Teksti suurus:

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 29

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 21

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 153 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust (edaspidi toetus) saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise täpsemad tingimused ja kord.

§ 2.   Toetust saavad huviala valdkonnad

  Toetust antakse järgmistes huviala valdkondades:
  1) loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia;
  2) muusika;
  3) kunst;
  4) sport;
  5) tants;
  6) üldkultuur.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda juriidiline isik või mitu juriidilist isikut ühiselt, kes esindavad huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid esindusühinguna.

  (2) Esindusühing käesoleva määruse tähenduses on huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid esindav juriidiline isik, kelle põhikirjas on tegevusvaldkondadena määratletud huviharidus või huvitegevus ning kelle liikmeteks on huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid esindavad juriidilised isikud. Lisaks juriidilistele isikutele võib esindusühingusse kuuluda ka füüsilisi isikuid.

  (3) Esindusühing saab esitada taotluse käesoleva määruse §-s 2 nimetatud huviala valdkondades.

  (4) Taotlus peab olema koostatud vastava huviala valdkonna ühingute koostöös, mida tõendab nende vahel sõlmitud huviala valdkonna kvaliteedi arendamise koostöölepe.

  (5) Ühise taotluse esitamisel peavad kõik taotlejad vastama käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 kehtestatud tingimustele.

  (6) Toetuse saamiseks järgmisel kalendriaastal esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile elektroonilise taotluse 1. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel avalikustatud vormil.

  (7) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ülevaade huvialadest huviala valdkonnas;
  2) ülevaade huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate, juhendajate ja osalejate arvust huviala valdkonnas;
  3) huviala valdkonna kvaliteediga seotud kitsaskohad ja võimalikud lahendused;
  4) taotleja senine tegevus huviala valdkonnas, sh ulatus, sisu, esindatavate hulk ja senine rahastus;
  5) kavandatavad tegevused huviala valdkonna kvaliteedi arendamiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 8.

  (8) Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste rahastamiseks:
  1) metoodikate arendamine;
  2) koolituste pakkumine ja vahendamine;
  3) huviala valdkonna näitajate ja vajaduste kogumine ning analüüsimine;
  4) huviala valdkonna seisukohtade esindamine;
  5) võrgustikutöö arendamine Eestis ja rahvusvaheliselt;
  6) infovahetuse tagamine huviala valdkonna osapoolte vahel;
  7) huviala valdkonna eetika, põhimõtete ja väärtuste tutvustamine.

  (9) Taotlus peab sisaldama vähemalt kolme käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud tegevust.

§ 4.   Taotluse hindamine, toetuse eraldamine ja eraldamisest keeldumine

  (1) Toetus eraldatakse riigieelarves selleks ette nähtud vahendite ulatuses, lähtudes taotluse ja taotleja vastavusest:
  1) noorsootöö seaduse §-le 4 ja § 153 lõigetele 1 ja 2;
  2) noortevaldkonna strateegilistele eesmärkidele;
  3) käesoleva määruse § 3 nõuetele.

  (2) Iga käesoleva määruse § 2 punktides 1–5 nimetatud huviala valdkonna kohta toetatakse ühte taotlust. Käesoleva määruse § 2 punktis 6 nimetatud huviala valdkonnas toetatakse kuni kahte taotlust.

  (3) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus taotlejatelt vajadusel küsida lisateavet taotleja ja taotluse vastavuse kohta noorsootöö seaduses ja käesolevas määruses kehtestatud nõuetele.

  (4) Taotluste hindamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga taotluste hindamise kriteeriumid ja hindamisjuhise.

  (5) Taotluste hindamiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga nõuandava õigusega hindajate kogu. Hindajate kogu hindab esitatud taotlusi ja eelneva kalendriaasta toetuse kasutamise aruandeid ning teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 15. veebruariks toetuse eraldamise ja selle suuruse või toetuse eraldamisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega.

  (6) Valdkonna eest vastutav minister otsustab käskkirjaga toetuse eraldamise või toetuse eraldamisest keeldumise, määrates toetuse eraldamisel konkreetsel kalendriaastal eraldatava toetuse suuruse.

  (7) Toetuse mittesihipärase kasutamise või toetuse kasutamise aruande tähtaegselt esitamata jätmise korral on valdkonna eest vastutaval ministril õigus keelduda uue toetuse eraldamisest.

  (8) Toetuse eraldamise või toetuse eraldamisest keeldumise otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.   Lepingu sõlmimine, aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saajaga sõlmib Haridus- ja Teadusministeerium või Eesti Noorsootöö Keskus igal kalendriaastal toetuse kasutamiseks lepingu.

  (2) Toetuse saaja esitab hiljemalt 15. jaanuariks sisulise tegevuse aruande ja finantsaruande toetuse kasutamise kohta.

  (3) Haridus- ja Teadusministeeriumil või Eesti Noorsootöö Keskusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning küsida vajadusel toetuse saajalt lisateavet.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json