Teksti suurus:

Tolliseadusega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 42

Tolliseadusega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 22.06.2017 nr 115

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 53 lõike 3, riigipiiri seaduse § 14 lõike 2 punkti 1, maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 19 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 125 „Eksporditoetuse andmise täpsem kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruses nr 125 „Eksporditoetuse andmise täpsem kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 53 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui taotleja, kes on esitanud ekspordideklaratsiooni, keeldub viibimast kauba läbivaatuse juures või keeldub määramast isikut, kes on võimeline osutama tollile asjakohast abi, võib toll rakendada komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artiklites 239 ja 240 sätestatud meetmeid.”;

3) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tollitõkendi panemiseks peab veok või konteiner vastama komisjoni määruse (EL) nr 2015/2447 artikli 300 nõuetele.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruses nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliamet kooskõlastab ainult komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), artikli 1 punkti 45 tähenduses regulaarlaevaliinide sõiduplaane laevaühingu taotluse menetlemise käigus vastavalt tollialastele õigusaktidele.”;

2) paragrahvi 42 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi või elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu on esitatud turvalisuse ja julgeolekuandmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), alusel, esitatakse lasti manifest elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu PDF-vormingus.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 211 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), artikli 9 kohase EORI numbri registreerib ning annab välja Maksu- ja Tolliamet.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruses nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” § 2 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Piiripunkt peab asuma Euroopa Liidu välispiiril asetsevas rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis või piiripunkti vahetus läheduses. Raudteel võib piiripunkt asuda Euroopa Liidu välispiirile lähimas raudteejaamas. Piiripunkti asukoha peab olema aktsepteerinud Maksu- ja Tolliamet.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json