Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 11

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 22.06.2017 nr 34

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „toodud määruse lisas 1” tekstiosaga „ADR tabelis A”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 7 alapunkt b ning punkti 8 alapunktid b ja c tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 punktis 15 asendatakse tekstiosa „lisas 1” tekstiosaga „ADR tabelis A”;

5) paragrahvi 3 punkti 24 alapunkt b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„b) FL-sõiduk on sõiduk, mis on ette nähtud mitte üle 60 °C leekpunktiga vedeliku (välja arvatud diislikütus, mis vastab standardile EN 590:2013+A1:2014, gaasiõli ja kerge kütteõli (ÜRO nr 1202), mille leekpunkt on määratud standardiga EN 590:2013+A1:2014) või tuleohtliku gaasi veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või mahutikogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3 ning sõiduk, mis on ette nähtud stabiliseeritud vesinikperoksiidi või üle 60% stabiliseeritud vesinikperoksiidi vesilahuse (klass 5.1 ÜRO nr 2015) veoks paakkonteineris või teisaldatavas paagis mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3;”;

6) paragrahvi 3 punkti 24 alapunkt c tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 3 punkti 24 alapunktist d jäetakse välja tekstiosa „või OX”;

8) paragrahvi 3 punktis 42 asendatakse arv „1000” arvuga „3000”;

9) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „lisa 5” sõnaga „ADR-i”;

10) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „lisa 5” sõnaga „ADR-i”;

11) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „lisaga 1” tekstiosaga „ADR tabeliga A”;

12) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 3 esimeses ja kolmandas lauses asendatakse tekstiosa „lisa 1 veerus 6” tekstiosaga „ADR tabeli A veerus 5”;

13) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „lisa 1 veerus 4” tekstiosaga „ADR tabeli A veerus 3b”;

14) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 9 asendatakse tekstiosa „lisa 1 tabeli veerus 10” tekstiosaga „ADR tabeli A veerus 15”;

15) paragrahvi 14 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvid 231–272 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 28 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, OX”;

18) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lisa 1 veerus 11” tekstiosaga „ADR tabeli A veerus 19”;

19) paragrahvi 36 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „määruse lisa 1 tabeli veerus 10” tekstiosaga „ADR tabeli A veerus 15”;

20) paragrahvid 37–39 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 40 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 40 lõigetes 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „EX/II, EX/III, FL ja OX” tekstiosaga „EX/II, EX/III ja FL”;

23) paragrahvi 40 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „EX/III, AT, FL ja OX” tekstiosaga „EX/III, AT ja FL”;

24) paragrahvi 42 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, OX”;

25) paragrahvi 49 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „käesoleva määruse lisa 1 veerus 4” tekstiosaga „ADR tabeli A veerus 3b”;

26) paragrahvi 531 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Enne 2017 aasta 1. juulit väljastatud lisa 10 kohast sõiduki ohtlike veoste riigisisesele autoveole lubamise tunnistust ja lisa 11 kohast sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistust võib kasutada kuni nende kehtivusaja lõpuni.”;

27) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (EÜT L 260, 30.09.2008, lk 13–59), parandatud Euroopa Komisjoni direktiiviga (EL) 2016/2309 (ELT L 345, 20.12.2016, lk 48–49) ning EÜ nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade maanteeveo kontrollimise ühtse korra kohta (EÜT L 249, 17.10.1995, lk 35–40), parandatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168, 23.06.2001, lk 23–24) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/112/EÜ (ELT L 367, 14.12.2004, lk 23–28).”;

28) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks;

29) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud);

30) määruse lisa 3 tunnistatakse kehtetuks;

31) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud);

32) määruse lisad 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

33) määruse lisa 10 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 (lisatud);

34) määruse lisa 11 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 (lisatud);

35) määruse lisad 13, 15 ja 16 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Väikeses koguses ohtliku aine ja eseme vedu

Lisa 2 ADR kohased kirjalikud juhised

Lisa 3 Sõiduki ohtlike veoste riigisisesele autoveole lubamise tunnistus

Lisa 4 Sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus

/otsingu_soovitused.json