Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 24

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2017 nr 25

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine
Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:
1) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:
§ 41. Tervisekeskuse rahastamise erisused
(1) Haigekassa tasub tervisekeskuses tegutsevatele perearstidele vastavalt tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3092 tähistatud baasraha piirhinnale, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) tervisekeskus on avatud tööpäeviti kell 08.00–18.00;
2) tervisekeskuse ruumid vastavad tervise- ja tööministri 29. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 163 sätestatud nõuetele;
3) tervisekeskusel on ajakohane veebileht, millel on avalikustatud vähemalt tervisekeskuse lahtioleku- ja vastuvõtuajad ning selles töötavate tervishoiutöötajate ja füsioterapeudi vastuvõtuajad ning samad andmed on tervisekeskuses nähtaval kohal;
4) tervisekeskuse lahtiolekuajal on tagatud patsientide ravijärjekorda registreerimine tervisekeskuses või telefoni, e-posti või Interneti vahendusel;
5) tervisekeskuse lahtiolekuajal võtab selles vastu vähemalt üks perearst, kes tagab kõikide tervisekeskuses tegutsevate perearstide nimistusse kuuluvate patsientide vastuvõtu ägeda tervisehäire korral;
6) tervisekeskuse lahtiolekuajal on selles tagatud vähemalt ühe pereõe iseseisev vastuvõtt;
7) tervisekeskuses on tagatud ämmaemanda iseseisev vastuvõtt vähemalt viis tundi nädalas;
8) tervisekeskuses on tagatud füsioteraapiateenuse osutamine;
9) tervisekeskuses tegutsevad tervishoiutöötajad korraldavad kliiniliste juhtumite arutelusid vastavalt vajadusele, kuid kõige harvem üks kord kahe kuu jooksul. Arutelude kohta koostatakse protokoll;
10) tervisekeskuses on tagatud käesoleva määruse lisas 39 kehtestatud ressursid .
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud nõuete täitmise korral makstakse koodiga 3092 tähistatud baasraha piirhinda vastavalt tervisekeskuses üldarstiabi osutavate nimistuga perearstide arvule järgmiste koefitsientidega kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2017. a määruse nr 82 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ § 3 lõikega 8:
1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 1,0;
2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,9;
3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,83;
4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 0,8;
5) 20 ja enama perearsti korral on koefitsient 0,75.
(3) Kui tervisekeskus teeb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 sätestatud nõude täitmisel koostööd iseseisva ämmaemandusabiteenuse osutajaga, kes osutab teenust enda ruumides, mis paiknevad tervisekeskusega samas taristus, rakendatakse lisaks lõikes 2 sätestatule järgmisi koefitsiente:
1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 0,98;
2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,99;
3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,99;
4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 1,0;
5) 20 ja enama perearsti korral on koefitsient 1,0.
(4) Kui tervisekeskus teeb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 sätestatud nõude täitmisel koostööd füsioteraapiateenuse osutajaga, kes osutab teenust enda ruumides, mis paiknevad tervisekeskusega samas taristus, rakendatakse lisaks lõikes 2 sätestatule järgmisi koefitsiente:
1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 0,98;
2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,99;
3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,99;
4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 1,0;
5) 20 ja enama perearsti korral on koefitsient 1,0.
(5) Kui tervisekeskus teeb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7 ja 8 sätestatud nõuete täitmisel koostööd iseseisva ämmaemandusabiteenuse osutajaga ja füsioteraapiateenuse osutajaga, kes osutavad teenust enda ruumides, mis paiknevad tervisekeskusega samas taristus, rakendatakse erinevalt käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatust lisaks lõikes 2 sätestatule järgmisi koefitsiente:
1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 0,96;
2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,98;
3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,98;
4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 0,99;
5) 20 ja enama perearsti korral on koefitsient 0,99.
(6) Kui tervisekeskuses tegutseval perearstil on teine tegevuskoht, mis ei asu tervisekeskuse taristus, tasub haigekassa lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud baasraha piirhinnale tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3051 tähistatud baasraha piirhinna koefitsiendiga 0,8.
(7) Kui tervisekeskus on avatud tööpäeviti kell 08.00–20.00, tasub haigekassa tervisekeskuse perearstidele lisatasu koodidega 3067 ja 3068 tähistatud teenuste eest raviarve alusel tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna ulatuses iga kvartal vastavalt eelnevas kvartalis tehtud ületöötundide arvule.“;
2) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:
§ 121. Vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku hambaraviteenuse eest tasumine
(1) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesoleva määruse § 661 kohase dokumendi alusel.
(2) Kui haigekassa on vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult kalendriaastas hambaraviteenuse eest tasu maksmise kohustuse tervishoiuteenuste loetelus sätestatud määras osaliselt või täielikult üle võtnud ja isik vastab samas kalendriaastas ka tervishoiuteenuste loetelus sätestatud kõrgendatud piirmääras tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimustele, võtab haigekassa nimetatud isiku eest selles kalendriaastas tasu maksmise kohustuse üle kõige rohkem kõrgendatud piirmääras.
(3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kõrgendatud piirmääras juhul, kui isik vastab hambaraviteenuse osutamise ajal kõrgendatud piirmääras tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimusele.“;
3) paragrahvi 28 lõike 4 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:
„1) arsti brutopalk on 14 eurot ja 11 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 7 eurot ja 24 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 4 eurot ja 7 senti tunnis;“;
4) paragrahvi 41 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:
„1) arsti brutopalk on 10 eurot ja 90 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 6 eurot ja 3 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 3 eurot ja 70 senti tunnis.“;
5) paragrahvi 43 lõige 22 loetakse lõikeks 21;
6) paragrahvi 51 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tervishoiuteenuse osutaja vormistab kindlustatud isikule osutatud teenuse eest raviarve tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel kehtestatud sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ kohase tervishoiuteenuse osutamist tõendava dokumendi alusel.“;
7) paragrahvi 54 lõiget 2 täiendatakse pärast rida

„31hambaproteeside rahaline hüvitis“

ridadega järgmises sõnastuses:

„33hambaravi vähemalt 19-aastastele
34meditsiinilisel näidustusel üldanesteesias hambaravi“;

8) määrust täiendatakse §-ga 661 järgmises sõnastuses:
§ 661. Vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument
(1) Hambaraviteenuse osutaja vormistab hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi.
(2) Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab käesoleva määruse §-des 53–66 sätestatust järgmisi andmeid:
1) dokumendi number;
2) hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
3) tervishoiuteenuse osutaja registrikood;
4) hambaarsti registreerimistõendi number või isikukood;
5) selle isiku isikukood, kellele hambaraviteenust osutati;
6) diagnoosi kood;
7) hambaraviteenuse kood ja arvnäitajad (kogus, DMFT indeks või hambavalem).“;
9) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)“;
10) määrust täiendatakse lisaga 39 „Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 2.

§ 2. Määruse jõustumine
(1) Määruse § 1 punkte 3, 4 ja 9 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2017. a.
(2) Määruse § 1 punktid 1, 2, 7, 8 ja 10 jõustuvad 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json