Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.06.2019 nr 37

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 punkt 181 sõnastatakse järgmiselt:

„181) peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohast usaldusnimekirja ja võib korraldada usaldusteenuste infrastruktuuri loomist, haldamist ja ajakohastamist;”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse teenistus, riigi infosüsteemi teenistus, administratiivteenistus, infoturbe osakond, struktuuritoetuse osakond, kommunikatsiooniosakond, eriprojektide osakond ja õigusosakond.”;

3) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) küberturvalisuse valdkonna alaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel osalemine ning riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, väärtegude menetlemine ja kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise tegevuslubade taotluste lahendamine;”;

4) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) elektroonilise identiteedi tarkvara ja internetipõhise autentimissüsteemi arendamise ja haldamise korraldamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 22 kohase usaldusnimekirja pidamine ning usaldusteenuste infrastruktuuri loomine, haldamine ja ajakohastamine;”;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Eriprojektide osakonna põhiülesanne on infotehnoloogiliste arendusprojektide juhtimine.

(11) Õigusosakonna põhiülesanded on:
1) ameti õigusalane nõustamine;
2) ameti tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamisel osalemine;
3) ameti õiguslike huvide esindamise korraldamine.”.

Kert Kingo
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json