Teksti suurus:

Eksporditoetuse andmise täpsem kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 61

Eksporditoetuse andmise täpsem kord

Vastu võetud 26.08.2010 nr 125
RT I 2010, 61, 427
jõustumine 04.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.11.2012RT I, 13.11.2012, 1301.12.2012
22.06.2017RT I, 28.06.2017, 4201.07.2017

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 53 lõike 3 alusel.
[RT I, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eksporditoetuse andmise täpsem kord.

§ 2.  Eksporditoetuse andmiseks vajalikud toimingud

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 5 lõike 7 kohaselt esitab eksporditoetuse taotleja (edaspidi taotleja) vähemalt 24 tundi enne eksporditava põllumajandustoote laadimise alustamist käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksusele (edaspidi eksporditolliasutus) elektrooniliselt tollideklaratsioonide töötlemiseks ettenähtud veebirakenduse kaudu teate (edaspidi eelteade), märkides ära põllumajandustoote laadimise koha ja laadimise oletatava kestuse. Eksporditolliasutus võib seada tingimuseks ka 24 tunnist erineva tähtaja.
[RT I, 13.11.2012, 13 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Taotleja esitab Euroopa Liidu asjakohastes määrustes sätestatud juhtudel koos taotluse ja ekspordideklaratsiooniga lisadokumendid, milleks on ekspordilitsents või -sertifikaat, vajaduse korral tootja ühekordne deklaratsioon kasutatud põhiainete kohta (R-vorm) ning kaubaarve.

  (3) Põllumajandustoode, mille kohta taotletakse eksporditoetust (edaspidi kaup), deklareeritakse järgmistes eksporditolliasutustes:
  1) Muuga teeninduskoht;
  2) Saare teeninduskoht;
  3) Pärnu teeninduskoht;
  4) Tartu teeninduskoht;
  5) Võru teeninduskoht;
  6) Sillamäe teeninduskoht.
[RT I, 13.11.2012, 13 - jõust. 01.12.2012]

§ 3.  Nõuded kauba laadimise kohta

  (1) Kaup esitatakse eksporditolliasutusele kontrollimiseks eelteates näidatud laadimise ajal ja kohas.

  (2) Kaupa võib laadida eksporditolliasutuse tööajal kella 9.00-st kuni 15.30-ni. Puistekauba ja pardavarude tarnimise korral võib pädev tolliasutus lubada kaupa laadida ka väljaspool tööaega.

  (3) Kui taotleja, kes on esitanud ekspordideklaratsiooni, keeldub viibimast kauba läbivaatuse juures või keeldub määramast isikut, kes on võimeline osutama tollile asjakohast abi, võib toll rakendada komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artiklites 239 ja 240 sätestatud meetmeid.
[RT I, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Kauba laadimist veokile või konteinerisse või kauba paigutamist tollilattu peab alustama eelteates näidatud ajal ja kohas.

  (5) Tollitõkendi panemiseks peab veok või konteiner vastama komisjoni määruse (EL) nr 2015/2447 artikli 300 nõuetele.
[RT I, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Kaup paigutatakse kuni laadimise alustamise ajani laadimise ootele muust kaubast eraldi. Kui kaupa ei ole võimalik muust kaubast eraldi paigutada, siis paigutatakse kaup selliselt, et toll saaks seda selgelt eristada.

  (7) Kui lõigetes 1, 4 ja 5 nimetatud tingimused ei ole täidetud eelteates näidatud ajal ja kohas, võib toll anda nende täitmiseks kuni kaks tundi lisaaega.

§ 4.  Pardavarude ladustamise ja tarnimisega seotud loa taotlemine

  (1) Pardavarude ladustamise luba saab taotleda, kui kaup paigutatakse «Toiduseaduse» ja «Tolliseaduse» alusel tunnustatud tollilattu.

  (2) Taotleja võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 34 lõike 1 kohaselt pardavarude tarnimise korral lihtsustatud vormis ekspordideklaratsiooni koostamise luba.

  (3) Lõikes 2 nimetatud loa taotlemise korral peab taotleja komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 34 lõikes 4 sätestatud arvestust.

§ 5.  Veise- ja vasikaliha ning elusveiste eksporditoetuse andmise eritingimused

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007 artikli 2 lõikes 2 nimetatud sertifikaadi taotlus esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva enne sertifikaadi taotluses märgitavat rümpade kontrollimiseks esitamise päeva. Sertifikaadi taotluses märgitakse tapamaja nimi ja aadress, kontrollitavate rümpade arv ning rümpade kontrollimiseks esitamise kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Taotleja esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 1359/2007, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused (ELT L 304, 22.11.2007, lk 21–31), artikli 3 lõikes 1 nimetatud rümba esi- või tagaveerandite konditustamise kavatsuse kohta VTA-le vähemalt kaks tööpäeva enne kavandatava konditustamise algust lisas 1 või 2 toodud vormi kohase deklaratsiooni.

  (3) Taotleja teavitab komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003 artikli 2 lõike 5 kohaselt elusveiste saabumisest väljumiskoha VTA järelevalveametnikku vähemalt kaks tööpäeva ette.

  (4) Lõikes 3 nimetatud väljumiskohaks on komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003 artikli 2 lõike 1 punktis a nimetatud piiripunkt.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm rümba esiveerandite konditustamise kohta veiseliha ekspordi eritoetuse saamiseks

Lisa 2 Deklaratsiooni vorm rümba tagaveerandite konditustamise kohta veiseliha ekspordi eritoetuse saamiseks

/otsingu_soovitused.json