Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 6

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 11 lõike 1, § 13 lõike 5, § 14 lõike 4, § 15 lõigete 4 ja 5, § 20 lõigete 4 ja 6, § 27 lõike 13, § 31 lõike 5, § 36 lõike 3, § 39 lõike 1, § 41 lõike 6, § 42 lõike 4, § 46 lõike 4 ja § 51 lõike 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kaitseväe põhimääruses nimetatud sõjaaja üksuse tüüpvarustustabel. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist;“;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „struktuuriüksuse ja reservüksuse“ sõnadega „sõjaaja üksuse“;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) Kaitseväe sõjaaja üksuse sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohtade arv ja komplekteeritus. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks. Sõjaaja üksuse tüüpkoosseisu sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohtade arv ei ole riigisaladus;“;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19) Kaitseväe erioperatsioonide korraldamise ülesannet täitva alaliselt tegutseva struktuuriüksuse ning sõjaaja üksuse, välja arvatud üksuse ülema ametikoht, ja nende allüksuse koosseis ja komplekteeritus, ülesandeid ja teenistujate ülesandeid, eelarve kulude liigendust, eelarve täitmise aruandlust, eelarve planeerimist ja investeeringuid kajastav teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;“;

5) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 4–7 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kaitseväe sõjaaja üksuste olemasoleva varustuse andmed kogumis. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

5) ühe Kaitseväe sõjaaja üksuse olemasoleva varustuse andmed kogumis. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;

6) Kaitseväe sõjaaja üksuste lahinguvalmidust kajastavad andmed kogumis. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

7) ühe Kaitseväe sõjaaja üksuse lahinguvalmidust kajastavad andmed kogumis. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks.“.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json