Teksti suurus:

Isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2018, 27

Isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm

Vastu võetud 27.06.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 8329 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm relvaseaduse §-s 8328 sätestatud taustakontrolli tegemiseks.

§ 2.  Isikuandmete ankeedi andmed

  Isik, kes taotleb enda suhtes taustakontrolli tegemist, esitab isikuandmete ankeedis järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
 3) sünnikoha riik, maakond, vald ja linn;
 4) varem kasutatud nimed, sealhulgas neiupõlvenimi, ja nende muutmise põhjused;
 5) sidevahendite andmed, nagu telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi;
 6) passi või ID-kaardi andmed;
 7) elukohtade andmed;
 8) perekonnaseis;
 9) lähedaste isikute andmed;
 10) hariduskäigu andmed;
 11) varasemate töökohtade andmed;
 12) andmed nii Eestis kui ka välisriigis läbitud kaitseväeteenistuse ja sõjalise väljaõppe kohta;
 13) kriminaal- või väärteokaristuste andmed, sõltumata nende määramise ajast;
 14) toimuva kriminaal- või väärteomenetluse andmed;
 15) kriminaalmenetluses kahtlustatava, süüdistatava, tunnistaja või kannatanuna osalemise andmed;
 16) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 17) lisateave ankeedi esitajale tema õigustest ja kohustustest;
 18) kinnitus andmete õigsuse kohta.

§ 3.  Näidisvormi kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse relvaseaduse §-s 8328 sätestatud taustakontrolli läbiviimiseks esitatav isikuandmete ankeedi näidisvorm eesti keeles käesoleva määruse lisas 1 ja inglise keeles määruse lisas 2.

 (2) Ankeedi elektroonilise esitamise vormis arvestatakse elektroonilisest keskkonnast tulenevaid erisusi.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Isikuandmete ankeet eesti keeles

Lisa 2 Isikuandmete ankeet inglise keeles