Teksti suurus:

Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 53

Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 13.11.2001 nr 352
RT I 2001, 91, 551
jõustumine 23.11.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2003RT I 2003, 83, 56901.01.2004
17.12.2009RT I 2009, 64, 43001.01.2010
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 622.06.2012
22.06.2017RT I, 28.06.2017, 4001.07.2017

Määrus kehtestatakse «Julgeolekuasutuste seaduse» § 111 lõike 2 alusel.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

1. peatükk «JULGEOLEKUASUTUSTE RIIGIVARA REGISTRI» ASUTAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega «Julgeolekuasutuste riigivara register» (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise põhimäärus.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Kaitsepolitseiameti valduses oleva vara osas on registri vastutav töötleja Siseministeerium.

  (2) Välisluureameti valduses oleva vara osas on registri vastutav töötleja Kaitseministeerium.
[RT I, 28.06.2017, 40 - jõust. 01.07.2017]

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  Registri volitatud töötlejad on § 2 lõikes 1 nimetatud riigivara osas Kaitsepolitseiamet ja § 2 lõikes 2 nimetatud riigivara osas Välisluureamet (edaspidi volitatud töötleja) vastavalt volitatud töötleja poolt kogutavate andmete registreerimise mahule.
[RT I, 28.06.2017, 40 - jõust. 01.07.2017]

§ 4.   Registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd

  Registri vastutavatel ja volitatud töötlejatel teostada registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd ja võtta register kasutusele alates 1. jaanuarist 2002. a.

§ 5.   Registri asutamise kulud

  Registri asutamisega seotud kulud kaetakse vastutavate töötlejate eelarvest.

2. peatükk «JULGEOLEKUASUTUSTE RIIGIVARA REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

§ 6.   Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on «Julgeolekuasutuste seaduse» §-s 5 nimetatud julgeolekuasutuste valduses olevate kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste, samuti Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustele vastavate vallasasjade ning rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste üle arvestuse pidamine, otstarbeka kasutamise ja säilitamise jälgimine.

§ 7.   Registri pidamine

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 8.   Registri ülesehitus

  (1) Register koosneb:
  1) põhiandmekogust, mis sisaldab andmeid riigi omandis oleva vara kohta;
  2) arhiivist, mis sisaldab andmeid riigi omandis olnud varade ja varaga toimunud muudatuste kohta.

  (2) Mõlema registriosa struktuur on samasugune, sisaldades varade ning varaga seotud õiguste ja kohustuste loetelu.

§ 9.   Registrisse kantavatele kinnis- ja vallasasjadele esitatavad tingimused

  (1) Registrisse kantakse julgeolekuasutuste valduses olevad riigile kuuluvad kinnisasjad ja nendega seotud asjaõigused.

  (2) Registrisse kantakse julgeolekuasutuse vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, mille soetusmaksumus on 1 000 000 eurot või üle selle.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

§ 10.   Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

  Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 11.   Kinnisasjad ja nendega seotud asjaõigused

  Registrisse kantavad julgeolekuasutuste valduses olevad riigile kuuluvad kinnisasjad ja nendega seotud asjaõigused on:
  1) hooned, v.a elamud – riikliku ehitisregistri andmete alusel;
  2) elamud – riikliku ehitisregistri andmete alusel;
  3) korterid – riikliku ehitisregistri andmete alusel;
  4) rajatised – riikliku ehitisregistri andmete alusel;
  5) ülekandeseadeldised – julgeolekuasutuselt saadud andmed;
  6) pooleliolevad ehitised – riikliku ehitisregistri andmete alusel;
  7) maa – maakatastri ja kinnistusraamatu registriandmete alusel;
  8) korteriomandid – kinnistusraamatu registriandmete alusel;
  9) hoonestusõigused – kinnistusraamatu registriandmete alusel;
  10) laevad – laevakinnistusraamatu registriandmete alusel.
[RT I 2003, 83, 569 - jõust. 01.01.2004]

§ 12.   [Kehtetu - RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.   Kasutuslepingud

  (1) Registris registreeritakse kinnisasju puudutavad kasutuslepingud.

  (2) Kasutuslepingute registriandmete aluseks on julgeolekuasutuselt saadud andmed.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

§ 14.   Andmete registrisse kandmine

  (1) Andmed kantakse registrisse lähtudes käesolevast põhimäärusest.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Registrisse kantakse iga riigivara kohta põhinäitajad, andmed vara kasutusse andmise, vara üleandmise, piiratud asjaõigustega koormamise ja võõrandamise kohta.

  (3) Registrisse kantakse andmed julgeolekuasutuste valduses oleva riigivara kohta seisuga 1. märts 2001. a.

§ 15.   Kehtetuks muutunud andmed

  Kannete muutmise tulemusena kehtetuks muutunud andmed arvatakse põhiregistrist välja ning kantakse arhiivi.

§ 16.   Registri alusdokumendid

  (1) Registri alusdokumentideks on vara omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid ning vara rendilepingud.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.
[RT I, 19.06.2012, 6 - jõust. 22.06.2012]

  (3) Registri alusdokumente säilitatakse 10 aastat.

§ 17.   Andmete esitaja

  Registrisse kandmisele kuuluvate andmete esitajaks on julgeolekuasutus.

§ 18.   Registrikood

  Registrisse kandmisel antakse varale kordumatu registrikood.

§ 19.   Andmete registrisse vastuvõtmine ja muutmine

  (1) Volitatud töötleja võtab vastu ja muudab registris olevaid andmeid jooksvalt.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud viie tööpäeva jooksul julgeolekuasutuse poolt registrisse kandmisele kuuluva varaga tehingu sooritamisest kandma registrisse kõik vara kohta käivad registrisse kandmisele kuuluvad andmed.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud viie tööpäeva jooksul registreeritud varaga tehingu sooritamisest või registreeritud andmete muutumisest arvates kandma registrisse kõik varaga seotud registrisse kandmisele kuuluvate andmete muutused.

  (4) Riigivara rendi-, kasutusvalduse, hoonestusõiguse või tasuta kasutusse andmise lepingu (edaspidi leping) sõlmimisel on volitatud töötleja viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates kohustatud kandma registrisse lepinguga seotud, registrisse kantavad andmed. Lepingut puudutavatele andmetele peab olema lisatud lepingu koopia.

§ 20.   Ebaõigete andmete parandamine

  Vastutaval töötlejal on õigus kontrollida registrisse kantud andmete õigsust ja teha volitatud töötlejale järelepärimisi, kui registrisse kandmisele kuuluvad andmed on jäetud õigeaegselt kandmata või on tekkinud kahtlus, et registriandmetes esineb vigu. Volitatud töötleja on kohustatud järelepärimisele vastama kümne tööpäeva jooksul ning kandma andmed või andmete muudatused registrisse mitte hiljem kui viis tööpäeva pärast vastutavalt töötlejalt vastavasisulise järelepärimise saamist.

§ 21.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja täidab registri pidamisel järgmisi ülesandeid:
  1) vastutab registri pidamise eest;
  2) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid;
  3) nõuab volitatud töötlejalt registrisse sisestamata jäetud andmete sisestamist või ebaõigete andmete parandamist;
  4) teostab järelevalvet registri pidamise ja registriandmete kaitstuse tagamise üle.

§ 22.   Volitatud töötleja ülesanded

  (1) Volitatud töötleja täidab registri pidamisel järgmisi ülesandeid:
  1) töötab välja registri pidamiseks vajaliku tarkvara;
  2) sisestab registrisse andmed kõikide julgeolekuasutuse valduses olevate riigivarade kohta vastavalt käesolevale põhimäärusele;
  3) vastutab registrisse sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) tagab andmete sisestamise registrisse määruse §-des 19 ja 20 sätestatud tähtaegade jooksul;
  5) registreerib registris riigivara kasutusse andmise, võõrandamise ning piiratud asjaõigusega koormamise tehingud;
  6) määrab asutusesiseselt ametnikud, kellel on õigus sisestada registrisse andmeid ning kasutada või töödelda registriandmeid;
  7) annab registriandmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamatult teada vastutavale töötlejale;
  8) võtab tarvitusele haldus-, füüsilised ning tark- ja riistvaralised meetmed, kaitsmaks registrit loata töötlemise, sealhulgas andmete kasutamise, hävitamise ja muutmise ning tehniliste rikete ja õnnetuste eest.

  (2) Volitatud töötleja peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama registriandmete terviklikkuse ja autentsuse, samuti registri pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilitamise ning arhiveerimise.

  (3) Volitatud töötleja võib oma seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudele ning saada nendest andmeid.

§ 23.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse julgeolekuasutuste riigivara kohta kantud andmed on tulenevalt «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» salastatud.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Registrist andmeid ei väljastata, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

  (3) Registriandmetega on õigus tutvuda isikutel, kellel on teadmisvajadus ja kellele on väljastatud juurdepääsuluba vastava tasemega riigisaladusele või kellel on ametikohajärgne riigisaladusele juurdepääsu õigus.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

§ 24.   Järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise ning andmete õiguspärase kasutamise ja kaitstuse üle teostavad vastutavad töötlejad.

§ 25.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamiseks vajalikud kulutused nähakse ette registri volitatud töötlejate eelarvetes.

§ 26.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise või reorganiseerimise otsustab Vabariigi Valitsus.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 27.   Andmete ülekandmine

  Julgeolekuasutuste valduses oleva vara kohta käivate andmete ülekandmise riigivara registrist «Julgeolekuasutuste riigivara registrisse» korraldavad vastutavad töötlejad koostöös Rahandusministeeriumiga.

§ 28.   Vallasasjade kanded

  Alla 1 000 000 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasjade ning rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kohta enne 1. jaanuari 2010. a registrisse kantud andmeid ei muudeta.
[RT I 2009, 64, 430 - jõust. 01.01.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json