Teksti suurus:

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse ja teiste justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 2

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse ja teiste justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 40 lõigete 2 ja 8, kaubamärgiseaduse § 31 lõike 11, § 311 lõike 2, § 62 lõike 14 ja § 717 lõike 2 ning tööstusdisaini kaitse seaduse § 873 lõike 4 ja § 88 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 28 „Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 28 „Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad „lõike 2” sõnadega „lõigete 2 ja 8”;

2) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi apellatsioonikomisjon) on Patendiameti juures moodustatud sõltumatu kohtueelne vaidluste lahendamise organ, mis lahendab tööstusomandi esemete õiguskaitset ja Patendiameti tegevuse õiguspärasust puudutavaid vaidlusi seaduses sätestatud alustel ja korras.”;

3) määruse 3. ja 4. peatüki pealkirjas asendatakse sõnad „Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni” sõnaga „Apellatsioonikomisjoni”;

4) määrust täiendatakse 31.–33. peatükiga järgmises sõnastuses:

31. peatükk
Apellatsioonikomisjoni liikmete ülesanded

§ 281. Apellatsioonikomisjoni esimehe ülesanded

Apellatsioonikomisjoni esimees:
1) juhib apellatsioonikomisjoni tegevust ja korraldab selle pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) kontrollib apellatsioonikomisjoni tegevust korraldavate õigusaktide täpset ja otstarbekat täitmist;
3) määrab kaebust või avaldust lahendava apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja, tagades alaliste liikmete ühetaolise töökoormuse;
4) lahendab kaebusi ja avaldusi tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras;
5) apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujana tagab kaebuse või avalduse lahendamise mõistliku aja jooksul, arvestades seaduses ettenähtud menetlustähtaegu;
6) esindab apellatsioonikomisjoni või annab välja volitusi selle esindamiseks;
7) annab oma tegevusest aru justiitsministrile;
8) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 282. Apellatsioonikomisjoni aseesimehe ülesanded

Apellatsioonikomisjoni aseesimees:
1) lahendab kaebusi ja avaldusi tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras;
2) apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujana tagab kaebuse või avalduse lahendamise mõistliku aja jooksul, arvestades seaduses ettenähtud menetlustähtaegu;
3) annab oma tegevusest aru apellatsioonikomisjoni esimehele;
4) asendab apellatsioonikomisjoni esimeest tema äraolekul;
5) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 283. Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesanded

Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendav liige:
1) lahendab kaebust või avaldust, mida lahendavasse apellatsioonikomisjoni koosseisu ta on määratud, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras;
2) annab oma tegevusest seoses asja lahendamisega aru apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale;
3) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

32. peatükk
Nõuded apellatsioonikomisjoni täiendavate liikmete nimekirja koostamisele

§ 284. Täiendavate liikmete nimekirja koostamise põhimõtted

(1) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise aluseks olev isikute nimekiri (edaspidi täiendavate liikmete nimekiri) peab sisaldama asjatundjaid kõikides tööstusomandi valdkondades, millega seotud kaebuste ja avalduste lahendamine on apellatsioonikomisjoni pädevuses.

(2) Iga lõikes 1 viidatud valdkonna kohta peab täiendavate liikmete nimekiri sisaldama nii Patendiameti ametnikke või töötajaid kui ka isikuid, kes ei ole Patendiameti ametnikud või töötajad.

(3) Leiutiste valdkonna kohta peab täiendavate liikmete nimekiri sisaldama vähemalt ühte isikut, kes on Patendiameti ametnik või töötaja, ja vähemalt ühte isikut, kes seda ei ole, iga järgmise tööstusvaldkonna kohta:
1) ehitus, mehaanika ja tehnoprotsessid;
2) füüsika ja elekter;
3) keemia, meditsiin ja toiduained.

(4) Täiendavate liikmete nimekiri peab sisaldama nii palju isikuid, kui on apellatsioonikomisjoni ülesannete täitmiseks mõistlikult vaja.

§ 285. Täiendavate liikmete nimekirja kinnitamine ja muutmine

(1) Täiendavate liikmete nimekirja kinnitab ja seda muudab justiitsminister käskkirjaga.

(2) Patendiameti peadirektor võib apellatsioonikomisjoni esimehe ettepanekul teha justiitsministrile ettepaneku täiendavate liikmete nimekirja muutmiseks. Patendiameti ametnike ja töötajate kohta võib peadirektor selle ettepaneku teha ka enda algatusel.

§ 286. Nõuded täiendavate liikmete nimekirja kantavale isikule

(1) Täiendavate liikmete nimekirja võib kanda isiku, kes:
1) on täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodanik;
2) on tööstusomandi valdkonna asjatundja;
3) on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;
4) oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel;
5) on apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesannete täitmiseks vajalike võimete ja isiksuseomadustega.

(2) Täiendavate liikmete nimekirja ei kanta isikut, kelle puhul esineb mõni kohtute seaduse § 47 lõikes 2 nimetatud asjaolu.

§ 287. Isiku kandmine täiendavate liikmete nimekirja

(1) Patendiameti ametnik või töötaja kantakse täiendavate liikmete nimekirja Patendiameti peadirektori ettepanekul või heakskiidul, järgides §-s 284 sätestatut.

(2) Isik, kes ei ole Patendiameti ametnik või töötaja, kantakse täiendavate liikmete nimekirja tema nõusolekul, mis loetakse antuks ka avalduse esitamisega lõikes 3 viidatud konkursil.

(3) Täiendavate liikmete nimekirja kantavate selliste isikute leidmiseks, kes ei ole Patendiameti ametnikud või töötajad, võib justiitsminister korraldada avaliku konkursi.

(4) Justiitsminister võib moodustada komisjoni, kelle ülesanne on hinnata isikute vastavust §-s 286 sätestatud nõuetele ja teha ettepanek täiendavate liikmete nimekirja kantavate isikute kohta.

33. peatükk
Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise alused

§ 288. Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise põhimõtted

(1) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks määratakse täiendavate liikmete nimekirjast isik, kes on selle tööstusomandi valdkonna asjatundja, millega konkreetne kaebus või avaldus seondub, ja kelle puhul ei esine tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 58 lõikes 1 nimetatud taandamise alust.

(2) Leiutise õiguskaitsega seonduvat kaebust või avaldust lahendava apellatsioonikomisjoni koosseisu kuulumiseks peab lõikes 1 nimetatud isik olema ühtlasi § 284 lõikes 3 nimetatud selle tööstusvaldkonna asjatundja, millega konkreetne kaebus või avaldus seondub.

(3) Kaubamärgi vaidlustusavalduse lahendamisel määratakse võimaluse korral apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks Patendiameti ametnik või töötaja.

(4) Kaebuse lahendamisel määratakse apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks isik, kes ei ole Patendiameti ametnik või töötaja.

(5) Võimaluste piires ja arvestades lõigetes 1–4 sätestatut, tagatakse täiendavate liikmete nimekirja kantud isikute võimalikult suur vaheldumine apellatsioonikomisjoni koosseisudes.

§ 289. Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramine

(1) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määrab lõppmenetlust alustades apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja, järgides §-s 288 sätestatut.

(2) Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks määratud isik peab viivitamata teatama koosseisu eesistujale asjaolust, mis takistab tal oma ülesandeid täita. Kui see on põhjendatud, määrab eesistuja tema asemel koosseisu täiendavaks liikmeks teise isiku.”;

5) määruse 4. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „kord” sõnaga „põhimõtted”;

6) paragrahvi 29 teksti täiendatakse pärast sõna „aseesimehele,” sõnadega „koosseisu täiendavatele” ja tekstist jäetakse välja sõnad „komisjoni eelarvest”;

7) paragrahv 30 tunnistatakse kehtetuks;

8) määrust täiendatakse §-dega 301–303 järgmises sõnastuses:

§ 301. Apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete tasustamise põhimõtted

(1) Apellatsioonikomisjoni alalistele liikmetele makstakse põhipalka ja käesolevas paragrahvis sätestatud juhul lisatasu.

(2) Apellatsioonikomisjoni alalise liikme põhipalk on vähemalt 2500 eurot.

(3) Apellatsioonikomisjoni esimehele makstakse esimehe ülesannete täitmise eest lisatasu vähemalt viis protsenti apellatsioonikomisjoni alalise liikme põhipalgast. Ajal, kui apellatsioonikomisjoni esimeest asendab aseesimees, makstakse nimetatud lisatasu aseesimehele.

§ 302. Apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme tasustamise põhimõtted

(1) Isikule, kes ei ole Patendiameti ametnik või töötaja, makstakse apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesannete täitmise eest tasu iga kaebuse või avalduse kohta, mille lahendamises ta osaleb.

(2) Lõikes 1 nimetatud tasu on 10–20 protsenti apellatsioonikomisjoni alalise liikme põhipalgast vastavalt asja keerukusele, kui asi lahendatakse tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59 lõike 11 punktis 1 nimetatud otsusega. Erandlikel asjaoludel võib maksta sellest suuremat tasu. Asja keerukuse hindamisel arvestatakse apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja arvamusega.

(3) Lõikes 1 nimetatud isiku tasu makstakse välja apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja allkirjastatud esildise alusel mõistliku aja jooksul pärast menetlust lõpetava apellatsioonikomisjoni otsuse tegemist.

(4) Patendiameti ametniku või töötaja tasu apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme ülesannete täitmise eest sisaldub tema põhipalgas või kokkulepitud töötasus. Apellatsioonikomisjoni esimehe ettepanekul võib Patendiameti peadirektor määrata ametnikule või töötajale täiendava liikme ülesannete täitmise eest põhjendatud lisatasu.

§ 303. Apellatsioonikomisjoni sekretäri tasustamise põhimõtted

Patendiameti ametniku või töötaja tasu apellatsioonikomisjoni sekretäri ülesannete täitmise eest sisaldub tema põhipalgas või kokkulepitud töötasus. Kui Patendiameti ametnik või töötaja täidab apellatsioonikomisjoni sekretäri ülesandeid teiste teenistus- või tööülesannete kõrvalt, võib Patendiameti peadirektor määrata talle selle eest põhjendatud lisatasu.”;

9) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 12 „Kaubamärgimäärus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 12 „Kaubamärgimäärus” preambulit täiendatakse pärast sõnu „§ 1 lõike 2,” sõnadega „§ 31 lõike 11, § 311 lõike 2,”, preambulit täiendatakse pärast sõnu „§ 511 lõike 6,” sõnadega „§ 62 lõike 14,” ning sõnad „ ja § 713 lõike 4” asendatakse sõnadega „, § 713 lõike 4 ja § 717 lõike 2”.

§ 3.  Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 27 „Tööstusdisainilahenduse määrus” muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 27 „Tööstusdisainilahenduse määrus” preambulis asendatakse sõnad „ja § 876 lõike 3” sõnadega „, § 873 lõike 4, § 876 lõike 3 ja § 88 lõike 2”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 1 ja 4–9 jõustuvad 9. septembril 2019. aastal.

Raivo Aeg
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json