Teksti suurus:

Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruse nr 13 „Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord“ muutmine ja siseministri 20. juuni 2016. aasta määruse nr 21 „Nõuded juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja teadmistele ja tema eksamineerimise kord” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 1

Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruse nr 13 „Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord“ muutmine ja siseministri 20. juuni 2016. aasta määruse nr 21 „Nõuded juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja teadmistele ja tema eksamineerimise kord” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.06.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 35 lõike 6 ja § 38 lõike 4 alusel.

§ 1. Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruse nr 13 „Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord“ muutmine

Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruses nr 13 „Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt mistahes käändes sõnad „teooriaeksami laskmiskatse“ sõnaga „laskekatse“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eksamikomisjon moodustatakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga või tema volitatud ametniku kirjaliku otsusega. Eksamikomisjonis on vähemalt kaks liiget, kellest üks on eksamikomisjoni esimees.“;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui teooriaeksami testi täitmine korraldatakse eksamiklassis arvutis, viibib eksamiklassis vähemalt eksamikomisjoni esimees.“;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teooriaeksami sooritamiseks on aega 30 minutit, tõlgi osavõtul on eksami sooritamiseks aega 45 minutit.“

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Eksamineeritava tehtud teooriaeksami testi säilitab Politsei- ja Piirivalveamet vähemalt käesoleva määruse § 9 lõikes 1 nimetatud tähtaja saabumiseni.“;

8) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Laskekatse sooritatakse eksamikomisjoni juuresolekul lasketiirus või laskepaigas.“;

9) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Laskekatse teine osa on tulejoonelt laskmine relvaliigist, mida eksamineeritav soovib soetada või mille kandmise luba ta taotleb.“;

10) paragrahvi 7 lõike 10 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui laskekatse ebaõnnestub, võib seda korrata mitte varem kui viie päeva pärast, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul teooriaeksami sooritamise päevast arvates.“;

11) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Relvaluba omava isiku täiendav laskekatse

(1) Relvaseaduse § 35 lõikes 8 sätestatud juhul kontrollitakse relvaluba omava isiku täiendaval laskekatsel, kas eksamineeritav on pädev käsitsema teist liiki tulirelva.

(2) Täiendav laskekatse sooritatakse käesoleva määruse § 7 lõigetes 2–8 sätestatud korras.

(3) Enne täiendava laskekatse sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksami korda ja tingimusi. Eksami korda rikkunud eksamineeritava laskekatse loetakse mittesooritatuks.

(4) Täiendava laskekatse tulemus tehakse eksamineeritavale teatavaks käesoleva määruse § 7 lõikes 9 ette nähtud korras.

(5) Kui eksamineeritav ei sooritanud täiendavat laskekatset, võib seda kõige varem korrata viie päeva pärast.“;

12) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Relvaluba omava isiku täiendav laskekatse

(1) Relvaseaduse § 35 lõikes 8 sätestatud juhul kontrollitakse relvaluba omava isiku täiendaval laskekatsel, kas eksamineeritav on pädev käsitsema teist liiki tulirelva.

(2) Kui täiendav laskekatse sooritatakse seepärast, et kehtivusaja lõppemise tõttu vahetada välja relvaluba, millel on märgitud relva otstarbena üksnes turvalisuse tagamine (enese ja vara kaitseks), sooritatakse tulejoonelt laskmine isiku relvaloale märgitud igasse relvaliiki kuuluva relvaga. Laskekatsel võib Politsei- ja Piirivalveameti nõusolekul kasutada isikule kuuluvat relva ja laskemoona.

(3) Täiendav laskekatse sooritatakse käesoleva määruse § 7 lõigetes 2–8 sätestatud korras.

(4) Enne täiendava laskekatse sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksamikorda ja tingimusi. Eksamikorda rikkunud eksamineeritava laskekatse loetakse mittesooritatuks.

(5) Täiendava laskekatse tulemus tehakse eksamineeritavale teatavaks käesoleva määruse § 7 lõikes 9 ette nähtud korras.

(6) Kui eksamineeritav ei sooritanud täiendavat laskekatset, võib seda kõige varem korrata viie päeva pärast.“.

§ 2. Siseministri 20. juuni 2016. aasta määruse nr 21 „Nõuded juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja teadmistele ja tema eksamineerimise kord” kehtetuks tunnistamine

Siseministri 20. juuni 2016. aasta määrus nr 21 „Nõuded juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja teadmistele ja tema eksamineerimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. juulil 2018. aastal.

(2) Määruse § 1 punkt 12 jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json