Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 19

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.06.2017 nr 26

Määrus kehtestatakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 5 ja ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õigustatud isik esitab hüvitise saamiseks taotluse haigekassale.”;

3) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui taotlus vastab käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud nõuetele, võtab haigekassa taotluse vastu ja vaatab taotluse läbi taotluse saabumisele järgneval kvartalil.

(2 Kui taotlus ei vasta käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud nõuetele, teavitab haigekassa sellest taotlejat kirjalikult, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui kümme päeva ega pikem kui 30 päeva.

(3) Hüvitis arvutatakse ja makstakse välja, kui on täidetud käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tingimused.

(4) Haigekassa kannab hüvitise õigustatud isiku pangakontole vahetult peale hüvitise saamise õiguse tuvastamist vastavalt 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks või järgmise kalendriaasta 20. veebruariks.”.

§ 2.   Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hooldusleht kirjutatakse välja ravikindlustuse seaduse § 51 lõikes 4 nimetatud kindlustusjuhtumi korral lapse hooldamise või haige põetamise vajaduse tekkimise päevast pärast põetatava lapse, alla 19-aastase puudega isiku või perekonnaliikme läbivaatust ja terviseseisundi kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides.”;

2) paragrahvi 6 lõikeid 4–6 täiendatakse pärast sõna „lapse” tekstiosaga „, alla 19-aastase puudega isiku”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 punkti 8 täiendatakse pärast sõnu „haige lapse” sõnadega „või alla 19-aastase puudega isiku”.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json