Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 8

Kaitseministri määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Vastu võetud 21.06.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 152 lõike 1, relvaseaduse § 3 lõike 2, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 39 lõike 2 punktide 1–3, strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitseministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 34 „Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded” muutmine

Kaitseministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 34 „Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.   Kaitseministri 7. märtsi 2008. a määruse nr 5 „Kiirgusturbe tagamise nõuded” muutmine

Kaitseministri 7. märtsi 2008. a määruse nr 5 „Kiirgusturbe tagamise nõuded” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3.   Kaitseministri 28. oktoobri 2015. a määruse nr 29 „Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele” muutmine

Kaitseministri 28. oktoobri 2015. a määruses nr 29 „Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 4.   Kaitseministri 11. detsembri 2014. a määruse nr 29 „Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord” muutmine

Kaitseministri 11. detsembri 2014. a määruse nr 29 „Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord” § 1 punktis 2 asendatakse sõna „Teabeameti” sõnaga „Välisluureameti”.

§ 5.   Kaitseministri 22. juuli 2016. a määruse nr 14 „Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kord” muutmine

Kaitseministri 22. juuli 2016. a määruse nr 14 „Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kord” § 52 lõikes 2 asendatakse sõna „Teabeameti” sõnaga „Välisluureameti”.

§ 6.   Kaitseministri 11. juuni 2015. a määruse nr 13 „Teabeameti ametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm” muutmine

Kaitseministri 11. juuni 2015. a määruses nr 13 „Teabeameti ametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ametitõendi esiküljel on halli värvi turvamuster.

(2) Ametitõendi esikülje ülaservas on Välisluureameti embleem.”;

3) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ametitõendi tagaküljel on halli värvi turvamuster.

(2) Ametitõendi tagakülje turvamustri taustal on väikese riigivapi kujutis.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kanded trükitakse musta värviga.”;

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 7.   Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” muutmine

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruses nr 19 „Teabeameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti ingliskeelne nimetus on „Estonian Foreign Intelligence Service”.”;

3) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 5–8.

§ 8.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2017. aastal.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa 1 Arvutiseadmetele kohaldatavad nõuded

Lisa 2 Kiirgusturbe tagamise nõuded („piiratud” tasemel riigisaladus)

Lisa 3 Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele („piiratud” tasemel riigisaladus)

Lisa 4 Välisluureameti ametniku ametitõendi vorm

Lisa 5 Välisluureameti embleem

Lisa 6 Välisluureameti teenetemedalid

Lisa 7 Välisluureameti teenistusmedal

Lisa 8 Välisluureameti aumärk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json