Teksti suurus:

Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 5

Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus

Vastu võetud 20.06.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 26 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Toetatav tegevus viiakse ellu taotleja ning vähemalt ühe Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 26 lõikes 2 nimetatud asutuse (edaspidi teadus- ja arendusasutus) koostöös.

  (3) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.  Toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

  (1) Toetuse saaja omafinantseeringu minimaalne määr on:
  1) vähemalt 20 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kalandussektori ettevõtja, kes tegeleb väiksemahulise rannapüügiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 3 punkti 14 tähenduses ning omab ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses;
  2) punktis 1 sätestamata juhul vähemalt 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus on 50 000 eurot ühe taotluse kohta.

§ 4.  Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalikud, mõistlikud ja majanduslikult otstarbekad ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65 tehtud järgmised kulud:
  1) tellitava töö või teenuse kulu;
  2) patendi ja litsentsi ostmise kulu;
  3) vahendi ja seadme ostmise, liisimise, rentimise või paigaldamise kulu;
  4) tegevuse elluviimisega seotud töölepingu järgne töötasu või töötaja lisatasu proportsionaalselt tegevuse elluviimise heaks töötatud ajaga ja sellelt tasult arvestatud maksud;
  5) füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ja sellelt tasult arvestatud maksud;
  6) toetuse saaja koolitusel, seminaril, konverentsil või muul üritusel osalemise kulu;
  7) toetuse saaja lähetuskulu;
  8) toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu.

  (2) Lõike 1 punktides 2–8 nimetatud kulude osakaal ei tohi ületada 25 protsenti tegevuse abikõlblikest kuludest.

§ 5.  Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõigetes 2 ja 3 nimetatud kulud samades lõigetes sätestatud tingimustel;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud;
  3) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  4) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamist;
  5) kasutatud seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  6) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse;
  7) õigusabi- ja raamatupidamisteenuse kulu;
  8) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  9) maa ja olemasoleva hoone ostmise ning üürimise kulu;
  10) toreduslikud kulutused tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 tähenduses ja muu majanduslikult ebaotstarbekas kulu;
  11) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse täitmata jätmise korral makstav leppetrahv ja viivis;
  12) kohtumenetluse kulu.

§ 6.  Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja, kes tegeleb majandustegevusega kalapüügi või kalapüügitoodete töötlemise tegevusalal (edaspidi koos taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le taotluse selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.

  (5) Taotleja võib toetuse taotlemise tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

  (6) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le järgmised andmed ja dokumendid (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) teave selle kohta, kas taotleja on komisjoni soovituse 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), kohaselt mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja;
  3) tegevuse nimetus ja elluviimise aeg;
  4) lühike põhjendus, miks on tegevuse elluviimine vajalik;
  5) lähteülesanne, milles esitatakse ülevaade tegevuse mahust ja sisust ning teave uuringut tegeva teadus- ja arendusasutuse uurimisrühma või teadlase kohta ja taotleja ning teadus- ja arendusasutuse vahelisest koostööst tekkiva lisaväärtuse kohta;
  6) tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevuse põhieesmärgid, uuringu uudsus, peamised meetodid, eeldatavad tulemused ja nende rakendamine, ning tegevuse elluviimise eeldatav ajakava;
  7) tegevuse eelarve, kus abikõlblikud kulud on üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud, mõistlikud ning põhjendatud;
  8) paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumused ning § 7 lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel asjakohane selgitus, välja arvatud lõikes 7 nimetatud kulude kohta;
  9) taotleja ning teadus- ja arendusasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt, milles mõlemad pooled kinnitavad, et on toetuse saamisel valmis viima ellu lähteülesandes kirjeldatud tegevusi;
  10) tegevuse elluviimise andmed, mis on nõutud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38), V lisa kohaselt meetme I.1 kohta;
  11) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a–c nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust;
  12) teadus- ja arendusasutuse kinnitus, et ta vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele ning et tema ja hinnapakkuja ei ole seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (7) Lõike 6 punktis 7 nimetatud tegevuse eelarve võib kuni 15 protsendi ulatuses abikõlblike kulude eelarvest sisaldada kulusid, mille kasutusotstarve ei ole üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud. Seda eelarve osa võib kasutada selliste tegevuse eesmärgi saavutamiseks vajalike abikõlblike kulude tegemiseks, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha.

§ 7.  Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Taotleja ei pea küsima hinnapakkumust koostöölepingus kokku lepitud töö või teenuse puhul, mille teostab koostöölepingu pooleks olev teadus- ja arendusasutus.

  (3) Taotleja ei või lõikes 1 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames kavandatavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.

  (4) Taotleja ning teadus- ja arendusasutus ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (5) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (6) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

§ 8.  Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5. Ekspertide kasutamise korral pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg ekspertiisi tegemiseks kuluva aja võrra, kuid mitte rohkem kui kümme tööpäeva. Menetlemise tähtaja pikenemisest teavitab PRIA taotlejat viivitamata.

  (2) PRIA moodustab taotluse hindamiseks hindamiskomisjoni.

  (3) Hindamiskomisjon hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti, võttes aluseks järgmised hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud koondhindes:
  1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse tegevuse innovaatilisust ettevõtte tasandil – 40 protsenti koondhindest;
  2) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuse eesmärk on põhjendatud, kas tegevus võimaldab saavutada kavandatud tulemused ning kas ajakava on realistlik – 30 protsenti koondhindest;
  3) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas tegevuse eelarve on selge ja mõistlik – 20 protsenti koondhindest;
  4) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust tegevuse elluviimiseks – 10 protsenti koondhindest.

  (4) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise tulemusena ei toimu taotleja ettevõttes uute teadmiste ja kogemuste omandamist või olemasolevate oskuste edasiarendamist ning tegevus ei loo eeldusi kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate ja tootearendusprotsesside arendamiseks, pigem jätkatakse kergelt modifitseeritud sarnaste toodete või teenustega;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise tulemusena omandab taotleja keskmisel määral uusi arendustööalaseid teadmisi ja oskusi ning tegevus loob teataval määral eeldusi kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate ja tootearendusprotsesside arendamiseks;
  3) kaks punkti, kui tegevuse elluviimise tulemusena toimub uudse toote, teenuse, arendustöö protsessi või metoodika kasutamisele võtmine, mille tulemusena omandab taotleja laialdasel hulgal uusi arendustööalaseid teadmisi ja oskusi, ning tegevus loob tugevalt eeldusi kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate ja tootearendusprotsesside arendamiseks.

  (5) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotluses ei ole tõendatud tegevuse vajalikkus, taotluses esitatud eesmärgid on ebarealistlikud ja nende saavutamine ei ole tegevuse lõppedes tõenäoline ning tegevuskava sisaldab mittevajalikke tegevusi või taotlejal puudub tõendatud vajadus tegevuste elluviimiseks;
  2) üks punkt, kui tegevuse vajalikkuses ja tegevuskavas esineb ebaselgeid aspekte, tegevus on seotud taotleja jaoks uue tegevusalaga ning taotluses kavandatud tegevused on realistlikud ja saavutatavad, kuid esineb mõningaid küsitavusi;
  3) kaks punkti, kui taotluses on selgelt välja toodud ja väga hästi põhjendatud tegevuse vajalikkus, kajastatud on probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus, tegevuskava on loogiline ning taotluse põhjal saab hinnata, et taotluses kavandatud tegevused võimaldavad saavutada kavandatud tulemused.

  (6) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole kulutõhusad ega võimalda tegevuse tulemusi saavutada;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on enamasti optimaalsed ja põhjendatud, kuid esineb mõningaid ebatäpsusi või küsitavusi;
  3) kaks punkti, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud.

  (7) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevus ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja suutlikkus tegevus tähtajaks ellu viia ei ole tõenäoline, koostööpartneri teadmised ja oskused on tegevuse elluviimiseks ebapiisavad ning taotleja ei suuda tõendada omafinantseeringu olemasolu;
  2) üks punkt, kui taotleja suudab rahuldavalt tõendada suutlikkust tegevus ellu viia, tegevused on omavahel seotud, tegevuse eesmärkide saavutamise tõenäosus ja tähtajaline elluviimine on tõenäoline, koostööpartner on võimekas ja motiveeritud, kuid tal ei ole kõiki teadmisi ja oskusi tagamaks tegevuse eesmärkide elluviimine ja tegevuse jätkusuutlikkus, koostööpartneril on mõningane varasem kogemus koostöö edendamises ettevõtjate või teiste organisatsioonide vahel ning omafinantseeringu olemasolu on keskpäraselt tõendatud;
  3) kaks punkti, kui taotleja suudab tegevuse tähtajaks ellu viia, tegevuskavas sisalduvad tegevused moodustavad terviku, on vajalikud, põhjendatud ja tagavad tegevuse eesmärgi saavutamise, omafinantseeringu olemasolu on tõendatud, koostööpartner on võimekas ja motiveeritud ning tal on oskused tagamaks tegevuse eesmärkide täielik elluviimine ja tegevuse jätkusuutlikkus ning koostööpartneril on varasem kogemus koostöö edendamises ettevõtjate või teiste organisatsioonide vahel.

  (8) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamiskriteeriumite alusel ja moodustab hindamise tulemusel saadud hindepunktide kaalutud keskmise alusel taotluste paremusjärjestuse. Kaalutud keskmise leidmiseks korrutatakse iga hindamiskriteeriumi koondhinne vastava hindamiskriteeriumi osakaaluga ja saadud tulemused liidetakse. Hindamiskriteeriumi koondhinde leidmiseks liidetakse hindamiskomisjoni liikmete poolt iga hindamiskriteeriumi kohta antud hindepunktid ja saadud tulemus jagatakse hindamisel osalenud liikmete arvuga.

  (9) Võrdse kaalutud keskmise tulemusega taotluste korral eelistatakse taotlust, milles taotletav summa on väiksem. Kui ka see näitaja on võrdne, eelistatakse varem esitatud taotlust.

  (10) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

§ 9.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 2 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 9 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 55 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.

§ 10.  Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Toetuse saaja peab olema soetatud vara, mille kulude hüvitamiseks ta taotleb toetuse maksmist, vastu võtnud ja selle eest tasunud. Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud.

  (3) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõttel näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Toetuse saaja esitab toetuse maksmise taotlemiseks pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse ning asjakohased järgmised andmed ja dokumentide ärakirjad (edaspidi koos maksetaotlus):
  1) toetuse saaja nimi ja taotluse viitenumber;
  2) teave, kas tegevus on ellu viidud osaliselt või lõplikult;
  3) abikõlbliku kulu algdokumendi nimetus, number ja kuupäev ning abikõlbliku kulu summa;
  4) taotletav makse suurus;
  5) tööleping, töövõtuleping, käsundusleping või müügileping;
  6) paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumused § 6 lõikes 7 nimetatud kulude kohta;
  7) kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  8) töö või teenuse või soetatud vara vastuvõtmist tõendav dokument;
  9) palgaleht, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu, toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas, töötasult kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav netotöötasu;
  10) lähetuskorraldus ja lähetuskulude aruanne koos kulu tõendatavate dokumentidega ja päevaraha arvestusega ning lähetuskulude väljamaksmist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  11) koolitusel, seminaril, konverentsil või muul üritusel osalemist tõendav dokument;
  12) patendi ostmise korral patendi üleminekut tõendav dokument;
  13) litsentsi ostmise korral litsentsileping.

  (5) Toetuse saaja esitab maksetaotluse vähemalt kord aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte rohkem kui neli korda aastas.

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 35 tööpäeva jooksul arvates lõikes 4 nimetatud nõuetekohase maksetaotluse saamisest.

  (7) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (8) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 11.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse elluviimise raames soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ja maksetaotlus peab olema esitatud kahe kalendriaasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023.

  (4) Toetuse saaja esitab PRIA-le teadus- ja arendusasutusega sõlmitud koostöölepingu, milles on sätestatud poolte õigused ja kohustused, sealhulgas toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkiva intellektuaalomandi ning tegevuse raames soetatavate või loodavate materiaalsete ja immateriaalsete varade kuuluvus ja jaotus, hiljemalt 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (5) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

  (6) Kui toetatav tegevus on ellu viidud, esitab toetuse saaja hiljemalt koos viimase maksetaotlusega PRIA-le lõpparuande, milles võetakse kokku tegevuse raames elluviidud tegevused ning vajaduse korral põhjendatakse erinevusi kavandatud ja tegelike tulemuste vahel. Lõpparuandele peab olema lisatud teadus- ja arendusasutuse hinnang tegevuse innovaatilisusele ning tulemuste saavutamisele.

  (7) Kui toetatav tegevus ei ole täielikult ellu viidud, esitab toetuse saaja koos maksetaotlusega kord aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest PRIA-le vahearuande, milles nimetatakse elluviidud tegevused, vajaduse korral põhjendatakse erinevusi kavandatud ja tegelike tulemuste vahel ning antakse hinnang tegevuse eesmärgi saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele ning tegevuse lõppeesmärgi saavutamise perspektiivile.

§ 12.  Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 13.  Määruse muutmine

Maaeluministri 24. jaanuari 2019. a määrust nr 7 „2019. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktidega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

„13) kalapüügi innovatsiooniosaku toetus;
14) vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus.”.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json