Teksti suurus:

Julgeoleku-, kaitse- või päästeülesannet täitva üksuse kauba, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi relvajõudude üksuse kauba ning välislepingu alusel maksudest vabastatud isiklikuks kasutamiseks mõeldud kauba tolliformaalsused

Julgeoleku-, kaitse- või päästeülesannet täitva üksuse kauba, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi relvajõudude üksuse kauba ning välislepingu alusel maksudest vabastatud isiklikuks kasutamiseks mõeldud kauba tolliformaalsused - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 12

Julgeoleku-, kaitse- või päästeülesannet täitva üksuse kauba, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi relvajõudude üksuse kauba ning välislepingu alusel maksudest vabastatud isiklikuks kasutamiseks mõeldud kauba tolliformaalsused

Vastu võetud 22.06.2017 nr 46

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 49 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üksuse tolliformaalsused

  (1) Kaitseväe, Kaitseliidu, Välisluureameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ning Päästeameti julgeoleku-, kaitse- või päästeülesannet täitev üksuse esitab tollile Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse sisenemisel üksusega kaasasoleva kauba kohta määruse lisas 1 esitatud varustuse nimekirja.

  (2) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi relvajõudude üksus esitab tollile Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse sisenemisel üksusega kaasasoleva kauba kohta Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni üksuse liikumisdokumendi vormi 302. Eesti üksused kasutavad liikumisdokumendi vormi 302 määruse lisas 2 esitatud versiooni.

  (3) Kui kauba importimise suhtes on seadusega kehtestatud piirang, esitatakse lisaks varustuse nimekirjale või vormile 302 vastav impordiluba või kontrollitakse riikliku registri kannet.

  (4) Varustuse nimekiri või vorm 302 koostatakse enne üksuse ja varustuse või julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba ühendusevälisest riigist Eestisse saabumist.

  (5) Varustuse nimekirja või vormi 302 kinnitab üksuse ülem või tema volitatud isik või Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik (edaspidi vastutav isik) allkirjaga.

§ 2.   Isiklikuks kasutamiseks mõeldud kauba tolliformaalsused

  (1) Välisriigi relvajõudude liikme, välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu liikme, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme ja nende ülalpeetavate, samuti välisriigi relvajõudude töötaja ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri lepingupartneri töötaja isiklikuks kasutamiseks mõeldud kauba kohta, mille osas taotletakse välislepingu alusel maksuvabastust, esitatakse määruse lisas 3 esitatud deklaratsioon (edaspidi deklaratsioon).

  (2) Deklaratsiooni lahtrid 1–4 täidab välislepingu alusel isiklikuks kasutamiseks mõeldud kauba maksuvabastust taotlev isik ja kinnitab selle allkirjaga.

  (3) Deklaratsiooni lahtrisse 5 lisab rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude või rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse volitatud esindaja oma kinnituse isiku vastavuse ja andmete õigsuse kohta.

  (4) Nõuetekohaselt täidetud deklaratsiooni kinnitab valdkonna eest vastutav ministeerium järgmiselt:
  1) Kaitseministeerium, kui on välisriigi relvajõudude liikme, välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu liikme, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme ja nende ülalpeetavate, samuti välisriigi relvajõudude lepingupartneti töötaja deklaratsioon;
  2) Välisministeerium, kui on rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme deklaratsioon.

§ 3.   Relvajõudude postiteenus

  Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe, mis on alla kirjutatud 2017. aasta 17. jaanuaril Tallinnas (RT II, 16.06.2017, 1), artikli XIX lõike 1 teises lauses nimetatud kaupade importimisel kasutatakse kokkuleppe artiklis XXII nimetatud postiteenust. Kaupade importimisel ei kohaldata käesoleva määruse § 2. Tollile esitatakse kaubaveo saatedokument.

§ 4.   Tollideklaratsiooni esitamise kohustus

  (1) Kui varustuse nimekirjas või vormil 302 loetletud kaup võõrandatakse, esitab vastutav isik võõrandamise päevale järgneva 30 päeva jooksul selle kauba kohta tollideklaratsiooni.

  (2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 150/2003, millega peatatakse teatavate relvade ja muu sõjaväevarustuse imporditollimaksud (EÜT L 25, 30.01.2003, lk 1–6), rakendamisel esitatakse tollideklaratsioon ja nimetatud nõukogu määruse III lisas esitatud pädeva asutuse tõend.

§ 5.   Salastusmärkega kaup

  (1) Kui varustuse nimekirjas või vormil 302 sisalduva teabe kohta on vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele või välislepingule tehtud salastusmärge, siis toll kaupa ja saatedokumente ei kontrolli.

  (2) Kui riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse või välislepingule kohaselt salastatud kauba kohta esitatakse tollideklaratsioon, märgitakse kauba tariifse klassifikatsiooni asemel tähiseks „9960 20 00 00” ning koos tollideklaratsiooniga ei esitata tollile tollieeskirjades ettenähtud lisadokumente.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Varustuse nimekiri

Lisa 2 Liikumisdokumendi vorm 302

Lisa 3 Rahvusvahelise sõjalise peakorteri / väilisriigi relvajõudude liikme kauba deklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json