Teksti suurus:

Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamise ja sundkasutuse eest hüvitise arvutamise ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 36

Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamise ja sundkasutuse eest hüvitise arvutamise ja maksmise kord

Vastu võetud 22.06.2017 nr 109

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 29 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse hüvitise arvutamise ja maksmise kord:
  1) kütteaine, toidu, ravimi või muu äratarvitatava vallasasja (edaspidi koos asi) sundvõõrandamise eest eriolukorra ajal;
  2) kinnisasja või selle osa, ehitise, sõiduki, veesõiduki, masina või seadme (edaspidi koos asi) sundkasutuse või muu punktis 1 nimetamata vallasasja ajutise sundkasutuse eest eriolukorra ajal.

§ 2.  Hüvitise suurus

  (1) Asja sundvõõrandamise korral maksab riik rahalist hüvitist, mille suurus vastab asja harilikule väärtusele.

  (2) Asja sundkasutusse võtmise korral hüvitatakse isikule asja sundkasutusse võtmisega tekitatud kulu.

  (3) Kui sundkasutusse võetud asi on eriolukorra tööl muutunud kasutamiskõlbmatuks, asendatakse see samaväärse asjaga või hüvitatakse omanikule asja harilik väärtus selle asja kohaliku keskmise müügihinna alusel.

  (4) Hüvitist ei maksta ulatuses, milles isikul on võimalik saada hüvitist mujalt, sealhulgas kindlustusandjalt.

  (5) Hüvitist ei maksta hädaolukorra seaduse § 42 punktides 1−3 sätestatud juhtudel.

§ 3.  Hüvitise saamiseks õigustatud isik

  (1) Asja sundvõõrandamise või sundkasutusse võtmise eest on hüvitist õigustatud saama asja omanik.

  (2) Kui asja omanik on asja kaudne valdaja, on asja sundkasutusse võtmise eest õigustatud hüvitist saama asja otsene valdaja, kui asja sundkasutusse võtmisega on tekitatud kulu asja otsesele valdajale ja tal ei ole võimalik nõuda kulu hüvitamist asja omanikult.

§ 4.  Hüvitise saamiseks õigustatud isiku teavitamine

  Asja sundvõõrandanud või sundkasutusse võtnud asutus teavitab hüvitise saamiseks õigustatud isikut hüvitise saamise õigusest ja hüvitise saamiseks vajalikest tegevustest esimesel võimalusel.

§ 5.  Hüvitise määramine asja sundvõõrandamise korral

  (1) Asja sundvõõrandamise eest määrab hüvitise asutus, kelle nimel asi sundvõõrandati.

  (2) Hüvitise saamiseks esitab isik asutusele taotluse, milles märgib oma kontaktandmed ja arvelduskonto numbri, hüvitise hinnangulise suuruse ja muu teabe, mis on vajalik hüvitise määramiseks ja maksmiseks. Isik esitab hüvitise saamise õigust, hüvitise suurust ja muid asjaolusid tõendavad dokumendid 60 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või oleks pidanud teada saama asja sundvõõrandamisest.

  (3) Asutusel on õigus nõuda isikult lisaselgitusi ja -dokumente, mis tõendavad hüvitise suuruse määramiseks ja maksmiseks olulisi asjaolusid.

  (4) Asutus kontrollib taotluses esitatud andmeid ja nende vastavust tegelikkusele ning otsustab kulu hüvitamise 30 kalendripäeva jooksul andmete ja kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.

§ 6.  Hüvitise määramine asja sundkasutusse võtmise korral

  (1) Asja sundkasutuse eest määrab hüvitise asutus, kelle nimel asi sundkasutusse võeti.

  (2) Asja sundkasutusse võtmise eest hüvitise saamiseks esitab isik asutusele, kelle nimel asi sundkasutusse võeti, taotluse koos lõikes 3 nimetatud dokumentidega. Taotluses märgitakse:
  1) isiku nimi ja kontaktandmed ning arvelduskonto number;
  2) selgitus, et isik on hüvitise saamiseks õigustatud isik;
  3) asja sundkasutusse võtmise tõttu tekkinud kulu kirjeldus ning selle suurus.

  (3) Taotlusele lisatakse hüvitise saamise õigust, hüvitise suurust ja muid asjaolusid tõendavad dokumendid. Asutusel on õigus nõuda isikult lisaselgitusi ja -dokumente, mis tõendavad hüvitise suuruse määramiseks ja hüvitise maksmiseks olulisi asjaolusid.

  (4) Taotluse peab esitama 60 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil isik sai teada või oleks pidanud teada saama asja sundkasutusse võtmise lõppemisest.

  (5) Asutus kontrollib taotluses esitatud andmeid ja nende vastavust tegelikkusele ning otsustab kulu hüvitamise 30 kalendripäeva jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.

§ 7.  Hüvitise väljamaksmise kord

  Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamisest või sundkasutusse võtmisest tekkinud kulu hüvitab isikule asutus, kelle nimel ametiisik asja sundvõõrandas või selle sundkasutusse võttis, 30 kalendripäeva jooksul § 5 lõikes 4 või § 6 lõikes 5 nimetatud otsuse tegemisest arvates.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json