Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 38

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 22.06.2017 nr 111

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon

  Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisülesannete koordineerimiseks.

§ 2.  Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon täidab hädaolukorra seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

  (2) Komisjon koordineerib täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust kriisireguleerimisvaldkonna planeerimisel, arendamisel ja korraldamisel.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks komisjon:
  1) paneb täidesaatva riigivõimu asutustele vajaduse korral ülesandeid hädaolukordade ennetamiseks ja nendeks valmistumiseks ning jälgib nende täitmist;
  2) annab hinnangu juba aset leidnud hädaolukorra ohuga sündmusele või hädaolukorrale ning teeb ettepanekuid edasise tegevuse kohta;
  3) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid tema pädevusse kuuluvate kriisireguleerimisülesannete paremaks korraldamiseks;
  4) moodustab vajaduse korral alalisi ja ajutisi töörühmi ning kinnitab nende töökorra;
  5) kinnitab igal aastal oma tööplaani;
  6) kinnitab oma töökorra.

§ 3.  Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni kuuluvad:
  1) siseminister;
  2) riigisekretär;
  3) Justiitsministeeriumi kantsler;
  4) Kaitseministeeriumi kantsler;
  5) Keskkonnaministeeriumi kantsler;
  6) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
  7) Maaeluministeeriumi kantsler;
  8) Rahandusministeeriumi kantsler;
  9) Siseministeeriumi kantsler;
  10) Sotsiaalministeeriumi kantsler;
  11) Välisministeeriumi kantsler;
  12) Kaitseväe peastaabi ülem;
  13) peaministri nimetatud nõunik;
  14) Päästeameti peadirektor;
  15) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor;
  16) Häirekeskuse peadirektor;
  17) Kaitsepolitseiameti peadirektor;
  18) Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor;
  19) Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler;
  20) Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor;
  21) Terviseameti peadirektor.

  (2) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda asendusliige, kelle komisjoni liige on nimetanud end alaliselt komisjoni istungil esindama.

  (3) Komisjoni alalise asendusliikme nimetamisest teavitatakse Siseministeeriumi kirjalikult.

§ 4.  Komisjoni esimees ja esimehe asetäitja

  (1) Komisjoni esimees on siseminister.

  (2) Komisjoni esimehe asetäitja on Siseministeeriumi kantsler.

§ 5.  Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni;
  2) kutsub kokku komisjoni istungid ja kirjutab alla dokumentidele;
  3) kutsub komisjoni tööst vajaduse korral osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni;
  4) teavitab komisjoni tööst vähemalt üks kord aastas Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni.

§ 6.  Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja.

  (2) Komisjoni esimees ja tema asetäitja on kohustatud teatama teineteisele oma Eestist äraolekust.

§ 7.  Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni korralised istungid peetakse kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Komisjoni erakorralised istungid kutsub vajaduse korral kokku komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja.

  (3) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja.

  (4) Kui komisjoni istungil käsitletakse riigisaladust või salastatud välisteavet, salastatakse istungi protokoll riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

§ 8.  Komisjoni otsuse vastuvõtmine

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (2) Komisjoni otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja hääl.

  (3) Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

§ 9.  Komisjoni teenindav üksus

  (1) Komisjoni teenindab Siseministeeriumi kriisireguleerimisvaldkonna eest vastutav üksus, kes:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni istungid;
  3) protokollib komisjoni istungeid;
  4) säilitab komisjoni istungite protokolle;
  5) seirab komisjoni otsuste täitmist.

  (2) Komisjoni istungi päevakorrapunktide materjalid ja komisjoni otsuste eelnõud esitatakse hiljemalt 14 päeva enne istungi toimumist Siseministeeriumile, kes edastab materjalid esimesel võimalusel komisjoni liikmetele.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json