Teksti suurus:

Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu

Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 27

Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu

Vastu võetud 16.07.2008 nr 39
RTL 2008, 61, 876
jõustumine 26.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2010RT I 2010, 76, 58501.01.2011
13.02.2013RT I, 15.02.2013, 1318.02.2013
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 1901.07.2017

Määrus kehtestatakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kuni 40-aastasele naissoost «Ravikindlustuse seaduse» alusel kindlustatud isikule, kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja embrüo siirdamiseks (edaspidi õigustatud isik), kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu.

2. peatükk KULUTUSTE HÜVITAMISE MÄÄR, HÜVITAMISE TINGIMUSED JA KORD NING HÜVITISE MAKSMISE TÄHTAJAD 

§ 2.   Kulutuste hüvitamise määr

  (1) Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduva ravimihüvitise (edaspidi hüvitis) määr on kuni 639,12 eurot ühe läbitud kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse kohta.
[RT I 2010, 76, 585 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui õigustatud isiku poolt kasutatud ühe kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenusega seonduvatele retseptiravimitele tehtud kulutused on väiksemad lõikes 1 nimetatud hüvitise määrast, siis hüvitatakse õigustatud isiku poolt tegelikult ravimitele kulutatud summa.

§ 3.   Hüvitamise tingimused

  (1) Hüvitamisele ei kuulu õigustatud isiku poolt tasutud omaosaluse alusmäär ja summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda vastavalt «Ravikindlustuse seaduses» ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatule.

  (2) Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbimine õigustatud isiku poolt on tõendatud tervishoiuteenust osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt haigekassale esitatud raviarvega.

  (3) Hüvitise aluseks olevate soodusretseptidena võetakse arvesse 90 päeva jooksul enne kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva väljaostetud retseptid.
[RT I, 15.02.2013, 13 - jõust. 18.02.2013]

  (4) [Kehtetu - RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

§ 4.   Hüvitise taotlemine

  (1) Õigustatud isik esitab hüvitise saamiseks taotluse haigekassale.
[RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Taotlus sisaldab tahteavaldust hüvitise väljamaksmiseks ja järgmisi andmeid:
  1) õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) postiaadress;
  4) kontakttelefon;
  5) pangakonto number, millele soovitakse väljamakse laekumist;
  6) avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Õigustatud isik on kohustatud haigekassat viivitamatult teatama taotluses esitatud andmete muutumisest.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja hüvitise maksmine

  (1) Kui taotlus vastab käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud nõuetele, võtab haigekassa taotluse vastu ja vaatab taotluse läbi taotluse saabumisele järgneval kvartalil.

  (2) Kui taotlus ei vasta käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud nõuetele, teavitab haigekassa sellest taotlejat kirjalikult, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui kümme päeva ega pikem kui 30 päeva.

  (3) Hüvitis arvutatakse ja makstakse välja, kui on täidetud käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tingimused.

  (4) Haigekassa kannab hüvitise õigustatud isiku pangakontole vahetult peale hüvitise saamise õiguse tuvastamist vastavalt 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks või järgmise kalendriaasta 20. veebruariks.
[RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

§ 6.   Teabe saamine

  Ravikindlustuse andmekogu andmete kohaselt ravimitele tehtud kulutuste kohta saab isik teavet haigekassa piirkondliku osakonna kaudu.

3. peatükk HÜVITATAVATE TOIMEAINETE LOETELU 

§ 7.   Hüvitatavate toimeainete loetelu

  Kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbinud õigustatud isikule kuuluvad hüvitamisele ravimid, mis sisaldavad järgmisi toimeaineid:
  1) follitropiin alfa (G03GA05);
  2) follitropiin beeta (G03GA06);
  3) ganireliks (H01CC01);
  4) gosereliin (L02AE03);
  5) triptoreliin (L02AE04);
  6) tsetroreliks (H01CC02).
  7) lutropiin (G03GA07);
[RT I, 15.02.2013, 13 - jõust. 18.02.2013]
  8) korifollitropiin (G03GA09);
[RT I, 15.02.2013, 13 - jõust. 18.02.2013]
  9) kooriongonadotropiin (G03GA01);
[RT I, 15.02.2013, 13 - jõust. 18.02.2013]
  10) kooriongonadotropiin alfa (G03GA08).
[RT I, 15.02.2013, 13 - jõust. 18.02.2013]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 5. juulist 2008. a.
[RT I, 15.02.2013, 13 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Paragrahvi 7 punktides 7–10 nimetatud toimeaineid sisaldavatele ravimitele tehtud kulutused kuuluvad hüvitamisele kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbinud õigustatud isikule alates 1. jaanuarist 2013. a.
[RT I, 15.02.2013, 13 - jõust. 18.02.2013]

/otsingu_soovitused.json