Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 5

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 20.06.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 81 sõnastatakse järgmiselt:

„81) tervisekeskuses on tagatud koduõendusteenuse osutamine kolme nimistu kohta vähemalt 18 visiidi ulatuses poolaasta jooksul ja maksimaalselt kolme nimistu kohta ühe täiskoormusega koduõe poolt;“;

2) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui tervisekeskus teeb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 81 sätestatud nõude täitmisel koostööd iseseisva koduõendusteenuse osutajaga, kelle töövahendite ja aparatuuri hoidmiseks vastav ruum ei paikne tervisekeskusega samas taristus, rakendatakse lisaks lõikes 2 sätestatule järgmisi koefitsiente:

1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0;
4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0;
5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0;
6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0.“;

3) paragrahvi 41 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui tervisekeskus teeb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7, 8 ja 81 sätestatud nõuete täitmisel koostööd vähemalt kahe kohustusliku põhiteenuse osutajaga, kes osutavad teenust enda ruumides, mis paiknevad füsioteraapiateenuse ja iseseisva ämmaemandusabiteenuse osutamisel tervisekeskusega samas taristus ning koduõendusteenuse osutamisel kas samas taristus või muus taristus, rakendatakse erinevalt käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatust lisaks lõikes 2 sätestatule järgmisi koefitsiente: 

1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,95;
2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,98;
3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,98;
4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99.“;

4) paragrahvi 6 lõike 5 tabelit „Uuringud ja protseduurid“ täiendatakse pärast rida „Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)“ uue reaga järgmises sõnastuses:

„Koduõendusteenus       

3026“;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud koodiga 3026 tähistatud teenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle nimistuga perearsti puhul, kellele makstakse koodiga 3092 tähistatud baasraha.“;

6) paragrahvi 20 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 3“ tekstiosaga „lõikes 4“;

7) määruse lisa 39 asendatakse käesoleva määruse lisaga „Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid”.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2018. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json