Teksti suurus:

Riigivara ümberjaotamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 57

Riigivara ümberjaotamise kord

Vastu võetud 05.07.2004 nr 238
RT I 2004, 54, 394
jõustumine 12.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2004RT I 2004, 86, 59101.01.2005
21.07.2005RT I 2005, 42, 34801.08.2005
12.12.2005RT I 2005, 67, 51923.12.2005
11.11.2009RT I 2009, 57, 38101.01.2010, „Riigivaraseaduses” asuvad volitusnormid määruse andmiseks on koos varem kehtinud „Riigivaraseadusega” muutunud kehtetuks
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
21.03.2013RT I, 28.03.2013, 101.04.2013
22.06.2017RT I, 28.06.2017, 4001.07.2017

Määrus kehtestatakse rahuaja riigikaitse seaduse § 5 lõike 2 punkti 17 ja § 101 lõike 2 ning riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 9 punkti 4 alusel.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus näeb ette sõjalise valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel Kaitseväe valdusesse antava riigivara kindlaksmääramise, üleandmise ja tagastamise korra.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Määruse kohaselt kuulub ümberjaotamisele riigiasutuste kasutuses olev riigivara või isikutele tasuta kasutusse antud riigivara. Riigivara, mis on teistele isikutele kasutusse antud „Riigivaraseaduse” kohaselt tasu eest, ei kuulu ümberjaotamisele.

§ 2.   Riigivara ümberjaotamise põhimõtted

  (1) Riigivara, mille andmist Kaitseväe valdusesse kavandatakse sõjalise valmisoleku tõstmisel või mobilisatsiooni läbiviimisel, tuleb kindlaks määrata rahuajal ning see kantakse ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Kaitseväe viimisel tõrjevalmisolekusse või pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist võib Kaitseväe valdusesse võtta ka riigivara, mida ei ole kantud ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu, kui seda on vaja üksuste täiendavaks varustamiseks, täiendavate sõjaaja üksuste formeerimiseks või muul põhjusel. Kaitseväe valdusesse ei tohi võtta vara, mis on vajalik riigiasutuse põhifunktsioonide täitmiseks ka sõjaaja seisundis ning nende funktsioonide täitmise katkemine ei ole mõeldav. Vara ülevõtmisel lähtutakse 4. peatükis sätestatust.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Ümberjaotamisele kuuluv riigivara võetakse Kaitseväe valdusesse vastavalt vajadusele Kaitseväe viimisel tõrjevalmisolekusse ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Ümberjaotamisele kuuluv riigivara võetakse võimalusel täielikult Kaitseväe valdusesse pärast Kaitseväe varade, lepingute alusel kasutusele võetava vara ja mobilisatsioonivaru kasutusele võtmist ja enne riigikaitseliste sundkoormiste rakendamise teel Kaitseväe käsutusse antava vara kasutusele võtmist.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

§ 3.   Asutused, kelle kasutuses olev riigivara ei kuulu ümberjaotamisele

  (1) Riigi kaitset ning elanike elutegevust ja turvalisust tagavate asutuste töövõime tagamiseks ei kuulu Kaitseväe valdusesse võtmisele järgmiste asutuste kasutuses olev riigivara:
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  1) Vabariigi Presidendi Kantselei;
  2) Eesti Pank;
  3) Kaitsepolitseiamet;
  4) Välisluureamet;
[RT I, 28.06.2017, 40 - jõust. 01.07.2017]
  5) [kehtetu - RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  6) päästeasutused;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
  7) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  8) Riigikohus;
  9) Riigikontroll;
  10) Õiguskantsleri Kantselei;
  11) Riigikogu Kantselei;
  12) Riigikantselei.

  (2) Lõikes 1 nimetatud riigivara võib Kaitsevägi käesoleva määruse alusel kasutusele võtta vastava asutuse nõusolekul.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

§ 4.   Riigile kuuluva maa Kaitseväe valdusesse võtmine
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (1) Riigile kuuluvaid maatükke võib Kaitsevägi vastavalt vajadusele oma valdusesse võtta või kasutada alates kõrgendatud valmisoleku kehtestamisest.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Riigile kuuluvate maatükkide Kaitseväe valdusesse võtmisele või kasutamisele ei kohaldata käesolevat riigivara ümberjaotamise korda.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatut ei kohaldata maatükkidel asuvate ehitiste valdusesse võtmisele või kasutamisele.

2. peatükk RIIGIVARA KINDLAKSMÄÄRAMISE ALUSED JA KORD 

§ 5.   Ümberjaotamisele kuuluva riigivara kindlaksmääramise alused

  (1) Ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseis määratakse kindlaks riigivara registrisse kantud andmete alusel.

  (2) Ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu kindlaksmääramiseks väljastatakse riigivara registri andmed tasuta.

§ 6.   Ümberjaotamisele kuuluva riigivara kindlaksmääramine

  (1) Kui Kaitseväe vajadused ei ole kaetavad Kaitseväe varade, lepingute alusel kasutusele võetava vara ning mobilisatsioonivaru arvelt, koostab Kaitseministeerium riigivara registri andmete alusel ümberjaotamisele kuuluva riigivara eelnimekirja ning esitab selle Kaitseressursside Ametile, kelle tööpiirkonnas asub riigivara kasutajaks olev riigivara valitseja, volitatud asutus või isik, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Kaitseressursside Amet kontrollib eelnimekirja kantud riigivara olemasolu ja seisundit, teavitades sellest eelnevalt riigivara valitsejat, volitatud asutust või isikut, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud, ning otsustab vara sobivuse ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu.

  (3) Eelnimekirja kantud riigivara loetelu esitab Kaitseressursside Amet riigivara valitsejale temapoolse nõusoleku saamiseks.
[RT I 2005, 42, 348 - jõust. 01.08.2005]

§ 7.   Ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu kinnitamine

  (1) Riigivara valitseja esitab oma kirjaliku nõusoleku või põhjendatud mittenõustumise 20 tööpäeva jooksul, arvates eelnimekirja saamisest. Kui selle tähtaja jooksul ei vastata, loetakse nõusolek saaduks.

  (2) Nõusoleku korral kantakse riigivara valitseja valitsemisel oleva riigivara andmed mobilisatsiooniregistrisse koos selle üksuse andmetega, kelle valdusesse vara ümberjaotamise tulemusena antakse.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Kaitseressursside Amet teavitab riigivara valitsejat, volitatud asutust või isikut, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud, vara kandmisest mobilisatsiooniregistrisse. Kui riigivara on volitatud asutuse või isiku, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud, kasutuses, teavitab Kaitseressursside Amet ka riigivara valitsejat. Selle üksuse andmeid, kelle valdusesse riigivara ümberjaotamise tulemusena antakse, ei avaldata.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

§ 8.   Ümberjaotamisele kuuluva riigivara eelnimekirja vaidlustamine

  (1) Riigivara valitseja võib vaidlustada eelnimekirja kantud riigivara kandmise ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu, kui see vara on vajalik riigiasutuse põhifunktsioonide või isiku, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud, funktsioonide täitmiseks ka sõjaaja seisundis ning nende funktsioonide täitmise katkemine ei ole mõeldav. Vaidlustamist peab põhjendama.

  (2) Vaidluse lahendavad Kaitseministeerium ja vaidlusaluse riigivara valitseja.

  (3) Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse ühe või mõlema osapoole taotlusel Vabariigi Valitsus.

  (4) Kui vaidluse tulemusena otsustatakse vaidlusalune vara kanda ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu, kohaldatakse § 7 lõikeid 2 ja 3.

3. peatükk TAGATISED RIIGIVARA SÄILIMISEKS JA KASUTAMISEKS 

§ 9.   Vara kasutaja üldised kohustused

  (1) Riigivara valitseja, volitatud asutus või isik, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud, on kohustatud Kaitseressursside Ametit kohe teavitama tema kasutuses oleva ja ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu kantud vara võõrandamisest, hävimisest või sellisest vara seisukorra olulisest halvenemisest, mis ei võimalda seda enam sihtotstarbeliselt Kaitseväe valdusesse võtta, samuti riigivara andmisest teise isiku kasutusse või selle koormamisest piiratud asjaõigusega.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhul muudab Kaitseressursside Amet ümberjaotamisele kuuluva vara koosseisu, lähtudes §-dest 6–8.

  (3) Riigivara valitsejal on keelatud ümberjaotamisele kuuluva riigivara koosseisu kantud vara osas teha võõrandamise, tasuta või tasulisse kasutusse andmise otsust alates sõjalise valmisoleku tõstmisest või mobilisatsiooni väljakuulutamisest. Riigivara võõrandamise, tasuta või tasulisse kasutusse andmise otsuse võib teha Kaitseministeeriumi nõusolekul.
[RT I 2005, 42, 348 - jõust. 01.08.2005]

§ 10.   Kontrollimisõigus

  Kaitseressursside Ametil on õigus teha ümberjaotamisele kuuluva riigivara säilimise ja seisundi pistelist kontrolli, teavitades sellest eelnevalt riigivara valitsejat, volitatud asutust või isikut, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud. Kontrollimise eesmärgil on Kaitseressursside Ametil õigus tutvuda riigivara puudutava dokumentatsiooniga ning riigivara üle vaadata ja tuvastada selle seisund.
[RT I 2005, 42, 348 - jõust. 01.08.2005]

4. peatükk RIIGIVARA ÜLEVÕTMINE JA TAGASTAMINE 

§ 11.   Riigivara ülevõtmine

  (1) Ümberjaotamisele kuuluva vara võtab rahuajal Kaitseväe valdusesse Kaitseressursside Ameti esindaja või sõjaseisukorra väljakuulutamise järel kaitseväeline ülem.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Vara võetakse Kaitseväe valdusesse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel, mis koostatakse vähemalt kahes eksemplaris.
[RT I, 28.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Üleandmise-vastuvõtmise aktis võib esitada konkreetse vara loetelu või viidata üldiselt selle riigivara valitseja, volitatud asutuse või isiku, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud, kasutuses olevale varale.

  (4) Üks eksemplar üleandmise-vastuvõtmise aktist antakse riigivara senisele kasutajale.

§ 12.   Transpordivahendi tehniline seisund

  (1) Ülevõetava transpordivahendi tehniline seisund peab vastama kehtivatele nõuetele ning transpordivahend peab olema kütusega tangitud.

  (2) Transpordivahendi ülevõtmisel kontrollitakse selle riiklikku registreerimistunnistust, tehnilist seisundit ja komplekteeritust. Kui transpordivahendi tehniline seisund ei vasta kehtivatele nõuetele, võib vara ülevõtja anda riigivara senisele kasutajale tähtaja rikke kõrvaldamiseks. Riigivara kasutaja peab rikke kõrvaldama, kui seda on võimalik teha ülemääraste kulutusteta.

§ 13.   Masinate ja seadmete ülevõtmine

  (1) Ülevõetavate masinate ja seadmete tehniline seisund peab vastama kehtivatele nõuetele.

  (2) Kui masinate ja seadmete tehniline seisund ülevõtmisel ei vasta kehtivatele nõuetele, võib vara ülevõtja anda riigivara senisele kasutajale tähtaja rikke kõrvaldamiseks. Riigivara kasutaja peab rikke kõrvaldama, kui seda on võimalik teha ülemääraste kulutusteta.

§ 14.   Ümberjaotatud riigivara tagastamine

  (1) Ümberjaotatud riigivara valdamise vajaduse möödumisel tagastatakse see võimalusel vara eelmisele kasutajale.

  (2) Vara tagastatakse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15. – § 16. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json