Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 144 „Kaitseväe politsei ülesannete täitmisse ning Kaitseväe ja Kaitseliidu päästetöösse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 32

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 144 „Kaitseväe politsei ülesannete täitmisse ning Kaitseväe ja Kaitseliidu päästetöösse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.06.2017 nr 107

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 34 lõike 2, Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 3, Kaitseväe korralduse seaduse § 3 lõike 3 ja päästeseaduse § 311 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 144 „Kaitseväe politsei ülesannete täitmisse ning Kaitseväe ja Kaitseliidu päästetöösse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruses nr 144 „Kaitseväe politsei ülesannete täitmisse ning Kaitseväe ja Kaitseliidu päästetöösse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 34 lõike 2, Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 3, Kaitseväe korralduse seaduse § 3 lõike 3 ja päästeseaduse § 311 lõike 2 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Päästesündmuse lahendamine käesoleva määruse tähenduses on päästeseaduse § 3 lõigetes 11 ja 12 sätestatud tegevused.”;

4) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 19 lõikes 1” tekstiosaga „§ 25 lõikes 1”;

5) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kaitseliidu kaasamine käesoleva määruse tähenduses on Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal olevate tegevväelaste ning Kaitseliidu tegevliikmete ja toetajaliikmete (edaspidi koos Kaitseliidu liige) ning Kaitseliidu valduses olevate vahendite kasutamine lõigetes 1–3 nimetatud ülesannete täitmiseks ilma vahetu sunni kohaldamise õiguseta.”;

6) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseväe või Kaitseliidu kaasamiseks politsei ülesannete täitmisse esitab taotluse Politsei- ja Piirivalveamet.”;

7) paragrahvi 3 lõikes 2 ning § 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „päästetöö” sõnadega „päästesündmuse lahendamine” vastavas käändes;

8) paragrahvi 4 lõiget 7 ja § 5 lõikeid 1–4 täiendatakse pärast sõna „päästetöö” tekstiosaga „, demineerimistöö”;

9) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „hädaolukorra seaduse § 20 alusel kehtestatud korras” tekstiosaga „riigieelarve seaduse § 58 alusel”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json