Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigikaitselise töökohustuse arvestusega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 7

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigikaitselise töökohustuse arvestusega

Vastu võetud 21.06.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2, maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1, riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 42 lõike 3 ja riigikaitseseaduse § 46 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruses nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiget 10 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) teave piirangutest seoses kaitseväeteenistuskohustuse täitmisega.“;

2) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) töötamise register.“.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri“ asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 „“Maksukohustuslaste registri“ asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 132 tekst  sõnastatakse järgmiselt:

„Töötamise registri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine tööd tegevate füüsiliste isikute ja riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohtade üle ning töötamise ajalisest kestusest ja saadud tasust sõltuvate toetuste, hüvitiste ja pensionide määramise, hüvitiste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise õigsuse kontrollimine.“;

2) paragrahvi 134 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) teave riigikaitselise töökohustuse kohta.“;

3) paragrahvi 21 lõike 4 punktis 1 asendatakse lauseosa „ISO standard 3166-alpha 2.“ lauseosaga „Eesti standard EVS-EN ISO 3166-1“;

§ 3. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruses nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri vastutav töötleja on Kaitseressursside Amet.

(2) registri volitatud töötleja on:
1) Kaitseressursside Amet;
2) elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus §-s 281 sätestatud teabe osas.“;

2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

„23) kasutamisega seotud piirangud.“;

3) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kasutamisega seotud piirangud.“;

4) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) kasutamisega seotud piirangud.“;

5) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kasutamisega seotud piirangud.“;

6) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kasutamisega seotud piirangud.“;

7) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) VIN kood;“;

8) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

„161) telgede arv;“;

9) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) kasutamisega seotud piirangud.“;

10) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) kasutamisega seotud piirangud.“;

11) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) ehitusaasta;“;

12) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) kasutamisega seotud piirangud.“;

13) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) kasutamisega seotud piirangud.“;

14) paragrahvi 17 lõige 2  sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Raudteeveeremi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) vedurite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kiirus, tühimass, täismass ja kasutamise piirangud;
2) elektrirongivagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kiirus, tühimass, täismass, istekohtade arv ja kasutamise piirangud;
3) diiselrongivagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kasutatava kütuse liik, kiirus, täismass, istekohtade arv ja kasutamise piirangud;
4) reisivagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, küttesüsteemi olemasolu, kliimaseadme olemasolu, kiirus, tühimass, täismass, istekohtade arv, magamiskohtade arv ja kasutamise piirangud;
5) kaubavagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, mudel, kiirus, tühimass, täismass, kandejõud ja kasutamise piirangud;
6) eriveeremite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kandejõud, tõsteseadme kandejõud ja kasutamise piirangud;
7) eriotstarbeliste veeremite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kandejõud, tõsteseadme kandejõud ja kasutamise piirangud.“;

15) paragrahvi 17 lõiget 3 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) kasutamisega seotud piirangud.“;

16) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) kasutamisega seotud piirangud.“;

17) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

„24) kasutamisega seotud piirangud.“;

18) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kasutamisega seotud piirangud.“;

19) paragrahvi 22 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kasutamisega seotud piirangud.“;

20) paragrahvi 26 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) kasutamisega seotud piirangud.“;

21) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) kasutamisega seotud piirangud.“;

22) paragrahvi 27 lõiget 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kasutamisega seotud piirangud.“;

23) paragrahvi 27 lõiget 6 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kasutamisega seotud piirangud.“;

24) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) sundkoormise määramise otsuse number;“;

25) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõna „käsundi“ sõnaga „haldusakti“;

26) määrust täiendatakse 3. peatükis paragrahviga 281 järgmises sõnastuses:

§ 281. Riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtadega tööandja arvestus

Tööandja kohta, kelle juures on riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohti, kantakse registrisse järgmised andmed:
1) tööandja registrikood ja nimi;
2) riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohtade piirang ja piirangu alus;
3) teave elutähtsa teenuse osutamise kohta, sealhulgas teenuse osutamise piirkond;
4) teave riskianalüüsi ja plaani kinnitamise kohta;
5) elutähtsa teenuse osutamise algus ja lõpp;
6) elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus või asutused.“;

27) paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus.“;

28) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse punktidega 20 ja 21 järgmises sõnastuses:

„20) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register;
21) töötamise register.“;

29) paragrahvi 35 lõike 2 punkti 3 täiendatakse järgmises sõnastuses:

„3) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatud andmed M kategooria sõiduki kohta kümme aastat alates sõiduki esmasest registreerimisest liiklusregistris, teiste kategooriate sõidukid kuni liiklusregistrist kustutamiseni ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõiduk kuni registrist kustutamiseni.“.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruses nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigikaitselise töökohustusega ametikohal töötava kaitseväekohustuslase andmed esitatakse kaitseväekohustuslaste registrisse töötamise registriga toimuva andmevahetuse kaudu. Andmete esitamise ajaks loetakse kaitseväekohustuslaste registris märke tegemise aeg.“;

2) paragrahvi 5 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json