kui plaan ei ole ajakohane, selles on ebatäpsusi või ilmneb asjaolu, mis viitab vajadusele plaani uuendada, algatab juhtiv asutus plaani uuendamise ja korraldab selle kuue kuu jooksul.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Hädaolukorra lahendamise plaani ülesehitus

/otsingu_soovitused.json